KSPL 20 INS 17988/2012
KSPL 20 INS 17988/2012 (KSPL 20 INS 17991/2012) 4 VSPH 1388/2015-B-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužníků-manželů: Andrey anonymizovano , anonymizovano a Petra anonymizovano , nar. 12.7.1975, oba bytem Mrákov 2, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 17988/2012-B-23 ze dne 22. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 17988/2012-B-23 ze dne 22. června 2015 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení dlužníků-manželů Petra anonymizovano a Andrey anonymizovano (dále též dlužník, dlužnice) a na jejich majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud prvního stupně dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 16.1.2013 (B-4) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 16.9.2014 insolvenční správce Plzeňská insolvenční, v.o.s. (dále jen správce) soudu oznámil, že od října 2013 nebyly dlužníkem zaslány žádné splátky do splátkového kalendáře z příjmů od zahraničního zaměstnavatele; očekávaná míra uspokojení činila v srpnu roku 2014 již pouhých 26,54 %, přičemž na počátku splátkového kalendáře byl předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů cca 96 %. Při jednání konaném dne 22.1.2015 byl dlužník poučen o následcích neplnění splátkového kalendáře a o možnosti zrušení schváleného oddlužení v případě, že nedojde ke zvýšení předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů. Dlužník se po poučení soudem prvního stupně zavázal posílat zálohově na účet majetkové podstaty částku 7.500,-Kč měsíčně s tím, že bude správci posílat doklady o příjmech u nového zahraničního zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že dlužníci splátkový kalendář neplnili nadále, soud otázku zrušení oddlužení opět projednal dne 4.6.2015, kdy dlužníci uvedli, že dlužnice pobírá toliko peněžitou pomoc v mateřství ve výši 150 EUR a dlužníkovi jeho zaměstnavatel neplatí. Dlužník nepředložil doklady o tom, že je zaměstnán, ani že má za zaměstnavatelem pohledávky z titulu dlužné mzdy, předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů v červnu 2015 činila pouze 18 %. Proto soud prvního stupně postupoval podle (KSPL 20 INS 17991/2012) 4 VSPH 1388/2015

§ 418 odst. 1 písm. a) IZ, schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podali dlužníci včasné odvolání, v němž namítali, že jsou schopni splátkový kalendář v současnosti plnit tak, aby byli nezajištění věřitelé uspokojení alespoň ve 30% výše jejich pohledávek. V doplnění odvolání (B-31) dlužníci uvedli, že dlužnice od 1.7.2015 pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.400,-Kč, dlužník je od 1.8.2015 zaměstnán na dobu neurčitou s předpokládaným příjmem 1500 EUR hrubého, což dokládal pracovní smlouvou. Jak plyne z výplatních pásek předložených dlužníkem (B-36), měla mu být v srpnu 2015 vyplacena částka 1010,63 EUR a v září 2015 částka 1031,03 EUR.

V dílčí zprávě ze dne 20.10.2015 správce konstatoval, že od dubna do září 2015 nebyla na účet majetkové podstaty připsána žádná finanční částka, nezajištění věřitelé byli uspokojeni toliko v rozsahu 8,4% jejich pohledávek. Dlužníci se správcem nekomunikují, doklady o příjmech ani pracovní smlouvu mu dlužník nezaslal. Poslední splátku uhradili v září 2013, vyjma prostředků vymožených exekutorem JUDr. Karlem Urbancem v červenci 2014 nebylo poté uhrazeno ničeho. Očekávaná míra uspokojení věřitelů nyní činí 15,8 %, dosavadní dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje správce činí částku 16.472,-Kč, pokud by oddlužení mělo trvat, museli by být dlužníci schopni hradit nejméně 10.935,-Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že dlužníci již od září roku 2013 splátkový kalendář neplní. Dlužník ze svých zvýšených příjmů-mzdy od zahraničního zaměstnavatele vyplacenému za měsíce srpen a září 2015-na účet majetkové podstaty nezaslal ničeho, tyto finanční prostředky dle svého vyjádření před odvolacím soudem spotřeboval, a to především na úhradu dlužného nájemného a poplatků za bydlení. Na účet majetkové podstaty hodlal finanční částky hradit až od listopadu 2015, a to na základě výsledku řízení o podaném odvolání. (KSPL 20 INS 17991/2012) 4 VSPH 1388/2015

Za daného skutkového stavu dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, když dlužníci nejsou schopni a zjevně ani ochotni hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení, když získané příjmy používají pro svou spotřebu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a usnesení soudu prvního stupně proto podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 26. října 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová