KSPH 72 INS 8379/2014-B-12
č.j. KSPH 72 INS 8379/2014-B-12

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Sebechlebský, nar. 14. 4. 1971, bytem Zahradní 577, 277 11 Libiš,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náleže jícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti MUDr. Karla anonymizovano , anonymizovano a Renaty anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Prvního pluku 321/19, 186 00 Praha 8 (B-11) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka nabyli: pozemek parcelní číslo st. 113, jehož součástí je stavba, budova č.e. 12 a pozemek parcelní číslo 518/2, to vše zapsáno na LV č. 488 vedeném u Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, katastrální území Krásný Buk.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že MUDr. Karel Kuchař, anonymizovano a Renata anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Prvního pluku 321/19, 186 00 Praha 8, mohou z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na navrhovatelích, aby nabídli nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2 ).

V Praze dne 5. srpna 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Švejdová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů