KSPL 20 INS 11215/2010-B-29
KSPL 20 INS 11215/2010-B-29

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: A.P.T.-Sped s.r.o., IČ: 26381958, se sídlem Hromnice 44, 330 04 Hromnice, práv. zast. Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou se sídlem Nerudova 1404/5, 301 00 Plzeň, o návrhu věřitele č. 97: CS TRANS s.r.o., IČ: 62958038, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5, práv. zast. JUDr. Robertem Kučerou, advokátem se sídlem Dukelských hrdinů 471/29, 170 00 Praha 7, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. N á v r h věřitele č. 97 CS TRANS s.r.o., IČ: 62958038, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 na nařízení předběžného opatření, jímž by byla Věře anonymizovano , anonymizovano , bytem Kaznějov, Školní 466 a ing. Kamilu Zahradníkovi, nar. 11. 4. 1972, bytem Hromnice 44, uložena povinnost společně a nerozdílně složit do úschovy Krajského soudu v Plzni částku Kč 286.510,-na náhradu škody, kterou způsobili věřiteli tím, že jako jednatelé dlužníka nepodali bez zbytečného odkladu insolvenční návrh z důvodu úpadku dlužníka s e z a m í t á .

II. Navrhovateli-věřiteli č. 97 CS TRANS s.r.o., IČ: 62958038, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5, bud po právní moci tohoto usnesení vrácena složená jistota ve výši 10.000,--Kč prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

III. Navrhovatel je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč, a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to na účet Krajského soudu v Plzni č. účtu 3703- 4321311/0710, variabilní symbol 0491121510, nebo v kolkových známkách (vylepením kolkových známek na rubu formuláře "zaplacení soudního poplatku v kolcích", který je věřiteli zasílán spolu s tímto usnesením, a jeho předložením soudu).

O d ů v o d n ě n í:

Dne 29. 09. 2010 došel nadepsanému soudu insolvenční návrh věřitele č. 1 JTC Mnichovice, s.r.o., IČ: 47536080, se sídlem Husova 723, 251 64 Mnichovice, kterým se domáhal zjištění dlužníkova úpadku a prohlášení konkursu na dlužníkův majetek. Téhož dne byla vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka. Usnesením ze dne 07. 10. 2010 (A-5) byl dlužník vyzván, aby se k danému insolvenčnímu návrhu věřitele č. 1 vyjádřil. Dne 25. 10. 2010 došlo soudu vyjádření dlužníka (A-9), ve kterém uvedl, že s podaným návrhem na zahájení insolvenčního řízení nesouhlasí, a tím ani s případným rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu. Dlužník se nevzdal práva na projednání věci. Na základě výše uvedeného insolvenční soud nařídil usnesením ze dne 19. 11. 2010 (A-12) jednání k projednání věci před rozhodnutím o úpadku dlužníka. Na daném jednání konaném dne 23. 12. 2010 u nadepsaného soudu dlužník uvedl, že měl řadu věřitelů, ale byl schopen jejich pohledávky postupně splácet. Po zahájení insolvenčního řízení však nastala situace, která vedla k úpadku z důvodu platební neschopnosti. Dlužník konstatoval, že nelze překonat úpadek další činností, neboť z důvodu nejistoty odešli od dlužníka někteří zaměstnanci a obchodní partneři. Dlužník se proto připojil k návrhu a souhlasil s tím, aby byl zjištěn jeho úpadek a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenční soud svým usnesením ze dne 01. 02. 2011 (A-18) zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), ustanovil insolvenčního správce (výrok II.) a rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem (výrok III.). Usnesením ze dne 29. 04. 2014 (B-24) soud schválil konečnou zprávu o zpeněžení majetkové podstaty s vyúčtováním výdajů a odměny insolvenčního správce ze dne 14. 02. 2014 (výrok I.). Dané usnesení nabylo právní moci dne 05. 05. 2014. Dne 05. 08. 2014 došel do datové schránky soudu návrh rozvrhového usnesení (B-26).

V záhlaví označený insolvenční věřitel č. 97 CS TRANS s.r.o., IČ: 62958038, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 (dále pouze věřitel či navrhovatel ) svým návrhem ze dne 19. 08. 2014, vedeným pod č. j.-B-27, který došel do datové schránky soudu dne 19. 08. 2014, se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by insolvenční soud předběžným opatřením dle ustanovení § 100 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenčního zákona) (dále jen IZ ) nařídil, že Věra anonymizovano a Ing. Kamil Zahradník jsou povinni společně a nerozdílně složit do úschovy Krajského soudu v Plzni částku 286.510,--Kč na náhradu škody, kterou způsobili věřiteli tím, že jako jednatelé dlužníka nepodali bez zbytečného odkladu insolvenční návrh z důvodu úpadku dlužníka s tím, že tuto částku jsou povinni zaplatit do soudní úschovy do 3 dnů od dne, kdy jim bude toto předběžné opatření doručeno.

Svůj návrh odůvodnil tím, že dlužník v průběhu října až prosince 2009 u navrhovatele objednával mezinárodní přepravu zboží, kterou následně nehradil. Navrhovatel vymáhal své pohledávky vůči dlužníkovi soudní cestou. Navrhovateli tak měly vzniknout náklady za neuhrazenou přepravu pro dlužníka a za právní zastoupení v nalézacích řízeních. Dne 24. 02. 2011 přihlásil navrhovatel svoji pohledávku do insolvenčního řízení v celkové výši 306.357,90 Kč (přihláška pohledávky P-100). Navrhovatel dále uvedl, že dle návrhu na rozvrhové usnesení (B-26) bude uspokojen ve výši 19.847,68 Kč a částka ve výši 286.510,22 Kč nebude uspokojena v konkursu. Dle názoru navrhovatele se měl dlužník nacházet v úpadku již v první polovině roku 2009, kdy měl mít nesplacené závazky u více věřitelů (ve svém návrhu uvedl konkrétně věřitele č. 21, č. 92, č. 112, č. 34, č. 7 a společnost Vapeko trans s.r.o.), kdy se mělo jednat o závazky, které byly déle jak tři měsíce po splatnosti a tyto závazky nebyl schopen plnit. Navrhovatel konstatuje, že dlužník byl v úpadku ve formě platební neschopnosti již v první polovině roku 2009. Navrhovateli tak měla vzniknout škoda, když s ním dlužník uzavíral kontrakty ještě v období října až prosince 2009. Navrhovatel dále konstatuje, že výše uvedení jednatelé dlužníka nesplnili svoji zákonnou povinnost, která pro ně vyplývá z ustanovení § 98 IZ, a tím měla vzniknout navrhovateli škoda, když nebyl insolvenční návrh podán v čas. Navrhovatel svoji škodu spatřuje v rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka a částkou, kterou obdrží navrhovatel v řízení. Navrhovatel závěrem dodal, že podal u Okresního soudu Plzeň-sever (sp. zn. 7 C 261/2012) proti odpovědným jednatelům žalobu o náhradu škody způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh. Tuto žalobu podal na základě ustanovení § 99 odst. 1 IZ, když jako jednatelé dlužníka nepodali v časný insolvenční návrh dle § 98 IZ.

Podle ustanovení § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Podle ustanovení § 100 odst. 2 IZ výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem. Podle ustanovení § 100 odst. 3 IZ v rozsahu, ve kterém soud vyhověl žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 2, se jeho rozhodnutí považuje za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním předmětu úschovy žalobci.

Podle ustanovení § 98 odst. 1 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik. Podle ustanovení § 98 odst. 2 IZ povinnost podle odstavce 1 mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka. Podle ustanovení § 98 odst. 3 IZ povinnost podat insolvenční návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh odmítnut.

Podle ustanovení § 99 odst. 1 IZ osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Podle ustanovení § 99 odst. 2 IZ Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. Podle ustanovení § 99 odst. 3 IZ osoba uvedená v odstavci 1 se odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu podle odstavce 2 zprostí, jen prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na vydání předběžného byl podán oprávněným insolvenčním věřitelem (navrhovatelem), tak se insolvenční soud zabýval tím, zda v něm navrhovatel osvědčil skutečnost, že mu vznikla škoda porušením povinnosti statutárního orgánu (výše uvedených jednatelů) dlužníka, když nebyl v čas podán insolvenční návrh a osvědčil skutečnosti, že byl v době vzniku škody dlužník v úpadku.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle ustanovení § 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

V daném případě navrhovatel ve svém návrhu na vydání předběžného opatření uvedl, že s dlužníkem v období od října do prosince 2009 uzavíral kontrakty o mezinárodní přepravě zboží, a že dlužník tuto přepravu navrhovateli neuhradil. Navrhovatel dále uvedl, že se své pohledávky za dlužníkem snažil vymoci soudní cestou, což vedlo k navýšení pohledávek za dlužníkem za právní zastoupení. Své pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka v celkové částce 306.357,90 Kč přihláškou pohledávky P-100. Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že škoda mu vznikla tím, že statutární orgán dlužníka nepodal bez zbytečného odkladu insolvenční návrh podle ustanovení § 98 IZ. Své tvrzení odůvodňuje tím, že dlužník měl být v úpadku již v první polovině roku 2009, když měl mít nesplacené závazky vůči šesti navrhovatelem uvedených věřitelů, které měli být déle jak tři měsíce po splatnosti a dlužník nebyl tyto závazky schopen plnit. Svoji škodu navrhovatel vyčíslil jako rozdíl mezi jeho přihlášenou a zjištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení a výší uspokojení, kterou získá po vydání rozvrhového usnesení, tedy na částku 286.510,22 Kč. Tuto částku by bylo možné považovat za výši škody, pokud by navrhovatel jednoznačně osvědčil, že dlužník nebyl schopen plnit své závazky vůči výše věřitelům již v první polovině roku 2009, a že by oba jednatelé dlužníka porušili svoji zákonnou povinnost podat návrh na zjištění úpadku dlužníka. Navrhovatel však ve svém návrhu pouze uvedl výše daná tvrzení a označil věřitele, vůči kterým měl mít dlužník závazky déle jak tři měsíce po splatnosti, ale nikterak nespecifikoval údaje o splatnosti takových závazků a ani to, zda nešlo o dohodu stran, tedy mezi dlužníkem a označenými věřiteli, že dlužník uhradí své závazky později.

V případě předběžného opatření, kdy druhý účastník nemá možnost reagovat na tvrzení navrhovatele uvedené v návrhu na nařízení předběžného opatření, nelze akceptovat bez dalšího vyvratitelnou domněnku o neschopnosti dlužníka plnit jeho závazky, aniž by se k tomu mohly vyjádřit povinné osoby, které byly v rozhodné době jeho statutárním orgánem. Návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ lze vyhovět toliko v případech zcela zjevného selhání povinných osob (o němž nelze mít vzhledem k okolnostem případu zásadních pochyb bez toho, že by soud znal dopředu jejich stanoviska) a za situace, kdy skutkové okolnosti případu umožňují bez dalšího přijmout závěr o naplnění podmínek v tomto ustanovení uvedených. Tedy v dosavadním průběhu insolvenčního řízení musí již být dostatečně zřejmé, že potřebné skutečnosti je možné osvědčit pouze listinami, přičemž lze důvodně očekávat, že k vyvrácení či zpochybnění tvrzení navrhovatele nebudou vznášeny takové věcně opodstatněné důkazní návrhy (výslechem účastníků či svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.), jejichž provedením by insolvenční soud fakticky nahrazoval sporné řízení (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. KSUL69INS2058/2008,1VSPH190/2009-B).

Insolvenční soud dále odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 06. 2011, č. j. 1 VSPH725/2011-B-38, MSPH59INS11930/2010, který uzavřel, že nevyplývají-li z návrhu na nařízení předběžného opatření žádné konkrétní skutečnosti o porušení povinnosti jednatelů dlužníka podat jménem dlužníka insolvenční návrh, nelze z pouhé existence úpadku dlužníka ani z rozhodnutí o jeho zjištění bez dalšího dovozovat, že by jednatel porušil povinnost podle § 98 odst. 1 a 2 IZ nebo že by v důsledku takového protiprávního jednání vznikla věřiteli škoda nebo jiná újma podle § 99 IZ. Nadto tento odvolací soud zdůraznil, že požaduje-li věřitel nařízení předběžného opatření až po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu, tedy za takového stavu insolvenčního řízení, kdy mu nic nebránilo v tom, aby se ho domáhal tvrzeného nároku u příslušného soudu, v němž by bylo možno přinejmenším rozhodnout (např. i mezitímním rozsudkem-§ 152 odst. 2 o.s.ř.) o základu odvolatelem uplatněného nároku (k výši uplatněného nároku viz argumentaci obsaženou v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.10.2009sp.zn. 29 Cdo 4824/2007). V daném případě navrhovatel požádal o nařízení předběžného opatření až po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu (A-18), po schválení konečné zprávy insolvenčního správce (B-24) a dojití návrhu na rozvrhové usnesení (B-26). Navrhovatel navíc uvedl, že sám podal k Okresnímu soudu Plzeň-město, žalobu o náhradu škody.

Navrhovatel tak neosvědčil skutečnosti, které by dokazovaly, že mu vznikla škoda pozdním podáním insolvenčního návrhu statutárním orgánem dlužníka, či že by dlužník byl v úpadku v době, která předcházela podání insolvenčního návrhu. Navrhovatel navíc sám uvedl, že se již domáhá u příslušného okresního soudu tvrzeného nároku, tedy své uváděné škody, která vznikla porušením povinnosti statutárního orgánu dlužníka. Dopad předběžného opatření do majetkové sféry osob za dlužníka jednajících je zcela zásadní, tyto osoby mají povinnost plnit ihned, svůj negativní postoj k uplatněnému nároku však mohou uplatnit až poté, co byly na základě předběžného opatření plnit donuceny (odložení vykonatelnosti rozhodnutí není dle § 90 IZ přípustné). Teprve v nalézacím řízení vyvolaném žalobou věřitele může být povinnému dán prostor k prokázání okolností, které jej ve smyslu ustanovení § 99 odst. 3 IZ odpovědnosti mohou zprostit. K nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ je tedy třeba přistupovat s maximální uvážlivostí a v případě zcela zjevného selhání povinné osoby, o němž nelze mít vzhledem k okolnostem případu zásadní pochybnosti a bez toho, že by soud předem znal její stanovisko.

Pro úplnost je třeba dodat, že skutkovými či právními závěry uvedenými v tomto rozhodnutí, nejsou v žádném případě zpochybněny tvrzené nároky navrhovatele v tom směru, že by jimi mělo být ovlivněno nalézací řízení. Předběžným opatřením podle § 100 IZ je povinnému ukládána povinnost prakticky bez jakékoli možnosti kvalifikované obrany, která by mu svědčila v nalézacím řízení a lze k němu přistoupit pouze tehdy, jestliže soud z předložených důkazů může objektivně dospět k přesvědčení o existenci pohledávky navrhovatele z titulu náhrady škody (jiné újmy), jakož i k přesvědčení o tom, že ke škodě či jiné újmě došlo v příčinné souvislosti s opožděným splněním povinnosti podat insolvenční návrh. A protože navrhovatel nepřesvědčil insolvenční soud, aby nařídil jím navrhované předběžné opatření, soud jeho návrh zamítl.

O vrácení složené jistoty soud rozhodl podle ustanovení § 75b odst. 4 věta prvá o.s.ř.

Výrokem III. tohoto usnesení byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit soudní poplatek, neboť dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Výše poplatku vyplývá z položky 5 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchním u soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může se oprávněný domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 21.08.2014

Mgr. Soňa Kacovská, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Častoralová