KSPL 20 INS 25222/2012-B-7
č. j . KSPL 20 INS 25222/2012-B-7

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka T E K A Z, s.r.o., IČ 45355266, Podhradská 7, 350 02, Cheb, zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Kališem, Ph.D., se sídlem AK Zlatnická 10, Praha 1, takto:

I. Povoluje se reorganizace dlužníka TEKAZ, s.r.o., IČ 45355266, se sídlem Podhradská 7, 350 02 Cheb. II. Insolvenčním správcem je Insolvenční agentura, v.o.s. se zvláštním povolením, ustanovená do funkce usnesením č.j. KSPL 20 INS 25222/2012-A-82 z 10.10.2013. III. Dlužník se vyzývá, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložil soudu reorganizační plán. Věřitelé mohou předložit svůj reorganizační plán jen za podmínek stanovených v § 339 odst.4,6 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. IV. Znalcem pro ocenění majetkové podstaty se ustanovuje znalecký ústav Equity Solutions Appraisals, s.r.o., IČ28933362, se sídlem Týnská 633/12, Praha 1. Znalci se ukládá: a) posudek vypracovat písemně b) ocenit majetkovou podstatu dle § 155 odst.1 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., tj. pro ocenění dlužníkova podniku platí, že jeho provoz skončil ke dni podání (doručení) znaleckého posudku insolvenčnímu soudu c) znalecký posudek spolu s řádným vyúčtováním odměny znalce doručit soudu v listinné podobě (poštou či na podatelnu soudu) a současně též v elektronické podobě (do datové schránky soudu) nejpozději do středy 5.února 2014 d) zúčastnit se schůze věřitelů, svolané na úterý 25.února 2014 od 09:00 hodin do jednací síně č.62/přízemí budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, a zodpovědět případné otázky soudu či účastníků. V. Dlužníku se zakazuje provádět bez předchozího souhlasu insolvenčního správce jakékoli dispozice s majetkem majetkové podstaty, jimiž by byl překročen rámec obvyklého hospodaření a nezbytného provozu podniku. V pochybnostech platí, že předběžný souhlas správce je nutný. Správce je oprávněn udělit paušální souhlas pro určité typy opakujících se úkonů dlužníka. Toto předběžné opatření bude trvat do rozhodnutí o reorganizačním plánu. VI. Soud schvaluje věřitelský výbor ve složení České štěrkopísky spol. s r.o., Warren Partners a.s., Česká spořitelna a.s., Finanční úřad pro Karlovarský kraj a Jan Jezbera s náhradníky ve stejném pořadí Omnipol a.s., Phoenix-Zeppelin spol. s r.o. Komerční banka a.s., Česká správa sociálního zabezpečení a AV Partner s.r.o. Zvolení věřitelé, kteří jsou právnickými osobami, oznámí insolvenčnímu správci a soudu do 15 dnů jména fyzických osob, které za ně budou tuto funkci vykonávat. VII. Zvláštní přezkumné jednání, na němž budou přezkoumány přihlášky odložené 17.12.2013 , spojené se schůzí věřitelů, se nařizuje na úterý 25. února 2014 od 09.00 hod. do č. dv. 62/př. budovy Krajského soudu v Plzni. Na programu schůze bude projednání a schválení znaleckého posudku. Vyúčtování odměny správce bude předloženo ke schválení věřitelskému výboru. Znalecký posudek bude vyvěšen na insolvenčním rejstříku nejpozději od 10.2.2014.

Insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitelů, k nimž se později připojil též dlužník. Usnesením č.j.KSPL 27 INS 25222/2012-A-82 z 10.10.2013 byl zjištěn dlužníkův úpadek. Již 15.7.2013 projevil dlužník zájem řešit svůj úpadek reorganizací. Návrh na povolení reorganizace v doplněném znění ze 6.12.2013 byl akceptován nadpoloviční většinou zajištěných a nadpoloviční většinou nezajištěných věřitelů na schůzi konané po prvém přezkumném jednání dne 17.12.2013. Tato schůze též zvolila věřitelský výbor a jeho náhradníky a určila osobu znalce k ocenění majetkové podstaty dle § 153 IZ. Soud stanovil termín zvláštního přezkumného jednání a schůze věřitelů, která projedná znalecký posudek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 328 IZ).

V Plzni dne 20.12.2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová