KSPL 20 INS 22508/2017-P-22
KSPL 20 INS 22508/2017-P-22-2

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Martinem Mochanem v insolvenční věci

dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO 73448052, bytem Jáchymovská 63/64, 360 04, Karlovy Vary,

o přihlášce pohledávky věřitele č. 19: CWS-boco Česká republika s.r.o., IČ: 63673185, sídlem Do Čertous 2635/20, 193 00 Praha 9, Horní Počernice

takto:

I. Přihláška pohledávky věřitele ve výši 22 187,01 Kč doručená soudu dne 04.02.2018 se odmítá.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění

Na základě insolvenčního návrhu dlužníka soud usnesením ze dne 03.01.2018 č.j. KSPL 20 INS 22508/2017-A-9 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil oddlužení. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitelé byli ve smyslu § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soudem řádně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují. Ke zveřejnění předmětného usnesení v insolvenčním rejstříku došlo dne 03.01.2018.

Podání, jímž se věřitel domáhal přihlášení své pohledávky ve výši 22 187,01 Kč do insolvenčního řízení, bylo insolvenčnímu soudu odesláno do datové schránky dne 04.02.2018 a tíhož i dne i doručeno. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla odeslána nejpozději dne 02.02.2018.

Z uvedeného je zřejmé, že přihláška byla insolvenčnímu soudu podána až po uplynutí jím stanovené lhůty, tj. opožděně.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová isir.justi ce.cz

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud přihlášku odmítne podle § 185 IZ.

V daném případě nemůže soud aplikovat § 7 IZ, týkající se přiměřeného použití občanského soudního řádu v insolvenčním řízení, konkrétně aplikovat § 58 odst. 1 o.s.ř. o prominutí zmeškání lhůt. Přiměřené použití občanského soudního řádu je možné pouze za podmínky, že insolvenční zákon nestanoví nic jiného nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. V tomto případě však § 173 odst. 1 věty druhé a odst. 4 IZ nedává soudu dispoziční volnost.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud postupoval podle § 185 IZ a odmítl přihlášku pohledávky věřitele do insolvenčního řízení a současně věřitele uvědomil o ukončení jeho účasti v řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může věřitel do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného (§ 185 IZ).

Plzeň 15.02.2018

Mgr. Martin Mochan v.r. asistent soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová