KSPL 20 INS 8896/2017-B-19
č. j . KSPL 20 INS 8896/2017-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Radovanem Hronkem v insolvenční věci

dlužníka: Jan Lukšík, rč: 760705/2244, Sokolovská 1448, 356 05, Sokolov, zast.: Jan Lukšík

takto: Soud nařizuje toto předběžné opatření. Dlužníku se ukládá, aby po dobu trvání oddlužení nenakládal s těmito nemovitostmi: -spoluvlastnický podíl ideální jedné poloviny na nemovitosti-jednotce č. 1448/10, byt, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., vymezené v budově Sokolov č.p. 1448, 1449, bytový dům, na parcele 2284, a k ní se vážícímu podílu na společných částech uvedených budov a pozemku ve výši 522/12313, zapsaného na LV č. 9654 pro obec a okres Sokolov, Katastrální území Sokolov, vše vedeno a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov

Odůvodnění: 1. Dne 6. 3. 2018 podala insolvenční správkyně návrh na vydání výše uvedeného předběžného opatření, ve kterém uvedla, že usnesením na č.l. B-12 spisu ze dne 28. 2. 2018 bylo dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž pravidelná výše měsíční splátky mu byla stanovena na 15 000 Kč. Do majetkové podstaty dlužníka byl sepsán mimo jiné výše uvedený spoluvlastnický podíl na výše uvedené bytové jednotce. Do insolvenčního řízení se přihlásili dva věřitelé s dvěma pohledávkami, které vznikly podvodným jednáním otce dlužníka, který zmanipuloval dlužníka a s jeho součinností vyvedl z dosahu věřitelů byt na ulici Marie Majerové v Sokolově. Otec dlužníka byl vlastníkem tohoto bytu a jménem dlužníka uzavřel úvěrovou smlouvu na částku 290 000 Kč, přičemž tímto úvěrem byl uhrazen dluh u věřitele otce dlužníka a tím bylo odstraněno zástavní právo, které vázlo na tomto bytu. Byt byl poté převeden na dlužníka, který jej prodal. Tím přišel věřitel č. 2 tohoto insolvenčního řízení o možnost domáhat se odporovatelnosti převodu tohoto bytu vůči jeho novým nabyvatelům a se svojí přihláškou se přihlásil do tohoto insolvenčního řízení. Kupní cenu, kterou dlužník měl obdržet za byt v částce 820 000 Kč rozeslal otec dlužníka na účty třetích osob. Druhým přihlášeným věřitelem je stavební spořitelna, která poskytla dlužníkovi úvěr na úhradu zástavy váznoucí na bytu. Výsledkem tohoto jednání dlužníka a jeho otce je to, že byt na ulici Marie Majerové v Sokolově byl vyveden z dosahu věřitelů a kupní cena byla rozeslána na účty neznámých třetích osob nebo vybrána v hotovosti z bankomatu, přičemž dlužníkovi zůstaly neuhrazené závazky vůči věřiteli č. 1 a 2 v celkové výši 1 190 426,67 Kč. Co se týká předmětného podílu na bytu v ulici Sokolovská v Sokolově, který dlužník vlastní se svojí matkou, zde se věřitel č. 2 domáhal prostřednictvím exekuce prodeje tohoto bytu. Ve snaze zabránit zpeněžení bytu, ve kterém bydlí dlužník se svojí nemocnou matkou, podal dlužník návrh na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužníku byla schválena nižší splátka v částce 15 000 Kč, avšak tento Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová isir.justi ce.cz

správci sdělil, že tuto splátku splácet nemůže, a to mimo jiné proto, že splácí další půjčku. Bylo zjištěno, že v srpnu 2017, tedy před konáním první schůze věřitelů, si vzal v Německu úvěr ve výši 15 505 eur, který se zavázal splácet splátkami ve výši 277 eur počínaje zářím 2017. Účelem tohoto nového úvěru je opět splacení závazků jeho otce. O tomto úvěru dlužník věřitele ani soud neinformoval a vědomě tedy zatajil podstatné skutečnosti pro plnění splátkového kalendáře, když pomocí nízkých splátek chtěl získat peníze na úhradu svých nově přijatých závazků. Tím je tedy ohroženo reálné plnění splátkového kalendáře. Z těchto důvodů, neboť je prokázáno, že dlužník ani po zahájení insolvenčního řízení nevystupuje vůči svým věřitelům poctivě, má správkyně důvodné pochybnosti o dlužníkově záměru vůbec začít plnit splátkový kalendář. Je tedy třeba zajistit, aby po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře nedošlo ze strany dlužníka k dalším úkonům, které by ohrožovaly rozsah jeho majetku, který by mohl sloužit k poměrnému uspokojení věřitelů v případě zrušení oddlužení. Proto je navrhováno vydání výše uvedeného předběžného opatření. 2. Usnesením ze dne 28. 2. 2018 na č.l. B-12 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dlužníkovi byla stanovena pravidelná výše měsíční splátky v částce 15 000 Kč, bylo tedy vyhověno návrhu dlužníka na nižší splátky. 3. Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. 4. Soud zvažoval, zda v tomto případě je možné vydat předběžné opatření a omezit tak dispoziční oprávnění dlužníka podle § 409 IZ. Soud má za to, že takovéto opatření je možné vydat a jeho vydání je nutné i přes omezení dlužníka vedené v § 111 odst. 1 IZ, tedy omezení dlužníka zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. V tomto případě má dlužník dle § 409 odst. 2 dispoziční oprávnění k předmětnému podílu na bytu, neboť se nejedná o majetek, který slouží k zajištění. Soud však musel zohlednit veškeré okolnosti tohoto případu, tedy to, že v současné době je projednávána žaloba pod sp. zn. 139 ICm 4386/2017, kde jeden z věřitelů dlužníka Raiffeisen stavební spořitelna a.s. žaluje insolvenčního správce na určení popřené pohledávky, když má za to, že úvěr, který si dlužník vzal ve výši 261 399,87 Kč, byl po právu a dlužník skutečně tuto částku svému věřiteli dluží. Tento úvěr souvisel s výše popsanými machinacemi ohledně bytu v ulici Marie Majerové v Sokolově. Z provedených listinných důkazů je zřejmé, že dlužník sám, případně jeho otec s pomocí dlužníka, chtěli použít předmětný úvěr k vyplacení závazků otce dlužníka na tomto bytě a následnému převodu bytu na dlužníka. Dlužník poté předmětný byt prodal a peníze z prodeje tohoto bytu již nemá k dispozici. Ze skutečnosti, že v srpnu 2017 si dlužník sjednal další úvěr, též soud vyvodil, že tuto skutečnost by bylo možné považovat za nepoctivý záměr dlužníka, neboť nebyla sdělena soudu. Dlužník žádal o nižší splátky, přičemž je evidentní, že tomu tak bylo, aby mohl tento úvěr splácet, což však soudu nesdělil. Je tedy otázka, zda nebude schválené oddlužení soudem přeměměno na konkurs. Vzhledem k okolnostem souvisejícím s převodem bytu na ulici Marie Majerové v Sokolově má soud obavy, že by se dlužník podobným či jiným způsobem mohl snažit vyvést i předmětný spoluvlastnický podíl na bytu v Sokolově na ulici Sokolovské, a proto má za to, že je nutné vydání tohoto předběžného opatření. V případě, že soud dospěje v budoucnu k závěru, že je možné v oddlužení pokračovat a dlužník bude řádně hradit své závazky vůči majetkové podstatě, nebude nic bránit soudu toto předběžné opatření zrušit. V současné chvíli se mu však jeví toto předběžné opatření jako nutné

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová

a toto předběžné opatření též nebude nijak zasahovat do hospodaření dlužníka s ostatním majetkem, který nepodléhá oddlužení. Ze všech těchto důvodů bylo návrhu insolvenční správkyně na vydání předběžného opatření soudem vyhověno. 5. Navrhovatel, insolvenční správce, je osvobozen od placení soudního poplatku za návrh na nařízení předběžného opatření dle § 11 odst. 2 písm. o) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a zároveň dle § 82 odst. 1 IZ též od povinnosti složit jistotu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Plzeň 12. 3. 2018

Mgr. Radovan Hronek v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová