KSPL 20 INS 5840/2010-A-12
KSPL 20 INS 5840/2010-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Strašlipka anonymizovano , anonymizovano , bytem 345 02 Kout na Šumavě 56, o insolvenčním návrhu věřitele: IT credit, s.r.o., IČ 26444437, se sídlem Pernerova 48/494, 186 02 Praha 8, zast. Mgr. Ing. Jurajem Dulíkem, advokátem se sídlem Národní 28/60, 110 00 Praha 1

takto:

I. Usnesení ze dne 4. června 2010, č.j. KSPL 20 INS 5840/2010-A-8, se ruší.

II. Soud ukládá navrhovateli IT credit, s.r.o., IČ 26444437, se sídlem Pernerova 48/494, 186 02 Praha 8, aby zaplatil na účet soudu č.ú. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 2049584010, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 4. června 2010, č.j.-A-8, byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Dne 15. června 2010 bylo soudu doručeno odvolání navrhovatele proti tomuto usnesení. Soud shledal odvolání důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. rozhodl ve výroku pod bodem I. tohoto usnesení tak, že usnesení ze dne 4. června 2010, č.j. -A-8 zrušil. Podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb. uložil soud ve výroku pod bodem II. tohoto usnesení navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po svém ustanovení do funkce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 25. června 2010

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Františka Mašková