KSPL 20 INS 15110/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPL 20 INS 15110/2011 29 NSýR 45/2016-B-117

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a. s., se sídlem v Chebu, Karlovarská 156/38, PSý 350 02, identifikaní íslo osoby 49196715, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 15110/2011, o vydání výtČžku zpenČžení, o dovolání vČ itele . 52 ýeské spo itelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSý 140 00, identifikaní íslo osoby 45244782, zastoupené Mgr. Martinem Hejným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSý 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. íjna 2015, . j. KSPL 20 INS 15110/2011, 1 VSPH 219/2015-B-95, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

O d v o d n Č n í:

Usnesením ze dne 8. íjna 2014, . j.-B-69, Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenní soud ) schválil návrh insolvenního správce ze dne 9. ervna 2014 na vydání výtČžku zpenČžení ýeské spo itelnČ, a. s., (dále jen vČ itel ý ) a ýeské republice-ýeské správČ sociálního zabezpeení (dále jen ýSSZ ) [bod I. výroku], udČlil insolvennímu správci souhlas, aby z výtČžku zpenČžení p edmČtu zajištČní p ednostnČ uspokojil pohledávky za podstatou související se správou a zpenČžením p edmČtu zajištČní (bod II. výroku), udČlil insolvennímu správci souhlas k vydání ástky 16 014 622,55 K zajištČnému vČ iteli spolenosti ý (bod III. výroku) a rozhodl, že neuspokojená ást pohledávky vČ itele ý a pohledávka ýSSZ budou dále uspokojeny jako pohledávky nezajištČné (bod IV. výroku). Proti rozhodnutí insolvenního soudu podali odvolání vČ itel ý, vČ itel . 35 CHEVAK Cheb, a. s., (dále jen vČ itel Ch ) a vČ itel . 51 TEREA Cheb s. r. o. (dále jen vČ itel T ). V záhlaví oznaeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze odmítl odvolání vČ itele Ch a vČ itele T (první výrok) a usnesení insolvenního soudu potvrdil v bodech II. a III. výroku (druhý výrok). Usnesení odvolacího soudu napadl vČ itel ý dovoláním (B-99), které vzal posléze v plném rozsahu zpČt podáním ze dne 9. kvČtna 2016 (B-116). Nejvyšší soud tudíž na základČ tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací ízení podle ustanovení § 243c odst. 3 vČty druhé a § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu. isir.justi ce.cz

S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 19. kvČtna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.