KSPL 20 INS 16709/2016


č. j. KSPL 20 INS 16709/2016 z ver 1942/2017-A-40

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudcú ]UDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v insolvenční věci dlužníka: Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , bytem Osek 325, 338 21 Osek, oinsolvenčním návrhu věřitele: Private Capital Invest a.s., sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, a dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 20 INS 16709/2016 A 24 ze dne 18. srpna 2017 takto:

I. Odvolání dlužníka proti bodům I. a V. až XIII. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni č. j KSPL 20 INS 16709/2016-A 24 ze dne 18. srpna 2017 se odmítá.

11. Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j-A-24 ze dne 18. srpna 2017 se v bodě II. výroku potvrzuje.

III. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.-A-24 ze dne 18. srpna 2017 se v bodech 111. a IV. výroku se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud) usnesením označeným shora zjistil úpadek dlužníka Vlastimila anonymizovano (dále jen dlužníkíí) (bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil ]K Insolv, v. o. 5. (dále jen správce'í) (bod ll. výroku), odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (bod III. výroku), na majetek dlužníka prohlásil konkurs, s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod IV. výroku), konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), uložil věřitelům,

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulětrunková.

poutacovam 2 KbťL ZU le 167092016 2 VSPI I 1942/2017 aby přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení o úpadku dlužníka (bod Vl. výroku), věřitele vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (bod VII. výroku), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (body VIII. a IX. výroku), uložil povinnosti dlužníku a správci (body X. a XI. výroku), věřiteli Private Capital Invest a.s. (dále jen věřitel" nebo navrhovatelíí) uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2 000 Kč (bod XII. výroku), a konstatoval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku

(bod XIII. výroku).

Bod Ill. výroku o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení odůvodnil insolvenční soud tím, že usnesením ze dne 27. 9. 2016 (A-6) vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitele, předložil seznamy dle 5 104 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), a současně ho poučil o možnosti podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu návrh na povolení oddlužení, usnesení bylo dlužníku doručeno dne 17. 10. 2016, dlužník však podal návrh na povolení oddlužení až dne 18. 11. 2016, tedy opožděné.

Proti usnesení insolvenčního soudu podal dlužník blanketní odvolání (ěl-27), které na výzvu odvolacího soudu doplnil podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 20. 11. 2017 (A-36). Vodvolání uvedl, že směřuje proti všem bodům výroku napadeného usnesení, a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze dle Š 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usneseni i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dleš 94 odst.2písm. a) a c) insolvenčního zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

K odvolání proti bodu 1. výroku:

[1] Podle Š 141 odst. 1 věty první insolvenčního zákona proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné.

[2] Zobsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno a rozhodnutí oúpadku bylo vydáno na základě insolvenčního návrhu navrhovatele (!&-1), k němuž však podle 5 107 insolvenčního zákona přistoupil dlužník tím, že prostřednictvím kolonky 7 formuláře návrhu na povolení oddlužení (A S) podal insolvenční návrh, v němž navrhl, aby insolvenční soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

6.

7.

2 VSPH 1942/2017 rozhodl o úpadku dlužníka a popsal rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek.

Protože odvoláni směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, odvolací soud podle Š 218 písm. c) o. s. ř. odvolání dlužníka proti bodu 1. výroku napadeného usnesení odmítl.

K odvolání proti bodu ll. výroku:

[1]

Z ustanovení Q 26 insolvenčního zákona vyplývá, že proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Protože dlužník vodvolání netvrdil a ani zobsahu spisu se nepodávají žádné skutečnosti, znichž by bylo lze usuzovat, že by správce nesplňoval podmínky pro své ustanovení, nebo že by nebyl ve věci nepodjatý, odvolací soud podle 5 219 o. s. ř. napadené usnesení v bodě ll. výroku jako věcně správné potvrdil.

K odvolání proti bodům Ill. a IV. výroku:

[1]

[2]

Podle % 390 odst. 1 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku, o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Podle Š 390 odst. 3 insolvenčního zákona návrh na povolení oddlužení podaný opožděné nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že o možnosti podat návrh na povolení oddlužení byl dlužník písemně poučen usnesením ze dne 27. 9. 2016 (ěl-6), které mu bylo spolu s insolvenčním návrhem navrhovatele doručováno na adresu jeho pobytu, a protože nebyl zastižen, byla zásilka dne 5. 10. 2016 vsouladu S 49 odst. 2 o. s. ř. uložena a dlužníku byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (vedlejší dokument k A 6). Od tohoto dne začala plynout desetidenní lhůta podle Š 49 odst. 4 o. s. ř., konec této lhůty připadl na sobotu 15. 10. 2016, takže posledním dnem lhůty byl nejblíže následující

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

poutacovam 4 Kul-'Iu 20 le' 16709/2016

2 VSPH 1942/2017r pracovní den (% 57 odst. 2 věta druhá o. s. ř.) tj. pondělí 17. 10_ 2016, kdy nastala fikce doručení písemnosti dle % 49 odst. 4 o. s. ř.

Lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení, jež je zákonnou procesní. lhůtou, začala dle % 57 odst. 1 o. s. ř. dlužníku běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byl insolvenční návrh doručen, tj. v úterý 18. 10. 2016, konec této lhůty připadl na čtvrtek 17. 11. 2016, jenž byl státním svátkem, takže posledním dnem lhůty byl nejblíže následující pracovní den, tj. pátek 18. 11. 2016. Návrh na povolení oddlužení na příslušném formuláři byl insolvenčnímu soudu doručen dne 18. 11. 2016, tj. byl dlužníkem podán včas.

Závěr, že návrh na povolení oddlužení, který dlužník podal dne 18. 11. 2016, je opožděný a že jediným možným způsobem řešení jeho úpadku je za této situace konkurs, je tedy nesprávný a předčasný.

Odvolací soud proto podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) a g 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. napadené usnesení vbodech III. a IV. výroku zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, vněmž bude třeba posoudit, zda dlužník Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro povolení oddlužení.

K odvolání proti bodům V. až X1. a Xlll. výroku:

[1]

Podle % 91 insolvenčního zákona proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak. jelikož body V. až X1. a Xlll. výroku mají bez jakýchkoliv pochybností povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti a nelze je tudíž napadnout odvoláním, postupoval odvolací soud podle 5 218 písm. c) o. s. ř. a odvolání dlužníka proti těmto bodům výroku odmítl..

9. K odvolání proti bodu Xll. výroku:

[1]

Bodem XII. výroku uložil insolvenční soud věřiteli povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím o úpadku. Právo odvolání přísluší jen

-tomu účastníku, jemuž byla rozhodnutím soudu způsobena v jeho právech určitá, byť i nepatrná újma, jež může být reparována cestou odvolacího řízení. Touto osobou je však v dané věci toliko věřitel.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

2 VSPH 1942/2017

[2] Odvolací soud proto podle Š 218 písm. b) o. s. ř. odvolání dlužníka proti bodu Xll. výroku napadeného usnesení jako subjektivně nepřípustné odmítl.

Poučení: Proti prvnímu a třetímu výroku tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Proti druhému výroku tohoto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která vrozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak,: dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku,: lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 19. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ý/ájáď