KSPH 72 INS 6719/2015-B-22
č.j.: KSPH 72 INS 6719/2015-B-22

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 43686575, bytem Jíkev 10, 289 32 Jíkev, zast. JUDr. Lucií Brejchovou Faridovou, advokátkou se sídlem Poděbradská 4, 290 01 Písková Lhota, a b) Lucie anonymizovano , nar. 15. 10. 1981, bytem Jíkev 10, 289 32 Jíkev, zast. JUDr. Lenkou Královou, advokátkou se sídlem Poděbradská 4, 290 01 Písková Lhota,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Jarmily anonymizovano , nar. 30. 3. 1940, bytem Jíkev 10, 289 02 Oskořínek (B-17) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby z majetkové podstaty dlužníků nabyla spoluvlastnický podíl dlužníků o velikosti ideální 1/2 k těmto nemovitým věcem: pozemek parcelní číslo st. 20, jehož součástí je stavba, budova č.p. 10 a pozemek parcelní číslo 60/1, to vše zapsáno na LV č. 146 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, katastrální území Jíkev.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Jarmila anonymizovano může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Jarmile anonymizovano , aby nabídla nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 19. srpna 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů