KSPL 20 INS 9288/2012-B-18
KSPL 20 INS 9288/2012-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníků-manželů: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano a Hana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Brněnská 957/19, 323 00 Plzeň, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud vyhovuje žádosti pana Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Úzká 601, 330 03 Chrást u Plzně, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to bytové jednotky č. 957/1, která se nachází v budově sestávající z domů č.p. 955, 956 a 957 postavené na pozemcích st. p. č. 11102/29, 11102/30 a 11102/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích v rozsahu 62/4200, vše v k.ú. Plzeň, části obce Severní Předměstí, za těchto podmínek:

-insolvenční správkyně vyhlásí veřejné výběrové řízení, které bude publikováno vhodným, obvyklým způsobem,

-pan Petr Veselý se zúčastní veřejného výběrového řízení se svoji nabídkou,

-předmětná bytová jednotka bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Odůvodnění

Podáním došlým soudu dne 13. listopadu 2012 požádal druh dlužnice pan Petr Veselý o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s tím, že je připraven předmětnou bytovou jednotku koupit za částku 970.000,-Kč za účelem společného soužití s dlužnicí a jejím nezletilým synem.

Podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční soud na návrh osoby dlužníkovi blízké a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud neshledal důvody pro nevyhovění žádosti pana anonymizovano , když jím navrhovaná kupní cena postačí k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, který udělil správci pokyn k procesu zpeněžování předmětu zástavy veřejnou dražbou za minimální cenu 970.000,-Kč a který současně vyjádřil souhlas s prodejem bytu panu Veselému, proto soud ve funkci věřitelského výboru dle ust. § 66 odst. 1 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a zároveň stanovil podmínky prodeje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů od doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 věta poslední IZ).

Krajský soud v Plzni dne 21. prosince 2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová

2