KSPL 20 INS 6166/2009-B-28
KSPL 20 INS 6166/2009-B-28

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníků: Věra Herianová, rč. 716125/2164, a Miroslav Herian, rč: 660501/0489, oba bytem Horní 356, 345 62 Holýšov,

takto:

I. Usnesení č.j. KSPL 20 INS 6166/2009-B-25 ze dne 9. 8. 2013 se k odvolání insolvenčního správce z r u š u j e .

II. Soud přiznává insolvenčnímu správci Mgr. Viktoru Švantnerovi přiměřenou zálohu na odměnu ve výši 3.630,-Kč včetně 21 % DPH za dobu od zjištění úpadku do schválení oddlužení Miroslava Heriana s právem na přednostní uspokojení z prostředků určených pro nezajištěné věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku I. soud rozhodl o záloze na odměnu správce za období od úpadku do schválení oddlužení tak, že mu přiznal částku ve výši 1.815,-Kč za měsíce prosinec 2009 a leden 2010.

Insolvenční správce podal dne 18. 8. 2013 proti usnesení včasné odvolání.

Soud napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že odvolání proti němu je důvodné. Soud při stanovení původní zálohy na odměnu chybně vycházel z údajů týkajících se insolvenčního řízení ve věci Věry Herianové, avšak správce žádal zálohu na odměnu ve věci jejího manžela Miroslava Heriana. Ačkoliv jsou nyní obě řízení spojená, ve věci Věry Herianové vykonával v rozhodné době funkci insolvenčního správce JUDr. Vlček, který byl usnesením z 25. 10. 2010 odvolán a na jeho místo jmenován Mgr. Švantner.

Dle ust. § 95 z. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k uvedenému soud napadené usnesení zrušil a přiznal správci zálohu na odměnu za období od zjištění úpadku (17. 8. 2010) do schválení oddlužení (15. 12. 2010) ve výši 3.630,-Kč včetně DPH (za měsíce srpen-listopad 2010, tj. 4 x 750,-Kč = 3.000,-+ 21 %).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 4. 11. 2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová

2