KSPL 20 INS 3971/2010-A-9
KSPL 20 INS 3971/2010-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: DRUŽBA-ORIN, s.r.o., IČ 25207202, Hlavní 1037, 363 01 Ostrov, zast.: JUDr. Martinou Holoubkovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 1177/26, PSČ 360 01 takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSPL 20 INS 3971/2010-A-6 ze dne 19.5.2010 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19.5.2010 č.j. KSPL 20 INS 3971/2010-A-6 zdejší soud zastavil insolvenční řízení výše uvedeného dlužníka pro nesplnění povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, uloženou dlužníku usnesením č.j. KSPL 20 INS 3971/2010-A-5 ze dne 26.4.2010.

Dne 4.6.2010 došlo ke zdejšímu soudu odvolání dlužníka, ve kterém dlužník m.j. uvádí, že dlužník si byl vědom své povinnosti zaplatit soudem určenou zálohu na náklady insolvenčního řízení, avšak v důsledku jeho nepříznivé finanční situace nebyl schopen tuto zálohu zaplatit řádně a včas. Zálohy ve výši 50.000,-Kč složil na účet soudu dne 21.5.2010.

Bylo-li podáno odvolání proti některému z rozhodnutí soudu prvního stupně, který jsou taxativně vyjmenována v ust. § 210a o.s.ř., může o odvolání rozhodnout přímo soud prvního stupně, avšak jen za předpokladu, že napadené usnesení změní tak, že odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud ověřil, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla složena a následně rozhodl podle ust. §210a zák. č. 99/1963 Sb. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Plzni dne 08.06.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Šárka Ulčová JUDr. Jan Blažek, v.r.