KSPL 20 INS 4483/2010-A-10
KSPL 20 INS 4483/2010-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka Nemovitosti REELA Tachov, spol. s r.o., IČ 45350779, Husitská 37, 347 01 Tachov, k odvolání dlužníka proti rozhodnutí o vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení,takto:

Usnesení č.j. KSPL 20 INS 4483/2010-A-5 ze 30.04.2010 ve znění opravného usnesení č.j. KSPL 20 INS 4483/2010-A-7 ze 06.05.2010 se z r u š u j e.

Odůvodnění :

Usneseními označenými ve výroku byla navrhujícímu dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání dne 18.05.2010, ve kterém namítl, že společnost dlužníka nemá na pokladně ani na účtu žádné peněžní prostředky a vlastní pouze drobný movitý majetek. Z těchto důvodů není společnost dlužníka schopna splnit uloženou povinnost.

Podle § 8 zákona č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednicích je předseda senátu (samosoudce) oprávněn zrušit rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem, pokud odvolání účastníka zcela vyhoví. Na základě tohoto ustanovení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku, když dlužník osvědčil, že není schopen vyměřenou zálohu uhradit a za těchto okolností, nepostačí-li ke krytí nákladů řízení výtěžek zpeněžení majetkové podstaty, hradí tyto náklady stát

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15-ti dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni dne 04.06.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Šárka Ulčová JUDr. Jan Blažek, v.r.