KSPL 20 INS 21948/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPL 20 INS 21948/2014 29 NSýR 129/2015-B-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužníka Josefa Andrejcha, narozeného 2. b ezna 1948, bytem ve Stráži 75, PSý 348 02, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 21948/2014, o schválení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. ervna 2015, . j. KSPL 20 INS 21948/2014, 1 VSPH 640/2015-B-20, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 16. února 2015, . j.-B-9, Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenní soud ): 1/ Schválil oddlužení dlužníka (Josefa Andrejcha) zpenČžením majetkové podstaty (bod I. výroku). 2/ Oznail majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty dlužníka (bod II. výroku). 3/ Uvedl informaci o tom, kdo je insolvenním správcem (bod III. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením: 1/ Odmítl odvolání v rozsahu, v nČmž smČ ovalo proti bodu I. výroku usnesení insolvenního soudu (první výrok). 2/ Potvrdil usnesení insolvenního soudu v bodu III. výroku (druhý výrok). Proti usnesení odvolacího soudu podal (nezastoupený) dlužník dovolání, které (pomČ ováno obsahem) smČ uje proti prvnímu výroku napadeného usnesení, a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil. Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), není dovolání p ípustné podle ustanovení § 237 proti usnesením, proti nimž je p ípustná žaloba pro zmatenost podle § 229 odst. 4 o. s. . PrávČ o tento p ípad jde v posuzované vČci, v níž je dovoláním napaden výrok, jímž odvolací soud odmítl odvolání dlužníka; podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. . totiž m že úastník napadnout žalobou pro zmatenost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání.

Nejvyšší soud proto dovolání dlužníka odmítl jako objektivnČ nep ípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. . Skutenost, že odvolací soud dlužníka nesprávnČ pouil o tom, že dovolání (v doteném rozsahu) p ípustné být m že, p ípustnost dovolání nezakládá (srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ervna 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uve ejnČné pod íslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uve ejnČný pod íslem 210/2008 Sbírky nález a usnesení Ústavního soudu). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 16. prosince 2015

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová