KSPL 27 INS 1919/2010-A-39
KSPL 27 INS 1919/2010-A-39

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci dlužníka: Šumavský Masokombinát s.r.o., IČ: 49197584, Koldinova 672/II, 339 01 Klatovy, o návrhu dlužníka ze dne 17.5.2010 na vydání předběžného opatření, kterým by soud dle §§ 122, odst. 3), 82, odst. 3), písm. a) IZ udělil souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitelů AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. a SPIN Plzeň, a.s.

takto:

Návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17.5.2010, který byl soudu doručen dne 18.5.2010 a zveřejněn v insolvenčním rejstříku téhož dne na A-29, požádal dlužník, aby soud udělil souhlas provedením zápočtu vzájemných pohledávek dlužníka a společnosti AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. v částce Kč 1.651.686,--a dlužníka a společnosti SPIN Plzeň, a.s. v částce Kč 14.158.911,02, a to v obou případech písemnou dohodou mezi dlužníkem a uvedeným věřitelem v průběhu moratoria. V návrhu dlužník uvedl, že jde o pohledávky, které jsou řádně evidovány, mimo jiné, též v přílohách, k insolvenčnímu návrhu ze dne 3.3.2010, kterým dlužník přistoupil k insolvenčnímu řízení zahájenému návrhem věřitele XAVEROV, a.s. dne 1.3.2010. Dlužník uvádí, že navržené započtení neodporuje společnému zájmu věřitelů ve smyslu § 82, odst. 3) IZ a bude mít pozitivní dopad na výši uspokojení věřitelů v případě úspěšné reorganizace, když návrh na povolení reorganizace hodlá dlužník podat do doby ukončení moratoria. K návrhu dlužník připojil seznam pohledávek i závazků ve vztahu k oběma uvedeným věřitelům.

K návrhu dlužníka se vyjádřila prostřednictvím svého právního zástupce věřitelka Libuše Láhlová podáním ze dne 20.5.2010, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 21.5.2010 na A-31. Sdělila, že je zaměstnankyní dlužníka, se kterým vede pracovněprávní spor. S navrženým zápočtem nesouhlasí, neboť nejsou splněny zákonné podmínky, dlužník nikterak neprokazuje soulad zápočtu se společným zájmem věřitelů a dlužník rovněž nedoložil důvody hodné zvláštního zřetele. Věřitelka poukazuje na personální propojenost dlužníka se společnostmi AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. a SPIN Plzeň, a.s., se kterými tvoří koncern, jak ostatně vyplývá z insolvenčního návrhu dlužníka samotného a označením těchto věřitelů v přílohách tohoto návrhu dlužníka. Svá tvrzení ohledně koncernu dokládá tato věřitelka poukazem na účetní závěrky společnosti AGROSTAV Horšovský Týn, a.s., založené do sbírky listin na obchodním rejstříku dne 15.3.2010 a podobně též odkazuje na účetní závěrky společnosti SPIN Plzeň, a.s., založených ve sbírce listin. Dlužnice poukazuje na dopad ust. § 140, odst. 3) IZ a dospívá k závěru, že navržené započtení směřuje pouze ku prospěchu společností, které tvoří s dlužníkem koncern.

K tomuto vyjádření zaslal dlužník své stanovisko, doručené soudu dne 24.5.2010 a zveřejněné na A-33. V něm dlužník namítl, že věřitelka Láhlová není aktivně legitimována, neboť není věřitelkou dlužníka. Připouští však, že se společnostmi, s nimiž hodlá provést zápočet tvoří koncern. Nárůst pohledávek věřitele AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. odůvodňuje tím, že tento věřitel vykupuje pohledávky ostatních věřitelů a snížení počtu věřitelů umožní schválit chystanou reorganizaci, jejímž garantem by měly být právě obě společnosti, navržené k zápočtu. K návrhu dlužníka na povolení zápočtu se dále vyjádřil insolvenční navrhovatel XAVEROV, a.s. a ve svém podání, zveřejněném v ins. rejstříku dne 25.5.2010 na A-35, vyslovil zásadní nesouhlas s návrhem dlužníka. Uvedl, že dlužník neuvádí žádné důvody hodné zvláštního zřetele k udělení souhlasu se zápočtem a dospívá k závěru, že uspokojení věřitelů by provedením zápočtů bylo podstatně sníženo a naopak by došlo ke zvýhodnění věřitelů, kteří jsou s dlužníkem propojeni v koncern, neboť by došlo k úplnému uspokojení jejich pohledávek. Tento insolvenční navrhovatel ve svém vyjádření podrobně rozebírá rozpor v údajích dlužníka, pokud jde o výši závazků a pohledávek uvedených v insolvenčním návrhu dlužníka ze dne 3.3.2010 a oproti výši částek v navrhované dohodě o provedení zápočtu. Insolvenční navrhovatel poukazuje na další aspekt účelového jednání dlužníka poukazem na kupní smlouvu ze dne 2.7.2009, přičemž kupní cena za movité věci nebyla insolvenčnímu navrhovateli zcela uhrazena, avšak předmětné movité věci byly z areálu pronajaté provozovny dlužníkem odvezeny. Pro obsáhlost soud na tuto argumentaci odkazuje.

Shora zmíněná věřitelka Libuše Láhlová zaslala k vyjádření dlužníka svou repliku, zveřejněnou v ins. rejstříku dne 25.5.2010 na A-36. Poukázala na to, že její pohledávka má charakter zapodstatové pohledávky, přičemž není rozhodující, zda již došlo k pravomocnému rozhodnutí v soudním sporu. V replice se zdůrazňuje, že dlužník patrně úspěšnost chystané reorganizace chápe pouze jako schválení reorganizačního plánu hlasy koncernových věřitelů.

Předběžný insolvenční správce ve svém sdělení, zveřejněném v ins. rejstříku dne 25.5.2010 na A-37, sděluje, že z areálu dlužníka byla ke dni 30.4.2010 již z větší části demontována technologie, která v době prohlášení moratoria nebyla již ve vlastnictví dlužníka. Dále správce připomíná, že navržený zápočet by se týkal zápočtu pohledávek ve výši Kč 25.810.597,02, přičemž celková výše neuhražených pohledávek ke dni 8.3.2010 činí Kč 45.153.460,62 a výše neuhražených závazků k tomuto datu činí Kč 46.871.964,--. Správce rovněž potvrzuje, že z údajů v obchodním rejstříku vyplývá vzájemné propojení dlužníka a věřitelů navržených k zápočtu. Podle přiložené zprávy o vztazích dle § 66a obch.zák. je Ing. Světlana Komorová (manželka prokuristy dlužníka) ovládající osobou ve společnosti SPIN Plzeň, a.s. (vlastní podíl ve výši 52,14 %), přičemž tato obchodní společnost vlastní podíly na základním kapitálu níže uvedených společností v rozsahu: Šumavský Masokombinát s.r.o.-100 %, AGROSTAV Horšovský Týn, a.s.-68,79 % a SP Poběžovice, a.s.-64,63 %. Na další připojené listiny ke stanovisku předběžného správce, které dokládají personální a kapitálovou propojenost zmíněných subjektů, pro jejich obsažnost, soud odkazuje na A-37.

Dlužník se k vyjádření insolvenčního navrhovatele XAVEROV, a.s. vyjádřil podáním ze dne 26.5.2010, zveřejněném na A-38, ve kterém uvádí, že insolvenční navrhovatel odstoupil protiprávně od nájemní smlouvy, čímž dlužníkovi vznikla škoda (výši dlužník neuvádí). Důvody hodné zvláštního zřetele pro souhlas soudu se započtením pohledávek spatřuje dlužník především v tom, že nabídl všem věřitelům s nespornými pohledávkami jejich vypořádání prostřednictvím společností AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. nebo SPIN Plzeň, a.s.. Nesporným věřitelům je tím podle dlužníka garantováno nejvyšší možné uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem. Dlužník se netají personálním propojením své společnosti s věřiteli, kteří mají být účastni navrženého zápočtu a kteří navíc mají v následné reorganizaci být garantem připravovaných procesů. Rozpor ve výši pohledávek v navrhovaném započtení oproti insolvenčnímu návrhu dlužníka a jeho přílohám ze dne 3.3.2010 vysvětluje dlužník jako organizační nedostatek při oběhu účetních dokladů ve firmě. Navrhuje proto předběžným opatřením vyhovět jeho návrhu.

Při rozhodování o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření vycházel soud z ust. § 122, odst. 3) IZ v platném znění, podle kterého započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele není po dobu podání moratoria přípustné, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatřením. To platí i tehdy, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před vyhlášením moratoria. V daném případě soud vyhlásil moratorium usnesením ze dne 8.3.2010 (A-17). Dále pak soud vycházel z ust. § 82, odst. 3), písm. a) IZ v platném znění, které stanoví, že neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria.

Již při aplikaci posledně zmíněného ust. IZ je pak zřejmé, že návrhu dlužníka nelze vyhovět. Základním předpokladem je totiž společný zájem věřitelů a dále pak důvody hodné zvláštního zřetele. Naplnění těchto kritérii však dlužník neprokázal. Společný zájem věřitelů je definován v ust. § 2, písm. j) IZ tak, že společným zájmem věřitelů je zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější, než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů. Navržený postup dlužníkem však společný zájem věřitelů nerespektuje. Z jeho návrhu vyplývá, že upřednostňuje především věřitele, se kterými je v podnikatelském seskupení ve smyslu § 66a obch.zák., přičemž vazby mezi ovládajícími a ovládanými osobami dle § 66, odst. 7) obch.zák. vyplývají především ze stanoviska předběžného insolvenčního správce. Ostatně dlužník sám posléze personální a kapitálové propojení se společnostmi AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. a SPIN Plzeň, a.s., nepopírá. Již např. v přílohách jeho insolvenčního návrhu ze dne 3.3.2010 (seznam pohledávek v přílohové obálce na A-5) jsou na samostatném seznamu závazků vyznačeny závazky k oběma shora uvedeným společnostem a též k věřiteli SP Poběžovice, a.s. s označením, že jde o osoby tvořící s dlužníkem koncern personálně, resp. ekonomicky propojených osob. Nelze pominout insolvenčním navrhovatelem XAVEROV, a.s. zmíněné rozpory ve výši pohledávek a závazků, uvedených v údajích dlužníka v jeho insolvenčním návrhu ze dne 3.3.2010, resp. jeho přílohách a v návrhu, resp. jeho přílohách na vydání předběžného opatření, není to však rozhodující kritérium pro nevyhovění návrhu. Dlužník to sice vysvětluje administrativním nedostatkem v oběhu účetních dokladů, především pak tím, že zvláště společnost AGROSTAV Horšovský Týn, a.s. vykupuje pohledávky ostatních nesporných věřitelů. Dlužník zdůrazňuje, že právě toto zajišťuje více práv, resp. větší míru uspokojení věřitelů při jím zvažované reorganizaci. Soud však právě v tomto postupu spatřuje pochybení dlužníka. Jak již bylo řečeno, dlužník preferuje zájem zmíněného podnikatelského seskupení a dále pak si předem utvořil kategorii věřitelů s nespornými pohledávkami, z nichž část postoupila své pohledávky na některou ze společností v koncernu. Dlužník však zcela opomíjí věřitele, kteří své pohledávky neprodali a opomenuti jsou rovněž věřitelé s pohledávkami spornými. Jinými slovy, věřitelé, kteří se nehodlají zapojit do procesu, navrženého dlužníkem byli by pak naopak nutně zkráceni v uspokojení svých pohledávek při jakémkoli způsobu řešení úpadku, včetně reorganizace. Aktiva dlužníka by se v rozsahu provedeného zápočtu zmenšila o částku Kč 25.810.597,02 (souhrn navrhovaného zápočtu pohledávek dlužníkem), a to výlučně ve prospěch preferovaných věřitelů.

Soud proto návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření s vyslovením souhlasu k navrženému zápočtu vzájemných pohledávek nevyhověl.

P o u č e n í : Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce KS, zveřejněno v insolvenčním rejstříku a zvlášť doručeno dlužníku a předběžnému insolvenčnímu správci (§ 82, odst. 5), věta druhá IZ).

Odvolání proti němu může podat dlužník k Vrchnímu soudu v Praze, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, prostřednictvím podepsaného insolvenčního soudu.

V Plzni dne 26.05.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce: Irena Omáčková JUDr. Josef Střeštík, v.r.