KSPH 72 INS 9635/2014-B-18
KSPH 72 INS 9635/2014-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl Soudkyní JUDr. jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníků a) Karel anonymizovano , anonymizovano a b) Zuzana anonymizovano , nar. 6. 2. 1967, oba bytem Chyňava 33, 267 07 Chyňava o návrhu zajištěného věřitele a zároveň spoluvlastníka nemovitosti a osoby blízké dlužníkovi

na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti (B-14) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Chyňava 33, 267 07 Chyňava, zajištěný věřitel, spoluvlastník nemovitosti a blízká osoba dlužníků z majetkové podstaty dlužníků: a) Karel anonymizovano , anonymizovano a b) Zuzana anonymizovano , nar. 6. 2. 1967, oba bytem Chyňava 33, 267 07 Chyňava n a b y l nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou 1001 a to :

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech-pozemek parc. č. st. 4 a budova č.p. 33 na pozemku, pozemek 9/1 a parc. č. 11 vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Beroun na listu vlastnictví č. 1696 pro obec a k.ú. Chyňava

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Tomáš anonymizovano , anonymizovano , může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Tomášovi Kopřivovi, anonymizovano , aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 8. července 2015 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů