KSPL 20 INS 15986/2010-A-14
KSPL 20 INS 15986/2010-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci dlužníka: TRATEP s.r.o., IČ 26370255, se sídlem Útvina 55, 364 66 Útvina, zastoupeného JUDr. Pavlem Vespalcem, advokátem se sídlem Na Jíkalce 13, 301 17 Plzeň, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení č.j. KSPL 20 INS 15986/2010-A-11 ze dne 12. května 2011, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPL 20 INS 15986/2010-A-11 ze dne 12. května 2011, bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady řízení.

Proti tomuto usnesení bylo soudu dne 26. května 2011 doručeno odvolání dlužníka a dne 30. května 2011 byla povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, uložená usnesením č.j.-A-9 ze dne 4. března 2011, dlužníkem splněna.

S ohledem na dodatečné splnění uložené povinnosti shledal soud odvolání dlužníka důvodným a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících rozhodl tak, že usnesení vydané vyšším soudním úředníkem č.j.-A-11 ze dne 12. května 2011, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 8. června 2011

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce Za správnost: Alena Dočkalová