KSPH 72 INS 9876/2014-B-37
č.j. KSPH 72 INS 9876/2014-B-37

USNES EN Í

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 1976, 272 01 Kladno, doručovací adresou Voskovcova 1075/39, 152 00 Praha 5,

o změ ně usnesení č.j. KSPH 72 INS 9876/2014-B-9 ze dne 18. 7. 2014 ve znění usnesení č.j. KSPH 72 INS 9876/2014-B-29 ze dne 25. 5. 2015,

takto:

I. M ě n í s e p o m ě r u s p o k o j e n í p o h l e d á v e k nezajištěných věřitelů dlužníka při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, který byl uveden ve výrok u I V. usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 9876/2014-B-9 ze dne 18. 7. 2014 ve znění usnesení č.j. KSPH 72 INS 9876/2014-B-29 ze dne 25. 5. 2015, takto: Celková výše Věřitel Poměr Označení věřitele zjištěných číslo uspokojení pohledávek 1. Ferratum Czech s.r.o., IČO: 27894690 6 160,00 Kč 0,72% se sídlem Bavorská 856/14, Praha 5 2. PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 176 373,00 Kč 20,63% 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 3. O.K.V. Leasing, s.r.o., IČO: 63487063, 60 374,00 Kč 7,06% se sídlem Strojírenská 396/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4. Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, 27 809,93 Kč 3,25% se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 5. INFRACO s.r.o., IČO: 27962385, se pohledávka věřitele byla zjištěna jako sídlem Svobody 235/49, 350 02 Cheb zajištěná, a nebude proto uspokojována plněním splátkového kalendáře

6. RILEX TRADERS, a.s., IČO: 14 602,00 Kč 1,71% 28280857 se sídlem Radnická 11, 602 00 Brno 7. V6 profit spol. s r.o., IČO: 27446638, 7 477,00 Kč 0,87% se sídlem Jenečská 112/50, 161 00 Praha 6 8. ČEZ Prodej, s.r.o., IČO: 27232433, se 1 381,00 Kč 0,16% sídlem Duhová 425/1, 140 00 Praha 4 9. GE Money Bank, a.s., IČO: 25672720, 24 495,05 Kč 2,87% se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4

10. Friendly Finance s.r.o., IČO: 24161306, 5 600,00 Kč 0,66% se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 11. CETELEM ČR, a.s., IČO: 25085689, 57 844,00 Kč 6,77% se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 12. JET Money s.r.o., IČO: 25858246 se 23 146,00 Kč 2,71% sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc 13. FINEMONEY, SE, IČO: 24303186, se pohledávka věřitele byla zjištěna jako sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 zajištěná, a nebude proto 00 Praha 8 uspokojována plněním splátkového kalendáře

14. EC Financial Services, a.s., IČO: 20 916,55 Kč 2,45% 24243744, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 15. SIM PŮJČKA s.r.o., IČO: 01548689, 6 500,00 Kč 0,76% se sídlem Astlova 3205/1, 150 00 Praha 5 16. O2 Czech Republic, a.s., IČO: 2 563,65 Kč 0,30% 60193336 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 17. MIRACON s.r.o., IČO: 27601277, se 14 294,68 Kč 1,67% sídlem Na Šťáhlavce 1555/2, 160 00 Praha 6 18. VARALLY SPORT, s.r.o., IČO: 35 778,00 Kč 4,18% 27644286, se sídlem Čejkovická 63, 155 21 Praha 5 19. AB 5 B.V., soukromá společnost s 22 362,68 Kč 2,62% ručením omezeným, Strawinskylaan 933, Amsterodam, Nizozemské království 20. AB 4 B.V., soukromá společnost s 154 232,96 Kč 18,04% ručením omezeným, Strawinskylaan 933, Amsterodam, Nizozemské království 21. UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 4 535,00 Kč 0,53% 00562262 se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 22. Via SMS s.r.o., IČO: 24720275 se 3 600,00 Kč 0,42% sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1 23. Provident Financial s.r.o., IČO: 74 719,00 Kč 8,74% 25621351, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 24. Fair Credit International, SE, IČO: 13 185,00 Kč 1,54% 24852422, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10

25.HELP FINANCIAL s.r.o., IČO: 85 000,00 Kč 9,94% 26440334, se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy 26. Door Financial a.s., IČO: 29016126, se 12 011,00 Kč 1,40% sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 CELKEM 854 960,50 Kč

II. Ú č i n k y změ n uvedených v tomto usnesení nastávají okamžikem zveře jnění tohoto us nesení v insolvenčním re jstříku.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Praze č.j.- B-9 ze dne 18. 7. 2014 ve znění usnesení č.j.-B-29 ze dne 25. 5. 2015 beze změn.

Od ůvo d ně n í:

Dne 9. 4. 2014 byl dlužníkem podán insolvenční návrh spojený s návrhem na po vo le ní oddlužení. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-9 ze dne 7. 5. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povo le no oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Zuzana Orbesová, IČ : 01127853, se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-9 ze dne 18. 7. 2014 bylo schváleno oddlužení dlužníků formou (způsobem) zpeněžení majetkové pods taty. Usnesením č.j.-B-29 ze dne 25. 5. 2015 vyhověl insolvenční soud návrhu insolvenční správkyně, aby schválené oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bylo nadále realizováno formou plnění splátkového kalendáře

Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 3. 7. 2015 byla zjištěna pohledávka věřitele č. 25 přihlášená pod P26 ve výši 66.000,-Kč.

V daném případě se tak změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, a proto z výše uvedených důvodů rozhodl insolvenční soud o změně poměrného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Praze dne 13. července 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová