KSPH 72 INS 17793/2015-A-9
č.j.: KSPH 72 INS 17793/2015-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČ: 76293505, Praskolesy 133, 267 54 Praskolesy

o návrhu soudního exekutora na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh Mgr. Pavla Dolanského, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Beroun, se sídlem, Palackého 31/2, 268 01 Beroun ze dne 8. 7. 2015 na vydání předběžného opaření podle ustanovení § 82 insolvenčního zákona, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona 1, a to tak že Mgr, Pavlu Dolanskému se umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u shora uvedeného Exekutorského úřadu pod sp. zn. 15 Ex 1417/2013 s omezením , aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka (povinného), které jsou v návrhu specifikovány, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení, nebo než pominou účinky podle § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona s e z a m í t á .

II. Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Beroun, se sídlem Palackého 31/2, 268 01 Beroun je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to na bankovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 9721779315, a to do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

Odůvodnění:

[1] Dne 8. 7. 2015 byl soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření Mgr. Pavla Dolanského, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Beroun, se sídlem, Palackého 31/2, 268 01 Beroun (dále jen Navrhovatel ). Navrhovatel se domáhal nařízení předběžného opaření podle ust. § 82 insolvenčního zákona, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že JUDr. Tomáši Vránovi se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí vedenou pod sp. zn. 15 Ex 1417/2013 (dále jen Návrh ).

[2] Navrhovatel nejprve popsal skutkový stav, který nastal po zahájení exekučního řízení dne 21. 5. 2013, na základě exekučního návrhu oprávněného, kterým je Městská akciová společnost Hořovice, a.s., IČ 25600087. Exekučním titulem je vykonatelný rozsudek č.j.: 118 C 8/2012-32, vydaný dne 29. 6. 2012 Okresním soudem v Berouně. Po té, co pohledávka ve výši 92 008,50 Kč včetně příslušenství nebyla vymožena jinými způsoby, přistoupil Navrhovatel, který byl vedením exekuce pověřen, k vydání dražební vyhlášky a stanovil datum dražebního jednání o dražbě v návrhu specifikovaných nemovitostí na 21. 4. 2015. Dlužník podal dne 17. 4. 2015 insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSPH 72 INS 10133/2015. Insolvenční návrh byl soudem odmítnut pro vady. Protože tím pominuly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nařídil Navrhovatel nový termín jednání o dražbě na 23. 6. 2015, dne 22. 6. 2015 podal dlužník insolvenční návrh, řízení bylo vedeno pod sp. zn: KSPH 72 INS 16314/2015, avšak bylo zastaveno, neboť dřívější rozhodnutí dosud nenabylo právní moci a protože v téže věci téhož účastníka nemůže být vedeno více než jedno řízení. Navrhovatel proto nařídil další dražební jednání na 9. 7. 2015, přičemž dlužník dne 8. 7. 2015 podal další insolvenční návrh. Navrhovatel spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by mělo být předběžné opatření vydáno v tom, že dlužník podává insolvenční návrhy tak, aby zmařil dražební jednání. Insolvenční návrhy jsou neúplné a dlužníkův úpadek prozatím nebyl osvědčen. V závěru svého Návrhu Navrhovatel uvedl, že do dražby se přihlásili ještě další věřitelé.

[3] Podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Podle odst. 2 písm. b) citovaného ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

[4] Insolvenční soud vede v patrnosti skutkový stav popsaný Navrhovatelem. Přisvědčuje Navrhovateli v tom, že dlužník podává i přes poučení soudu insolvenční návrhy, jejichž přílohy nejsou úplné. Tak je tomu i v posledním případě, kdy soud dlužníka vyzval v usnesení-A-8 ze dne 10. 7. 2015 k doplnění insolvenčního návrhu a opětovně jej řádně poučil, jak má návrh doplnit a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Insolvenční soud ale přesto prozatím nespatřuje ve

skutečnosti, že dlužník podal i přes poučení, kterého se mu dostalo, opakovaně insolvenční návrh, ke kterému nepřiložil všechny zákonem stanovené přílohy, důvod hodný zvláštního zřetele, pro který by měl nařídit předběžné opatření ve smyslu Návrhu.

[5] Insolvenční soud, prozatím vychází z tvrzení uvedených v insolvenčním návrhu dlužníka, že dlužník má ke dni 8. 7. 2015 dva věřitele, u kterých má 2 závazky ve výši 202 000,-Kč, které není schopen plnit a příjem ve výši 17.000 Kč. Pokud tato tvrzení doloží ve lhůtě, kterou mu k tomu soud stanovil, byl by schopen podle předběžného posouzení jeho insolvenčního návrhu uspokojit své dva věřitele v míře 100% jejich pohledávek.

[6] Pokud však dlužník insolvenční návrh nedoplní anebo bude zjištěno, že uváděl v insolvenčním návrhu nepravdivé údaje, bude soud postupovat podle ustanovení insolvenčního zákona, přičemž tyto skutečnosti zohlední.

[7] Podle položky č. 5 Sazebníku soudních poplatků 2 se za jeden návrh na nařízení před- běžného opatření platí částka 1.000,-Kč. Z uvedeného důvodu soudu Navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek v této výši (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posled- ního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 13. července 2015 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová

2 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1.9.2011 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )