KSPL 20 INS 22607/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPL 20 INS 22607/2013 29 NSýR 127/2015-A-48

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužnice Dany Šafrové, narozené 12. kvČtna 1969, bytem v Malém Boru -Týnci . p. 27, PSý 341 01, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 22607/2013, o zp sobu ešení úpadku, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. zá í 2014, . j. KSPL 20 INS 22607/2013, 4 VSPH 1312/2014-A-35, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 28. kvČtna 2014, . j.-A-19, zjistil Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenní soud ) na základČ insolvenního návrhu vČ itele (Reticulum Power, a. s.) úpadek dlužnice (Dany Šafrové) [bod I. výroku], odmítl návrh dlužnice na oddlužení (bod II. výroku), ustanovil insolvenního správce (bod III. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod IV. výroku). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenního soudu v bodech II. a IV. výroku. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (. l. A-38). Jelikož dovolání podala za dlužnici advokátka JUDr. Marie Kostr nková, aniž doložila zmocnČní k podání mimo ádného opravného prost edku (p itom k plné moci na . l. A-25 nelze p ihlížet-srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ervna 1999, sp. zn. 2 Cdon 680/97, uve ejnČné pod íslem 37/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), insolvenní soud dovolatelku usnesením ze dne 9. íjna 2015, . j.-A-45, dorueným zvláš dovolatelce dne 24. íjna 2015 a advokátce JUDr. Marii Kostr nkové dne 12. íjna 2015 (srov. doruenky u . l. A-45), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lh tČ urené ve výzvČ insolvenního soudu, ani pozdČji, p es pouení o následcích neinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 vČta p ed st edníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ízení o jejím dovolání zastavil. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužnici, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 23. prosince 2015

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.