KSPL 20 INS 4198/2012-B-33
č. j. KSPL 20 INS 4198/2012-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Radovanem Hronkem v insolvenční věci dlužníka Jan Sevcsik, rč: 720518/2061, Pláň 42, 330 38, Ostrov u Bezdružic, takto:

Soud uděluje navrhovatelce Nikole anonymizovano , anonymizovano , bytem Pláň 42, 330 38, Ostrov u Bezdružic, výjimku ze zákazu nabývání majetku, náležejícího do majetkové podstaty osobami dlužníku blízkými, a to ke koupi bytové jednotky č. 19/2, zapsané na LV č. 134, vymezené v budově č.p. 19, bytový dům, zapsaný na LV Č. 130, stojící na st.čp. 19, zapsané na LV Č. 130, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 767/3068 na společných částech bytového domu a pozemku, to vše v k.ú. Budeč u Číhané, obec Úněšov, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever.

Odůvodnění Navrhovatelka Nikola anonymizovano , dcera dlužníka, si požádala o udělení výjimky podle § 295 odst. 3 IZ, tedy zákona č. 182/2006 Sb., s odůvodněním, že předmětný byt, ve kterém bydlí rodiče jejího otce, by chtěla koupit pro sebe, neboť je na své prarodiče citově vázána a chce jim zabezpečit důstojné dožití jejich života. Dále uvedla, že uhradí kupní cenu, která odpovídá odhadu nemovitosti a poptávce klientů v takové výši, jakou navrhne insolvenční správkyně, aby nedošlo k poškození nezajištěných věřitelů.

K dotazu soudu insolvenční správkyně uvedla, že uskutečnila osobní jednání s touto žadatelkou a seznámila ji s cenou obvyklou, která je ve výši 260.000,-Kč, přičemž tato byla stanovena znaleckým posudkem č. 2146/2016 ze dne 12. 10. 2016. Závěrem navrhla, aby soud žádosti navrhovatelky vyhověl a udělil výjimku z nabývání majetku pro Nikolu anonymizovano , za cenu 260.000,-Kč, stanovenou znaleckým posudkem a s podmínkou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, tedy navrhovatelka.

Soud žádosti navrhovatelky vyhověl, když přihlédl jak k uváděným důvodům, tak ke stanovisku insolvenční správkyně. Je třeba, aby v kupní smlouvě byla jako kupní cena stanovena cena obvyklá, zjištěná výše uvedeným znaleckým posudkem a aby navrhovatelka též uhradila daň z nabytí nemovitých věcí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může navrhovatelka podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

V Plzni dne 04.11.2016

Mgr. Radovan Hronek,v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová isir.justi ce.cz