KSPL 27 INS 16761/2011-P-5
KSPL 27 INS 16761/2011-P-5-6

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Petr Klečka, rč: 670920/1268, Jahodová 289/6, 360 07, Karlovy Vary, právně zastoupen JUDr. Tomášem Ficnerem Ph.D., se sídlem Bělehradská 1042/14, 360 01 Karlovy Vary, o odvolání věřitele č. 5 Ing. Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Lupáčova 375/24, 130 00 Praha, právně zastoupen JUDr. Rostislavem Kipielem, se sídlem Kladská 1489/5, 120 00 Praha 2-Vinohrady, proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 16761/2011-P-5-4 ze dne 01.10.2013 se zrušuje. Odůvodnění:

Dne 01.10.2013 vyhotovil soud usnesení č.j. KSPL 27 INS 16761/2011-P-5-4, kterým odmítl přihlášku pohledávky č. 5 věřitele č. 5 Ing. Rudolfa anonymizovano , anonymizovano , bytem Lupáčova 375/24, 130 00 Praha, podle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále IZ) z důvodu, že na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 25.06.2013 popřel dlužník přihlášku pohledávky č. 5 věřitele č. 5 v plné výši 1.061.854,00 Kč. Věřitel podal proti tomuto usnesení včas odvolání (dne 01.11.2013 doručeno soudu), s tím, že usnesení bylo vydáno, aniž pro jeho vydání byly splněny podmínky. Ustanovení § 198 odst. 1 IZ se vztahuje pouze na pohledávky popřené insolvenčním správcem. Insolvenční správce přihlášku pohledávky č. 5 věřitele č. 5 nepopřel a nebyl tedy důvod k postupu podle § 198 odst. 1. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. Samosoudce dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a je třeba mu zcela vyhovět. Ve smyslu shora citovaných ustanovení proto rozhodl tak, že napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení, a to prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 05.11.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Kacovská, v.r. Šárka Ulčová samosoudce