KSPL 27 INS 11985/2012-B-28
KSPL 27 INS 11985/2012-B-28

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Jana Kešnerová, rč. 625920/1212, bytem Jetelová 1214, 332 02 Starý Plzenec, o žádosti žadatele: Ladislav Skala, dat. nar. , bytem Schwarzova 18, 30100 Plzeň, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e na žádost žadatele Ladislava Skaly, dat. nar. , bytem Schwarzova 18, 30100 Plzeň, ze dne 05.10.2016, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění: Podáním ze dne 05.10.2016 (B-26) požádal žadatel Ladislav Skala, bratr dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Ve své žádosti uvedl, že má zájem o koupi: 1) podíl 1/3 stavební parcely st. 100 o výměře 102 m2, jejíž součástí je stavba Hořehledy č.p. 80-rodinný dům a podíl 1/3 parcely č. 121/4 o výměře 927 m2 zahrada, vše uvedeno na LV 173, k.ú. Hořehledy, obec Spálené Poříčí, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih 2) podíl 1/3 bytu č. 1290/7 v Plzni, Schwarzova 18, Jižní Předměstí, podíl na společných částech domu 62/2192, budova Jižní Předměstí, č.p. 1287, 1288, 1289, 1290, dále parcela 8596/1 (193 m2), 8596/2 (182 m2), 8596/3 (188 m2), 8596/4 (192 m2)- zastavěná plocha a nádvoří, vše uvedeno na LV 19000, k.ú. a obec Plzeň, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 3) podíl 1/6 garáže bez č.p./č.e., ul. Dr. Edvarda Beneše, Plzeň, na parcele 6430/17 a 6430/18, uvedeno na LV 10018 pro k.ú. a obec Plzeň, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Ve své žádosti dále uvedl, že shora uvedené nemovitosti nabyl dlužník v průběhu oddlužení dědictvím, že v předmětném bytě má bydliště jejich matka-ta užívá i garáž a chalupu. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel je většinovým spoluvlastníkem nemovitostí (dle shora) a s ohledem na fixovanost jejich matky na předmětné nemovitosti, je připraven vyvinout veškeré úsilí, aby mohl sestry podíly odkoupit (nabýt z majetkové podstaty) a zajistit tak matce jejich nerušené užívání. Učinil již také správci nabídku ohledně koupě.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou isir.justi ce.cz neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatele Ladislava Skaly-bratra dlužníka, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, kdy žadatel Ladislav Skala má možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení věřitelů. Ve věci se souhlasně vyjádřil i insolvenční správce (B-27).

Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud plní funkci věřitelského orgánu, tento souhlas udělil i v působnosti věřitelského výboru (§ 66 odst. 3 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 03.11.2016

Mgr. Soňa Kacovská v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Markéta Lamková