KSPL 20 INS 599/2013
KSPL 20 INS 599/2013 č. j. 2 VSPI I 1716/2017 B-80

"

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. ]iřího Karety a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse ve věci dlužnice Denisy Orltové, bytem Prášily 124, Sušice, 0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 599/2013 B-55 ze dne 19. července 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 599/2013 B 55 ze dne

19. července 2017 se p o t v r 2 uje.

Odůvodněnh

Krajský soud v Plzni usnesením č.j-13 55 ze dne 19.7.2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Denisy Orltové (dále jen dlužnice) zamítl návrh doručený soudu dne 29.5.2017, jímž se dlužnice domáhala, aby rozhodl o zproštění AS ZIZLAVSKY, v.o.s. (dále jen správce) funkce insolvenčního správce.

Z odůvodnění usnesení plyne, že dlužnice požadovala, aby soud zprostil správce funkce, s odůvodněním, že správce s ní nekomunikuje a na její dotazy nereaguje. Tvrdila, že při zadávání znaleckých posudků postupoval správce amatérsky , a poškodil tím věřitele 5.670.000, Kč. Dále zpochybnila průběh prodeje nemovitostí s tím, že všechny výhrady a podrobný popis událostí předala Policii ČR. Dne 28.8.2015 při jednání se správcem dlužnice údajně uvedla všechny skutečnosti související s insolvenčním řízením, včetně nájemní smlouvy na p.č. 124 v Prášilech, jež s ní byla ukončena, a nájemní smlouvy k nemovitostem v obci Chlum u Hartmanic. Z těchto důvodů a pro ztrátu důvěry požadovala zproštění správce, s tím, že soud má prověřit podezření, že špatnou prací správce byla způsobena škoda jak věřitelům, tak jí. Na návrh dlužnice reagoval správce sdělením, že na Policii ČR, Územní odbor Klatovy, Oddělení hospodářské kriminality podala dlužnice trestní oznámení směřující prakticky vůči všem osobám, jež se na procesu zpeněžení zajištěného majetku podílely. Věc byla postoupena Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha 1, 2, Oddělení hospodářské kriminality, kde byla vedena pod sp. zn. KRPA669065 2/TČ-2016 001192 1ŠK O, a byla ukončena dle ust. Š 158 odst. 1 trestního řádu, nebot, nebylo

Zjištěno, že by došlo ke spáchání trestného činu. Současně správce odmítl, že by s dlužnicí nekomunikoval a na její dotazy nereagoval. Dne 28.8.2015 proběhl osobní pohovor dlužnice s insolvenčním správcem a z tohoto jednání byl pořízen písemný protokol, jehož obsah stvrdila dlužnice podpisem. jak plyne z jejího vyjádření, probíhala mezi ohlášeným společníkem správce JUDr. Milanem Brychtou a dlužníci opakovaná komunikace, správce je dostupný též na pevné telefonní lince uvedené na webových stránkách a je ho možné kontaktovat prostřednictvím e mailové adresy, jež jí byla sdělena v úvodní zprávě po převzetí funkce a je uvedena v záhlaví

1 VSPH 171672017 všech zpráv správce zveřejnených v insolvenčním rejstříku. Co se týká postupu při zpeněžování nemovitostí, dne 21.12.2015 obdržel správce pokyn zajištěného věřitele Ceské spořitelny, a.s. a n . k prodeji majetku a v návaznosti na to uzavře smlouvu s EURODRAŽBYCZ, a.s. K námitkám znalecký posudek. Poté, co bylo zveřejněno sdělení pana Kaufmana ohledně nájemní smlouvy, vypověděl správce podle ust. Š 256 insolvenčního zákona nájemní smlouvu, přičemž výpověď byla doručena do dispoziční sféry nájemce. Na elektronické aukci bylo dosaženo kupní ceny 985.000, Kč, když dle pokynu zajištěneho věřitele byla minimální cena stanovena ve výši V2 ceny zjištěné znalcem. Co se týká prodeje zbývajících nemovitostí, jež byly zajištěny ve prospěch Raiffeisenbank, a.s., byly oceněny Equity Solutions Appraisals, s.r.o.- znaleckým ústavem. Zpeněžení tohoto předmětu zajištění bylo realizováno prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce zajisteného majetku postupoval v souladu s pokyny zajištěných věřitelů a zástupce věřitelu, jakož s rozhodnutím insolvenčního soudu o prodeji mimo dražbu. Z těchto důvodů navrhl, aby soud

Cituje ust. 5 32 insolvenčního zákona, neshledal soud tvrzení dlužnice důvodnými. Shrnul, že pokud správci vyčítala nedostatek komunikace, je z protokolu ze dne 28.8.2015 zřejmé, že jí minimálně sdělil svoji e mailovou adresu; jinak proti sobě stoji tvrzení správce a dlužnice, která neprokázala, že by správce vtomto směru zanedbal své povinnosti. Pokud tvrdila, že ho informovala o existenci nájemní smlouvy k nemovitostem v obci Chlum u Hartmanic dne 28.8.2015, pak je ze zázn mu o tomto pohovoru, jenž podepsal, zřejmé, že pod bodem 8 uvedla, že není stranou žádné nájemní smlouvy, a ani z jiných ustanovení tohoto protokolu nevyplývá, že by správce výslovně upozornila na existenci nájemní smlouvy. Stejné zjištění soud učinil i z přípisu znaleckého ústavu ZUOM, a.s. ze dne 5.8.2016. Pokud námitky dlužnice směřovaly Vůči postupu správce při prodeji majetku 2 majetkové podstaty, prošetřil soud jeho postup při prodeji obou skupin nemovitostí a shledal, že prodej byl transparentní a proběhl vsouladu s pokyny zajištěných věřitelů a pokyny soudu. Soud neshledal ani žádnou jinou okolnost, která by

V svědčila o tom, ze správce nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péči, a měl za to, že

' ,

Proti tomuto usnesení Krajskeho soudu v Plzni podala dlužnice včasné odvolání, odkázala na svá tvrzení a důkazy doložené k návrhu na zproštění, zpochybňovala průběh zpeněžování nemovitostí správcem a navrhla, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a pro ztrátu důvěry zprostil správce funkce a ustanovil nového insolvenčního správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

pokračovam

1 Vbl'n 11101 A..-UJ.:

V prvé řadě považoval odvolací soud za nutné uvést, že insolvenční zákon v závislosti na důvodech, jež vedou ke změně v osobě insolvenčního správce, umožňuje insolvenčnínm soudu, aby podle ust. $ 31 odst. 1 insolvenčního zákona z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinnosti insolvenčního správce, odvolal insolvenčního správce z funkce, nebo aby podle ust. $ 32 odst. 1 téhož zákona zprostil insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvoláni z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i

'; bez návrhu. Podle ust. $ 31 odst. 2 téhož zákona odvolá insolvenční soud insolvencního správce ustanoveného podle ust. $ 29 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, požádal li o to insolvenční

; . správce do 3 dnů poté, co se o svem ustanovení dozvěděl, vyjma případu, kdy se svým ustanovením předem souhlasil.

Podle ust. $ 32 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez navrhu zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně (odst. 1). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce

1. Ustanovení $ 29 odst. 4 a $ 31 odst. 5 a 6 platí obdobně (odst. 2).

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní správce povinnosti vyplývající pro něj z ust. $ 36 insolvenčního zákona, podle něhož je při výkonu funkce povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, vyvinout veškeré úsilí, které po v . něm lze požadovat, aby věřitelé byli uspokOjeni v co nejvyšší míře, dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy svými i před zájmy jiných osob, věřitelským orgánům poskytovat součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce, na žádost věřitelského orgánu se účastnit jeho zasedání a věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu předkládat nejméně jednou za 3 měsíce písemnou Zprávu o stavu insolvenčního řízení, že liknavě provádí soupis majetkové podstaty či zpeněžuje majetek podstaty v rozporu sust. Š 225 odst. 4 neboŠ 226 odst. 5 insolvenčního zákona, že nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pOjištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souv1 losti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikované. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku 2 majetkové podstaty. V závislosti na míře

V ! aintenzitě pochybení správce můze vést soud i zjištění Ojedinělého, leč zavažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho

, . zproštění funkce, ale obvykle jedná li se o pochybení meně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Stejně jako soud prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. Tvrzení dlužnice o tom, že s ní správce od počátku nekomunikuje a že se vůči ní chová povýšenecky, obsahem insolvenčního spisu osvědčena nejsou, tvrzení o tom, že správce informovala o existenci nájemní smlouvy k nemovitostem v obci Chlum u Hartmanic a správce s touto informací dále řádně nenakládal, bylo vyvráceno záznamem o pohovoru s dlužníci ze dne 28.8.2015. Tato tvrzení dlužnice ani v odvolacím řízení ničím neosvědčila. Odvolací soud je též se soudem prvního stupně zajedno v tom, že při zpeněžování majetkové podstaty postupoval

1 vspHiiiió/zon správce obezřetně a vsouladu se zákonem. Jak odvolací soud ověřil zinsolvenčního spisu, nemovitosti byly zpeněženy jednak ve veřejné dražbě, dle jejíhož výsledku byla uzavřena kupní smlouva ze dne 28.7.2016 (jednalo se o nemovitosti tvořící předmět zajištění zapsané pod položkou č. 1 a p nemovitosti nezajištěné zapsané pod položkou č. 4), správce se řídil pokyny zajištěného věřitele a zástupce věřitelů, jimiž byla Česká spořitelna, a.s., a tento postup odsouhlasil i insolvenčním soud usnesením č.j.B 13 ze dne 5.5.2016. Prodejem mimo dražbu kupní smlouvou ze dne 30.9.2016 zpeněžil nemovitosti tvořící předmět zajištění zapsané pod položkami č. 2 a 3 a nemovitosti nezajištěné zapsané pod položkou č. 5, přičemž se řídil pokyny zajištěného věřitele Raiffeisenbank, a.s. a zástupce věřitelů České spořitelny, a.s., tento postup odsouhlasil insolvenční soud usnesením z 5.5.2016

. . závěru odvolací soud konstatuje, že pokud jsou nemovité věci zpeněžovány vinsolvenčním

!

řízení, dle závěrů usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3066/09 ze dne 22.12.2009 platí, že zadáváním znaleckých posudku a zpeněžení nemovitostí ani odvolací soud neshledal, že by správce porušil své povinnosti.

Po učeni: Proti tomuto usnesení j :? dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání zacma běžet ode dne,

V Praze dne 20. prosince 2017

JUDr. Jiří K a r e t a , v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: _ ] V/afá/éaaá