KSPL 20 INS 2563/2009-B-88
KSPL 20 INS 2563/2009-B-88

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka INVEST-INTERBAU s.r.o., IČ 26381796, Denisovo nábřeží 4, 301 49 Plzeň, zast.: Mgr. Janem Knoblochem, advokátem, se sídlem Skrétova 25, 301 00 Plzeň, takto:

I. Soud povoluje řešení úpadku dlužníka INVEST-INTERBAU s.r.o. r e o r g a n i z a c í. II. Dlužník se vyzývá, aby ve lhůtě 120 dnů, dnem 18.10.2010 počínaje, předložil soudu reorganizační plán, nebo bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá. III. Soud ustanovuje Hanu Moulíkovou, IČ 46841695, Klatovy, Obytce 41, znalcem pro ocenění majetkové podstaty (podniku) dlužníka INVEST- INTERBAU, s.r.o. a ukládá jí, aby vypracovala písemný znalecký posudek, kterým bude respektováno ustanovení §153 a 155 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a to nejpozději do 31. 1. 2011.

Odůvodnění

Dne 6.5.2009 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka INVEST-INTERBAU, s.r.o. Usnesením ze dne 3.7.2009 byl zjištěn úpadek, ustanoven správce, učiněna výzva k podávání přihlášek, nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na 18.8.2009.

Dne 7.8.2009, tedy včas ve smyslu § 318 odst.1 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. (dále jen IZ), podal dlužník návrh na povolení reorganizace. Na schůzi dne 18.8.2009 nebylo o způsobu řešení dlužníkova úpadku rozhodnuto, neboť při přezkumném jednání, konaném téhož dne, popřel insolvenční správce i samotný dlužník co do důvodu i výše (částečně i v celém rozsahu) pohledávky celé řady věřitelů, včetně věřitelů zajištěných a soud dospěl k závěru,že v nastalé nepřehledné situaci by byla ohrožena regulérnost hlasování schůze o přijetí příslušného usnesení.

Dne 27.11.2009 dlužník upřesnil svůj návrh tak, že zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojí nejméně v rozsahu 60% jejich nominále , neboť během 2-5 let dojde k uvolnění pozastávek ve výši 13,088.000,-Kč a pro účely reorganizace bude možno použít část odměn za projektové práce při současném omezení výdajů snížením stavu zaměstnanců, ukončením leasingů automobilů a prodejem několika vlastních aut.

Další schůze věřitelů, konaná 26.1.2010, hlasovala o předloženém návrhu na reorganizaci, neschválila jej a soud, aniž by schůze rozhodla o řešení dlužníkova úpadku podle § 150 IZ, vydal usnesení o konkursu, proti němuž dlužník podal včasné odvolání, jemuž bylo vyhověno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j.3 VSPH 470/2010-B-74 ze dne 23.7.2010 s odůvodněním, že o návrhu dlužníka na povolení reorganizace rozhoduje insolvenční soud, nikoli schůze věřitelů, jíž podle § 150 IZ přísluší pouze právo určit způsob řešení úpadku.

Insolvenční soud pak svolal zasedání schůze věřitelů na 20.9. a 18.10.2010. Zde byly projednány závěry obsažené v usnesení Vrchního soudu v Praze, projednána zpráva správce reorganizace s ohledem na časový odstup od podání návrhu původního.

Schůze věřitelů byla seznámena s hrozící kolizí ustanovení §150/152 IZ a § 320/326 IZ, pokud by se schůze platně usnesla na řešení úpadku konkursem, na straně jedné a soud, na straně druhé, by neshledal žádný důvod k odmítnutí či zamítnutí dlužníkova návrhu na povolení reorganizace. Rovněž bylo konstatováno, že dlužník ve svém návrhu formuloval způsoby reorganizace pouze obecně, zatímco v reorganizačním plánu je bude konkretizovat a doplňovat. Schůze pak nevyužila práva hlasovat o způsobu řešení úpadku.

Soud po té znovu posoudil předložený návrh a dospěl k závěru, že nejsou dány důvody ani k jeho odmítnutí podle § 320 IZ, ani k zamítnutí podle § 326 IZ, neboť dlužník doložil daňovým přiznáním, že jeho obrat činil v posledním účetním období před podáním insolvenčního návrhu, tedy v roce 2008, více než 100 milionů korun a dále zjistil, že předložený návrh má náležitosti dle § 319 odst.1) IZ, tedy označení dlužníka a jednatele, označení ovládající osoby, jejího podílu a konstatování její bezúhonnosti ve vztahu k insolvenci, i dostatečně určité a srozumitelné, byť obecně formulované, způsoby reorganizace. Totéž platí o přiloženém seznamu majetku a závazků. Soudu též nejsou známy okolnosti, na základě nichž by bylo možno předpokládat, že dlužník svým návrhem sleduje nepoctivý záměr, a to zejména s ohledem na správcem zjištěné majetkové poměry dlužníka, který nevlastní nemovitosti ani stroje a přístroje vyšší hodnoty, má pouze pohledávky a tři automobily, z nichž nejméně dva hodlá se souhlasem věřitelů prodat. Nelze tedy usuzovat na snahu využít lhůt, poskytnutých zákonem k vypracování reorganizačního plánu, k odstranění majetku z dosahu věřitelů či jinak omezit míru uspokojení jejich pohledávek. Naopak lze očekávat, že zúžením předmětu činnosti na projektovou činnost, snížením počtu zaměstnanců a vypovězením leasingových smluv, tedy omezením výdajů na minimum, mohou být další podnikatelské aktivity dlužníka ziskové a tedy mohou vést k příznivějšímu výsledku než by přinesla likvidace dlužníkova majetku v rámci konkursu. Soud přihlédl i k tomu, že nepoctivý záměr neodhalil během svého působení ani správce ing.Chrtek, jak vyplývá z jeho zprávy č.4.

Schůze věřitelů neurčila osobu znalce ve smyslu § 153 IZ, byla proto určena soudem, přičemž nikdo z přítomných věřitelů nevznesl námitky proti osobě soudem vybrané znalkyně Hany Moulíkové. Znalkyni byla pro vypracování písemného posudku stanovena přiměřená lhůta, která je v relaci s lhůtou pro předložení reorganizačního plánu.

Poučení: Proti výroku I. a II. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 328 IZ). Proti výroku III.tohoto usnesení lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Věřitelé, jejichž nevykonatelnou pohledávku popřel dlužník při přezkumném řízení, mohou proti dlužníku a správci, pokud tak neučinili již dříve, podat u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti, výše a pořadí popřené pohledávky, a to do 30 dnů od účinnosti tohoto usnesení, tj. od uveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

V Plzni dne 18.10.2010

Za správnost: samosoudce Alena Dočkalová JUDr. Jan Blažek, v.r.