KSPH 72 INS 16420/2017-B-17
č.j. KSPH 72 INS 16420/2017-B-17

Usnesení Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníků:

Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , Věra anonymizovano , narozená 15.5.1955, oba bytem 273 64 Doksy, Severní 523,

oba zastoupeni Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem, se sídlem Huťská 1383, 272 01 Kladno,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud uděluje vý j i m ku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Mgr. Lence Hesové, nar. 1 , bytem a to ohledně nemovitostí:

-rekreační chata Újezd nad Zbečnem , č.e. rod. rekr. zapsána na LV č. , k.ú. Újezd nad Zbečnem, obec Zbečno, stojící na parcele St. p.č. zapsané na LV č. , která není ve anonymizovano dlužníků -parcela č.5 o výměře 2573 m2-orná půda -parcela č. 5 o výměře 1541 m2-ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

obě parcely zapsané na LV č. k.ú. Slaný, obec Slaný,

všechny nemovitosti zaspané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

Odůvodnění

Usnesením zdejšího soudu ze dne 12.12.2012 č.j.-B-10 bylo schváleno oddlužení manželů Ing. Petra anonymizovano a Věry anonymizovano ve formě kombinace plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty dlužníků, konkrétně rekreační chaty Újezd nad Zbečnem , č.e. , rod. rekr. zapsané na LV č. k.ú. Újezd nad Zbečnem, obec Zbečno, stojící na parcele St. p.č. zapsané na LV č. která není ve anonymizovano dlužníků , dále parcely č. o výměře 2573 m2-orná půda a parcely č. o výměře 1541 m2- ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, obě parcely zapsané na LV č. k.ú. Slaný, obec Slaný, všechny nemovitosti zaspané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. Usnesením soudu ze dne 10.1.2018 č.j. KSOH 72 INS 16420/2017-B-12 pak byl vysloven souhlas soudu se zpeněžením uvedených nemovitostí mimo dražbu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.1.2018, v rozhodnutí byly stanoveny podmínky zpeněžení. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 16.1.2018 požádala dcera dlužníků o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků s tím, že má zájem získat do svého anonymizovano nemovitosti , k nimž ji váží četné vzpomínky, a to za cenu dle znaleckého posudku obsaženého ve spise.

Insolvenční správce se k žádosti dcery dlužníků vyjádřil v podání ze dne 5.2.2018. Podle jeho názoru není prodej nemovitostí dceři dlužníků v rozporu se zájmy věřitelů. Tímto způsobem by podle správce byly minimalizovány další náklady spojené se zpeněžením, jako je odměna za zprostředkování aod. Správce současně upozorňuje na úskalí, které skýtá zákonná úprava předkupního práva současného anonymizovano pozemku, které je nutné respektovat.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Dle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě na nemovitostech nevázne žádné zástavní právo pro zajištěného věřitele, není zde žádný pokyn zajištěného věřitele. Proto byl soudem ( i v postavení věřitelského orgánu) vysloven souhlas se způsobem zpeněžení mimo dražbu. Podle § 284 odst. 2 IZ je správce vázán zákonnými předkupními právy při zpeněžování majetkové podstaty, smluvními předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán. Toto zákonné pravidlo se uplatní při každém způsobu zpeněžení, a nejinak tomu bude i v tomto případě, a je na správci, aby se s ním vypořádal. Udělení výjimky soudu k nabytí nemovitostí navíc neznamená, že nemovitosti budou bez dalšího převedeny na dceru dlužníků. Ta se musí z anonymizovano veřejné soutěže a pokud nabídne cenu nejvyšší, a současně za splnění zákonných podmínek vypořádání předkupního práva, správce s ní uzavře kupní smlouvu.

Po zvážení všech okolností zpeněžení majetku dlužníků udělil soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 IZ, neboť neshledal důvody opačného rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolání může podat jen osoba, která návrh na udělení výjimky podala.

Praha 13. února 2018

JUDr. Jitka Bartáková samosoudkyně