KSPL 27 INS 1573/2009-B-72
KSPL 27 INS 1573/2009-B-72

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci dlužníka: DAGRO Plzeň s.r.o., IČ 49789872, se sídlem Libušínská 80, 326 00 Plzeň (dřívější sídlo: K Jezu 592/32, Plzeň), právně zast. JUDr. Václavem Horákem, advokátem, se sídlem v Plzni, Bezručova 9, o reorganizačním plánu dlužníka

takto:

Schvaluje se reorganizační plán dlužníka DAGRO Plzeň s.r.o., se sídlem Libušínská 80, 326 00 Plzeň, IČ 49789872, ze dne 16.12.2009 ve znění ze dne 2.2.2010.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPL 27 INS 1573/2009-A-15 ze dne 28.4.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a následně pak soud usnesením č.j.-B-24 ze dne 19.8.2009 povolil reorganizaci dlužníka. Dlužník pak předložil soudu reorganizační plán, návazně pak jeho doplnění, které spočívalo v porovnání variant řešení úpadku reorganizací a konkursem, resp. úpravu uspokojení zajištěného věřitele. V souladu se zákonem pak dlužník předložil i zprávu o reorganizačním plánu, kterou soud schválil usnesením č.j.-B-47 ze dne 29.3.2010.

Při schůzi věřitelů, svolané k projednání reorganizačního plánu a hlasování pro jeho přijetí, přednesl právní zástupce dlužníka stručný obsah reorganizačního plánu a věřitelé prohlásili, že se s reorganizačním plánem seznámili, rovněž tak i s navazující zprávou o reorganizačním plánu. Žádný z věřitelů nevznesl námitky proti zařazení věřitelů do skupin dle reorganizačního plánu, které by soud měl posoudit dle ust. § 337, odst. 5) IZ.

V navazujícím hlasování pak došlo k přijetí reorganizačního plánu všemi čtyřmi skupinami věřitelů v souladu s kritérii § 347 IZ. Konkrétně pro přijetí reorganizačního plánu hlasoval jediný existující zajištěný věřitel v rozsahu své zjištěné zajištěné pohledávky, dále pak ve skupině nezajištěných věřitelů pro přijetí plánu hlasovala rozhodující většina věřitelů s celkovým počtem 9.544.420 hlasů, když proti přijetí plánu hlasoval pouze věřitel č. 31 s počtem 117.652 hlasů. Rovněž jediný věřitel ve třetí skupině-šlo o věřitele dle § 335/1 IZ, hlasoval pro přijetí plánu. V případě jediného věřitele ze čtvrté skupiny pak platí zákonný dopad dle § 347, odst. 4) IZ, tedy přijetí reorganizačního plánu, když jeho pohledávka není reorganizačním plánem dotčena.

Soud poté posoudil, zda jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, stanovené v ust. § 348, odst. 1) IZ.

Soud dospěl k závěru, že předložený reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti, uvedené v ust. § 340 IZ, přičemž v průběhu řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, zpochybňující, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo jinými právními předpisy (§ 348, odst. 1), písm. a) IZ). Rovněž tak neučinil soud žádné zjištění, že by reorganizačním plánem byl sledován nepoctivý záměr (§ 348, odst. 1), písm. b) IZ). Reorganizační plán pak hlasováním přijala každá skupina věřitelů, resp. platí zákonná fikce dle § 347, odst. 4) IZ (§ 348, odst. 1), písm. c) IZ). V tomto případě spočívá reorganizace v restrukturalizaci pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníku. Z reorganizačního plánu pak vyplývá, že každý z věřitelů získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší, než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 348, odst. 1), písm. d) IZ). Z porovnávací studie, která byla doplňkem reorganizačního plánu pak vyplývá, že v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem by nezajištění věřitelé mohli obdržet nanejvýš 21,5 % svých pohledávek. Naproti tomu podle reorganizačního plánu (resp. jeho doplnění a úpravě) zajištěný věřitel obdrží plnění ve výši 98 % jeho pohledávky (po zohlednění nákladů znaleckého posudku), a to do 40 dnů od právní moci usnesení o schválení reorganizačního plánu. Skupina nezajištěných věřitelů obdrží 50 % celkové výše jejich pohledávek rovněž do 40 dnů od právní moci usnesení o schválení reorganizačního plánu. Pohledávky za podstatou a jim na roveň postavené, jsou hrazeny průběžně (§ 348, odst. 1), písm. e) IZ).

Na základě posouzení shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu a proto rozhodl, jak shora uvedeno.

Z insolvenčního zákona pak dále vyplývá-§ 352 IZ, že reorganizační plán je účinný jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci, pokud reorganizačním plánem nebyla jeho účinnost odložena nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. Účinností reorganizačního plánu-§ 352, odst. 3) IZ se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324, odst. 3) IZ. Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník-§ 353, odst. 1) IZ. Dále pak se od účinnosti reorganizačního plánu obnovuje výkon funkce valné hromady dlužníka, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry, vykovávají u dlužníka osoby, kterým tato práva až dosud náležela-§ 353, odst. 2) IZ. Není-li insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby, uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv -§ 356, odst. 1) IZ. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, která podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno-§ 356, odst. 2) IZ. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena-§ 356, odst. 3) IZ. Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 IZ), přijetím reorganizačního plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak-§ 359 IZ. Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem. Byla-li však tato pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí nebo exekuci vést pouze v případě právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky; toto rozhodnutí musí být k návrhu přiloženo. To platí i pro výkon rozhodnutí nebo exekuci proti třetí osobě, která převzala na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něho-§ 360 IZ.

Vzájemné vztahy a součinnost mezi dlužníkem a insolvenčním správcem, resp. insolvenčním správcem a soudem je pak upravena v ust. § 354 IZ, oprávnění věřitelského výboru pak vyplývají z ust. § 355 IZ.

P o u č e n í : Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat pouze ti z věřitelů, kteří hlasovali proti přijetí reorganizačního plánu, a to do patnácti dnů ode dne doručení usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím podepsaného soudu.

V Plzni dne 20.04.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Irena Omáčková JUDr. Josef Střeštík, v.r.