KSPL 27 INS 17023/2013-B-32
KSPL 27 INS 17023/2013-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužnice: Lenka Průchová, IČ: 64375722, rč. 696121/2027, se sídlem Ježovy-Trnčí 21, 340 12 Švihov, o žádosti žadatele: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem alej Svobody 60, Plzeň, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e na žádost žadatele: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem alej Svobody 60, Plzeň, ze dne 18.11.2015, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, kdy žadatel má své úkony k nabytí majetku z majetkové podstaty učinit ve lhůtě 3 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 14.01.2014 (č. d. B-9) a podáním doručeným soudu dne 01.09.2015 (č. d. B-25) požádal žadatel Josef anonymizovano , syn dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Ve své žádosti uvedl, že má zájem o koupi: -pozemek St. p. č. 2, jehož součástí je stavba-rodinný dům č.p. 21, Trnčí, -pozemek p. č. 43, -pozemek p. č. 44, to vše zapsáno na LV č. 225, k.ú. Trnčí, obec Ježovy, okres Klatovy, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Ve své žádosti uvedl, že za výše uvedené nemovitosti nabízí kupní cenu ve výši 350.000,--Kč-400.000,--Kč.

Dne 13.10.2015 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce ze dne 12.10.2015 (č. d. B-27), ve kterém uvedl, že žadatel opakovaně žádá o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou, neboť je synem dlužnice. Insolvenční správce dále konstatoval, že žadatel nemá potřebné prostředky k úhradě kupní ceny, tedy se jedná pouze o hypotetickou nabídku, kdy správce vyslovil svoji pochybnost vůči schopnosti žadatel zajistit si úvěrové financování, vzhledem k jeho příjmům. Insolvenční správce dále poukázal na skutečnost, že první žadatelova žádost byla podána soudu dne 14.01.2014 a od té doby nepředložil žadatel žádný doklad o existenci prostředků ke koupi. Insolvenční správce závěrem označil žadatelovu žádost za bezpředmětnou.

Insolvenční soud vyzval členy prozatímního věřitelského výboru, aby se k dané žádosti vyjádřili. K dané žádosti se vyjádřil jediný člen věřitelského výboru, věřitel č. 9 Capital Investic Corp. s.r.o., IČ: 25241826, se sídlem Dlouhá 66, 345 26 Bělá nad Radbuzou, svým podáním ze dne 11.11.2015 (č. d. B-31), ve kterém vyjádřil svůj nesouhlas s daným návrhem.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatele, syna dlužnice, a též negativní stanovisko insolvenčního správce a člena věřitelského výboru k dané žádosti v kontrastu s efektivitou a přínosem navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, kdy má tak navrhovatel možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení věřitelů. Insolvenční soud po posouzení výše uvedených skutečností proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ, kdy však k dané výjimce stanovil žadateli lhůtu, ve které má svůj záměr na koupi daných nemovitostí uskutečnit a obstarat si pro danou koupi prostředky. Daná lhůta se soudu jeví jako dostatečná proto, aby si žadatel obstaral potřebné financování a mohl realizovat svůj záměr. Pokud tak nebude v dané lhůtě učiněno, tak žadatel o dobrodiní dané výjimky přichází.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 19.01.2016 Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná