KSPL 27 INS 12282/2016-A-11
KSPL 27 INS 12282/2016-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Petr Horváth, IČO 15730557, rč. 700610/2158, bytem Kamenný Újezd 170, 330 23 Nýřany, o návrhu navrhovatele: DOMOV SKP s.r.o., IČO 28042603, se sídlem Bezručova 33, 301 00 Plzeň, zastoupeného Mgr. Denisem Karbusem, advokátem se sídlem nám. Míru 152, 339 01 Klatovy, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh navrhovatele DOMOV SKP s.r.o., IČO 28042603, se sídlem Bezručova 33, 301 00 Plzeň, na vydání předběžného opatření s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í: Dne 20.05.2016 došel nadepsanému soudu insolvenční návrh navrhovatele DOMOV SKP s.r.o., IČO 28042603, se sídlem Bezručova 33, 301 00 Plzeň. Následujícího dne byla vydána vyhláška o zahájení dlužníkova insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 30.05.2016 (A-7) byl navrhovatelův návrh odmítnut, a to z důvodu absence konkrétních tvrzení navrhovatele pro závěr o úpadku dlužníka. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel dne 01.06.2016 včasné odvolání.

V záhlaví označený navrhovatel se dále svým návrhem ze dne 03.06.2016 (A-9), domáhal vydání rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým se dlužníkovi uloží zdržet se majetkové dispozice s obchodními podíly ve společnostech Gull Trade, s.r.o., IČO 01421026, Luremato s.r.o., IČO 29124859, a Toutou s.r.o., IČO 29088682. Navrhovatel také v rámci svého podání na A-9 požadoval, aby soud určil předběžného insolvenčního správce.

Dle ustanovení § 75b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, platí, že k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně.

Dle odstavce 2 téhož ustanovení nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne.

Kontrolou údajů v účtárně a pokladně zdejšího soudu bylo zjištěno, že jistota ke sp. zn.zaplacena nebyla-úřední záznam na A-10. isir.justi ce.cz

S ohledem na shora uvedená ustanovení zákona tedy soudu nezbylo, než navrhovatelův návrh na vydání předběžného opatření odmítnout výrokem I. tohoto usnesení.

Výrokem II. bylo zároveň rozhodnuto o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení, a to v poměru mezi navrhovatelem a dlužníkem, žádnému z těchto účastníků. Rozhodnutí o nákladech řízení je odůvodněno tím, že nastalé procesní situaci by sice odpovídalo rozhodnutí o nákladech řízení postupem podle ustanovení § 146 odst. 3 o.s.ř., avšak vzhledem k tomu, že z obsahu spisu nelze dovodit, že by na straně navrhovatele vznikly náklady řízení, nemohou být náklady řízení přiznány žádnému z účastníků řízení.

Pro úplnost se poznamenává, že navrhovateli nebyl vyměřen soudní poplatek dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, ve výši dle položky 5 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, když soud má za to, že v tomto případě se poplatek za návrh na zahájení řízení nevybírá, neboť soud návrh na zahájení řízení před prvním jednání odmítl (ustanovení § 6a odst. 4 písm. zákona. č. 549/1991 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchním u soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 06. 06. 2016

Mgr. Soňa Kacovská v. r. samosoudkyně Za správnost: Jana Dobrá