KSPH 72 INS 8638/2014-B-14
č.j.: KSPH 72 INS 8638/2014-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Šachetní 2541, 272 01 Kladno, b) Radka anonymizovano , nar. 1. 2. 1972, bytem Šachetní 2541, 272 01 Kladno,

o změně usnesení č.j. KSPH 72 INS 8638/2014-B-9 ze dne 8. 9. 2014,

takto:

I. M ě n í s e výrok III. usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 8638/2014-B-9 ze dne 8. 9. 2014, takto:

III. Do majetkové podstaty dlužníků náleží tento majetek, který bude zpeněžen:

a) tyto nemovitosti: pozemek parcelní číslo 2577, pozemek parcelní číslo 2578 a budova č.p. 2541, na pozemku parcelní číslo 2577, to vše zapsáno na LV č. 10145 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, katastrální území Kladno

b) tyto movité věci: částka ve výši 436-Kč jako výtěžek exekuce vydaný insolvenčnímu správci Exekutorským úřadem Brno-město- JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, IČ: 66208238, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno-Žabovřesky a částka ve výši 21.154,-Kč jako srážky ze mzdy provedené před schválením oddlužení zaměstnavatelem Axial Personnel Agency, s.r.o., IČO: 61056014, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1,

Zpeněženy budou dále hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužníci neuvedli v seznamu majetku, ač tuto povinnost měli.

II. Ú č i n k y změn uvedených v tomto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

III. V ostatním zůstává usnesení Krajského soudu v Praze č.j.- B-9 ze dne 8. 9. 2014 beze změn.

Odůvodnění:

Dne 28. 3. 2014 byl dlužníky podán společný insolvenční návrh manželů spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 8638/2014-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníků a jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení. Insolvenčním správcem byl ustanoven 1. Insolvenční v.o.s., se sídlem Obránců míru 331, 503 02 Předměřice nad Labem.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-B-9 ze dne 8. 9. 2014 bylo schváleno oddlužení dlužníků formou (způsobem) zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním ze dne 1. 6. 2015 informoval insolvenční správce soud, že obdržel následující částky, které dlužníci nabyli do účinnosti usnesení o schválení oddlužení:

částka ve výši 436-Kč jako výtěžek exekuce vydaný insolvenčnímu správci Exekutorským úřadem Brno-město-JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, IČ: 66208238, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno-Žabovřesky a

částka ve výši 21.154,-Kč jako srážky ze mzdy provedené před schválením oddlužení zaměstnavatelem Axial Personnel Agency, s.r.o., IČO: 61056014, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1.

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud o změně výroku III. usnesení os chválení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Praze dne 10. července 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová