KSPH 72 INS 14922/2017-A-16
č.j.: KSPH 72 INS 14922/2017-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníků: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO 45827931 a Petra anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Zlámaná 205, 289 03 Záhornice o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh JUDr. Fillipa Exnera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7 se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7 ze dne 26. 1. 2018, na vydání předběžného opaření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, 1 kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že JUDr. Fillipovi Exnerovi , se v exekučním řízení vedeném pod sp.zn. 151 EX 604/17 umožňuje provést dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníků, a to pozemku st. p. č. 270, jejíž součástí je rozestavěná stavba, v obci Záhornice, k.ú. Záhornice u Městce Králové zapsané na listu vlastnictví č. 658 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a dále spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 na pozemku p. č. 230/7 v obci Záhornice u Městce Králové zapsané na listu vlastnictví č. 760 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk s tím, že výtěžek zpeněžení bude po odpočtu nákladů exekuce k dispozici věřitelům v insolvenčním řízení dlužníků vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 14922/2017 (in eventum pod spisovou značkou přidělenou po postoupení věci k místně příslušnému soudu), s e z a m í t á .

II. JUDr. Fillip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7 se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7 je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to na bankovní účet soudu č. 3703- 8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 7281492217 a to do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení. Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k jeho vymáhání. Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 26. 1. 2018 byl místně nepříslušnému Krajskému soudu Brně doručen návrh JUDr. Fillipa Exnera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7 se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7 (dále jen Navrhovatel ) na vydání předběžného opatření. Dne 1. 2. 2018 byl insolvenční spis spolu s návrhem na vydání předběžného opatření postoupen Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému, aniž by o návrhu na vydání předběžného opatření bylo rozhodnuto. Navrhovatel se domáhal nařízení předběžného opaření, kterým by byly omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak že JUDr. Fillipovi Exnerovi, se v exekučním řízení vedeném pod sp.zn. 151 EX 604/17 umožňuje provést dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníků, a to pozemku st. p. č. 270, jejíž součástí je rozestavěná stavba, v obci Záhornice, k.ú. Záhornice u Městce Králové zapsané na listu vlastnictví č. 658 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Nymburk a dále spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 na pozemku p.č. 230/7 v obci Záhornice u Městce Králové zapsané na listu vlastnictví č. 760 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk s tím, že výtěžek zpeněžení bude po odpočtu nákladů exekuce k dispozici věřitelům v insolvenčním řízení dlužníků vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 14922/2017 (in eventum pod spisovou značkou přidělenou po postoupení věci k místně příslušnému soudu), (dále jen Návrh ) .

K návrhu připojil navrhovatel následující přílohy:

Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k datu 2. 1. 2018, ze kterého soud zjistil, že vlastníky nemovitostí specifikovaných v Návrhu jsou dlužníci Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO 45827931 a Petra anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Zlámaná 205, 289 03 Záhornice.

Usnesení Okresního soudu v Nymburce č.j.: 7 C 393/2016 ze dne 30. 6. 2017 ve věci zástavního věřitele UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880 se sídlem Dělnická 213/12 Praha 7 proti zástavní dlužnici Karolíně anonymizovano narozené dne 7. 11. 1994, bytem Zlámaná 205 Záhornice, (dceři dlužníků), kterým rozhodl o soudním prodeji zástavy nemovitostí specifikovaných v Návrhu a uložil zástavní dlužnici nahradit zástavnímu věřiteli na nákladech řízení částku 22 401,-Kč.

Usnesení č.j. 151 Ex 604/17-111 ze dne 2. 1. 2018-Dražební vyhlášku- elektronickou dražbu, nařízenou na základě usnesení vydaného Okresním soudem v Nymburce pod. č.j. 6 EXE 18/2017-8 dne 4. 9. 2017 k uspokojení pohledávky oprávněného UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880 se sídlem Dělnická 213/12 Praha 7 proti povinné Karolíně anonymizovano , nar. 7. 11. 1994, bytem Zlámaná 205 Záhornice. Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 6. 2. 2018 v 10:00 hod

Z Návrhu Navrhovatele soud zjistil, že povinná Karolína anonymizovano , proti které má být vedena dražba, již nemovitosti specifikované v Návrhu nevlastní (a vyplývá to i z Výpisu z katastru nemovitostí), neboť 31. 7. 2017 povinná a dlužníci podali na příslušný katastrální úřad Souhlasné prohlášení o vrácení daru, v důsledku čehož došlo ke zpětnému převodu nemovitých věcí na dlužníky.

Dražba byla tedy nařízena proti povinné, která ale již v danou chvíli není zástavní dlužnicí, zástavními dlužníky se stali opět dlužníci, proti kterým se však nevede exekuční řízení a není proti nim nařízena dražba.

Insolvenčnímu soudu tedy nezbylo, než Návrh Navrhovatele zamítnout, neboť omezením účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení dlužníků by v dražbě vedené proti povinné Karolíně anonymizovano , nemohlo ke zpeněžení nemovitostí ve vlastnictví dlužníků dojít.

Podle položky č. 5 Sazebníku soudních poplatků 2 se za jeden návrh na nařízení před-běžného opatření platí částka 1.000,-Kč. Z uvedeného důvodu soudu Navrhovateli uložil povinnost zaplatit soudní poplatek v této výši (výrok III.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 3). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 5. února 2018

JUDr. Jitka Bartáková soudkyně

2 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1.9.2011 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )