KSPL 20 INS 18219/2013-A-11
KSPL 20 INS 18219/2013-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: Antonín Josef KAPLAN, IČ: 69737886, rč. 580227/1871, bytem U pošty 182, 351 24 Hranice, o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 9. října 2013 č.j. KSPL 20 INS 18219/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. října 2013 č.j. KSPL 20 INS 18219/2013-A-9 se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 9. října 2013 č.j.-A-9 soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 21. října 2013 doručeno odvolání dlužníka, kterým se dlužník domáhal zrušení napadeného usnesení s tím, že nemá k dispozici dostatek finančních prostředků na to, aby mohl zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit.

Soud shledal odvolání dlužníka důvodným a podle § 95 insolvenčního zákona mu v celém rozsahu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 25. listopadu 2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová