KSPH 72 INS 378/2016-A-18
č.j.: KSPH 72 INS 378/2016-A-18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Bydlení komplet, s.r.o., IČ: 27378152, se sídlem Fibichova 218, 276 01 Mělník, zast. Mgr. Alexandrem Klimešem, advokátem se sídlem Ve Vinicích 553, 276 01 Mělník, o insolvenčním návrhu navrhovatele: Inkasní agentura, s.r.o., IČ: 24724327, se sídlem Na lysinách 457/20, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření podaný dlužníkem dne 15.1.2016 se zamítá.

II. Dlužníku se ukládá, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet České republiky-Krajského soudu v Praze č. 3703-8729111/0710, variabilní symbol 9720037816, soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000,-Kč.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 11.1.2016 zahájeno insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a řešení tohoto úpadku konkursem. Insolvenční návrh byl podán u Městského soudu v Praze, který dne 11.1.2016 vyslovil svou místní nepříslušnost usnesením č.j. MSPH 90 INS 378/2016-A-6, jež nabylo právní moci dne 18.1.2016. Dne 3.2.2016 byl spis postoupen Krajskému soudu v Praze.

Usnesením č.j.-A-17 ze dne 8.2.2016, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 8.2.2016 v 9:14 hod, insolvenční soud insolvenční návrh pro vady odmítl dle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona 1.

Návrhem ze dne 15.1.2016 se dlužník domáhal, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona, kterým by insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody, která by dlužníku mohla vzniknout v důsledku nedůvodného zahájení insolvenčního řízení, a to ve výši nejméně 140 000,-Kč.

Dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona jsou rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dle ust. § 146 odst. 1 insolvenčního zákona účinností rozhodnutí podle § 142, včetně usnesení o

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) odmítnutí insolvenčního návrhu, zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření.

Okamžikem zveřejnění usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, tj. 8.2.2016 v 9:14 hod tak zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Z ust. § 82 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že nařídit předběžné opatření může insolvenční soud pouze do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Jelikož insolvenční soud rozhodl dne 8.2.2016 o odmítnutí insolvenčního návrhu a toto rozhodnutí již nabylo účinků zveřejněním v insolvenčním rejstříku, nelze již nařídit předběžné opatření navrhované dlužníkem, proto soud rozhodl o zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření.

Soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření je povinen zaplatit navrhovatel (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích) a poplatková povinnost vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím insolvenčního soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích). Výše soudního poplatku činí dle Položky 5 sazebníku poplatků částku 1.000,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 9. února 2016 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Dvořáková