KSPH 72 INS 25078/2014-A-9
jednací číslo: KSPH 72 INS 25078/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Lomená 375, 289 23 Milovice o návrhu věřitele: 1. Obchodní agentura, s.r.o., IČ 26468808, se sídlem, Jeremiášova 870, 155 43 Praha 5-Stodůlky na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 insolvenčního zákona,

takto :

I. Návrh věřitele 1. Obchodní agentura, s.r.o., IČ 26468808, se sídlem Jeremiášova 870, 155 43 Praha 5-Stodůlky na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 insolvenčního zákona, který spočívá v tom, že insolvenční soud omezuje účinek spojený zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že dražebníkovi Královská dražební a.s., IČ 24811505, se sídlem Kateřinská 482, 128 00 Praha 2 se umožňuje provést již nařízená dražba nemovitosti dlužníka na den 24. 9. 2014, a to bytové jednotky č. 375/7 v budově č.p. 375 a 376, nacházející se na pozemcích p.č. 568 a 569, s níž je spojen spoluvlastnický podíl ve výši 11/100 na společných částech budovy č.p. 375 a 376 a na pozemcích p.č. 568 a 569, to vše v katastrálním území Milovice nad Labem, obec Milovice, zapsané na LV č. 1455 a 736 pro katastrální území Milovice nad Labem s e z a m í t á.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V dané věci byl dlužníkem dne 15. 9. 2014 podán insolvenční návrh spojený návrhem na povolení oddlužení, pročež navrhovaným způsobem oddlužení bylo dlužníkem uvedeno plnění splátkového kalendáře. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2014 bylo oznámeno, že bylo zahájeno insolvenční řízení, vyhláška byla zveřejněna téhož dne ve 14:26 hod. a tehdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

V insolvenčním návrhu, spojeném s návrhem na povolení oddlužení, dlužník uvedl, že má 6 věřitelů u kterých má závazky v celkové výši 257 945,54 Kč, přičemž jeden ze závazků vůči věřiteli 1. Obchodní agentura, s.r.o., IČ 26468808 ve výši 27 485,57 Kč je závazkem zajištěným. Závazky neplní dlužník po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě jejich splatnosti, kterou v insolvenčním návrhu u jednotlivých závazků uvádí a dokládá ji listinnými důkazy. Návrh na povolení oddlužení má náležitosti podle ustanovení § 391 insolvenčního zákona a jsou k němu připojeny přílohy podle ustanovení § 392 insolvenčního zákona.

Podáním došlým soudu dne 19. 9. 2014 navrhl věřitel 1. Obchodní agentura, s.r.o., IČ 26468808 vydání předběžného opatření výše uvedeného znění s odůvodněním, že již byla na 24. 9. 2014 nařízena dražba nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, která je specifikována ve výroku tohoto usnesení a to proto, aby byla uspokojena jeho zajištěná pohledávka. Navrhující věřitel má za to, že dlužník podal návrh na povolení oddlužení bez splnění zákonných podmínek oddlužení, neboť jak vyplývá z jeho návrhu, má závazky vůči svým věřitelům ve výši 257 945,-Kč, ale disponuje majetkem v hodnotě 800 000,-Kč. Dlužník tak činí za účelem zmaření dražby své nemovitosti a to bezprostředně poté, co se o nařízení dražby dozvěděl. Insolvenční návrh navíc podal dlužník opakovaně, první návrh ze dne 23. 4. 2014 vzal dlužník dne 15. 4. 2014 zpět, aniž by tento krok odůvodnil a insolvenční soud proto usnesením ze dne 24. 4. 2014 č.j.: 72 INS 8048/2014-A-10 řízení zastavil. V tomto počínání spatřuje navrhující věřitel důvody hodné zvláštního zřetele pro vydání předběžného opatření, které bude omezovat účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, neboť dlužník zamýšlí pouze oddálit exekuci a zmařit dražbu své nemovitosti.

Podle ust. § 5 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů

Podle ust. § 82 odst. 1 věta první insolvenčního zákona může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Odst. 2 písm. b) téhož ustanovení dále určuje, že předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ je jedním z účinků, které se spojují se zahájením insolvenčního řízení ten, že výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutí, které tomu odporují, se nepřihlíží.

V dané věci byl dlužníkem podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, pročež navrhovaným způsobem oddlužení bylo dlužníkem uvedeno plnění splátkového kalendáře. Insolvenční soud předběžně posoudil návrh dlužníka, a protože neshledal žádné závady v návrhu ani v připojených přílohách, požádal dne 18. 9. 2014 o vydání opatření o určení osoby insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 25 insolvenčního zákona. Dne 19. 9. 2014 byl soudu doručen návrh na předběžné opatření o kterém musí soud rozhodnout v souladu s ust. § 75c odst. 2 občanského soudního řádu nejpozději ve lhůtě 7 dnů od dne jeho podání.

Předně je třeba uvést, že smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Účelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenční zákon v § 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku dlužníka některým ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem a podle zásad insolvenčního zákona. S ohledem na zvláštní charakter insolvenčního řízení, jímž jsou zpravidla dotčena nejen práva a právní zájmy dlužníka a věřitelů jako účastníků řízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení insolvenčního řízení zvláštní účinky, mezi něž náleží i nemožnost provést nařízený výkon rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka, neboť insolvenční zákon upravuje postup při uspokojení všech přihlášených pohledávek dlužníkových věřitelů, a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých věřitelů by kolidovalo s účelem insolvenčního řízení.

Z dosavadního průběhu insolvenčního řízení nevyplývá, že by dlužník opakovaným a účelovým zahajováním insolvenčních řízení (a jejich ukončováním v důsledku vlastního procesního zavinění) zneužíval zmíněného účinku zahájení insolvenčního řízení a dražbu vždy mařil, neboť při prvním podání insolvenčního návrhu, který vzal dlužník následně zpět, dražba ještě nařízena nebyla. Dlužník nemá povinnost zpětvzetí svého návrhu odůvodňovat.

Stav exekučního řízení zásadně nemůže být důvodem pro vydání rozhodnutí, jímž soud dle § 82 IZ omezí účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Insolvenční soudy nejsou povolány k tomu, aby přezkoumávaly postup exekutora a soudů rozhodujících v exekučním řízení či v řízení o výkon rozhodnutí a hodnotily správnost či účelnost jejich jednotlivých úkonů a rozhodnutí. V insolvenčním řízení realizuje ve smyslu ustanovení § 230 odst. 2 insolvenčního zákona zajištěný věřitel svá práva udílením pokynů osobě s dispozičními právy k majetkové hodnotě a těmito pokyny je tato osoba vázána. Může tak rozhodnout i o prodeji majetku, který je sepsán v majetkové podstatě dlužníka a slouží k zajištění jeho pohledávky vůči dlužníkovi. O způsobu oddlužení,-je li povoleno, rozhodují hlasováním nezajištění věřitelé podle ustanovení § 402 insolvenčního zákona.

Insolvenční řízení má, mimo jiné, sloužit poctivým a zodpovědným dlužníkům, pokud prokáží, že jsou schopni dostát podmínkám oddlužení, k tomu, aby se, mimo jiné, vyhnuli exekuci, jež by jim jinak reálně hrozila. Bylo by tedy proti smyslu tohoto institutu dovolit po zahájení insolvenčního řízení prodej dlužníkova majetku v exekuci. Proto zákon umožňuje zamezit formou předběžného opatření účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení jen z důvodů hodných zvláštního zřetele, tedy muselo by být prokázáno, že dlužník insolvenční řízení zneužívá, aniž by však zároveň nabízel čestné vyrovnání svých závazků vůči věřitelům v režimu oddlužení. Tento závěr však prozatím učinit nelze. Přitom však v žádném případě nelze insolvenční řízení vnímat jako institut poskytující dlužníku absolutní ochranu před oprávněnými nároky jeho věřitelů.

Insolvenční soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele pro vydání předběžného opatření, které bude omezovat účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, proto o návrhu věřitele 1. Obchodní agentura, s.r.o., IČ 26468808 rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Protože navrhovatel neměl ve věci úspěch, rozhodl soud o nákladech řízení tak, jak je uvedeno ve výroku II.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou stejnopisech.

Lhůta je zachována, je-li poslední den této lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, která má povinnost je doručit.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 22. září 2014

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková