KSPL 27 INS 18664/2012-B-25
KSPL 27 INS 18664/2012-B-25

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš Vaník, rč. 850104/2187, bytem Klostermannova 1, 301 00 Plzeň, o návrhu dlužníka na osvobození od placení pohledávek,

ta k t o :

Návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly us pokojeny, s e z a m í t á.

Odůvodnění: Dne 01.08.2012 byl zdejšímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 12.10.2012, č.j. KSPL 27 INS 18664/2012 -A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanoven insolvenční správce. Usnesením ze dne 28.01.2013, č.j. KSPL 27 INS 18664/2012-B-3, soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením a schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, když nebyly zjištěny skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Ze zpráv insolvenčního správce (B-6, B-10 a B-13) je patrné, že dlužník na splátkový kalendář řádně nehradil-předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů byla za prvních 20 měsíců oddlužení 1,91%.

Insolvenční soud svým usnesením ze dne 31.10.2014 (B-15), nařídil jednání k projednání návrhu na zrušení schváleného oddlužení na den 04.12.2014 ve 13:45hod do jednací síně č. 46/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň. Po proběhlém jednání, na němž dlužník uvedl, že práci nenašel, z darovacích smluv není plněno a že nelze postavit na jisto, zda vůbec bude do budoucna mít nějaký příjem, soudu nezbylo, než schválené oddlužení zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs, který bude projednáván jako nepatrný-to vše usnesením ze dne 18.12.2014 (dokument B-19, usnesení nabylo právní moci dne 08.01.2015)

Dlužník se na soud obrátil podáním ze dne 05.01.2016 (B-24), jímž navrhl vydání usnesení ve smyslu ustanovení § 415 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), tedy o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny.

Dle ustanovení § 415 IZ platí, že je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % je jich pohle dávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak je n na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které ne zavinil, a zároveň, že částka, kterou tito vě řitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 3 platí obdobně.

Zjevnou zákonnou podmínkou pro vydání rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, je tedy skutečnost, že schválené oddlužení bylo splněno. Což ovšem neplatí v daném případě, když schválené oddlužení dlužníka bylo zrušeno a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

S ohledem na shora uvedené, zejména tedy na skutečnost, že schválené oddlužení dlužníka nebylo splněno, ale bylo zrušeno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, soudu nezbylo, než dlužníkův návrh ze dne 05.01.2016 zamítnout, jak je uvedeno ve výroku toho usnesení.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 416 odst. 2 IZ). Odvoláním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníku.

Rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle § 414 a 415 IZ se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Plzni dne 27.01.2016

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná