KSPH 72 INS 12979/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 72 INS 12979/2014 29 NSýR 24/2016-A-88

USNESENÍ Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužníka Bohuslava Veselého, narozeného 27. b ezna 1948, bytem v ýáslavi, Váchova 224/8, PSý 286 01, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 12979/2014, o insolvenním návrhu vČ itele Pavla Zubatého, narozeného 25. listopadu 1974, bytem v Praze 9, Krausova 604/13, PSý 199 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. ervna 2015, . j. KSPH 72 INS 12979/2014, 2 VSPH 1086/2015-A-57, takto:

Dovolání se odmítá. O d v o d n Č n í:

V insolvenním ízení vedeném na majetek dlužníka (Bohuslava Veselého) na základČ insolvenního návrhu vČ itele (Pavla Zubatého) Krajský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 19. února 2015, . j.-A-35, zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce (bod I. výroku) a o p iznání osvobození od soudních poplatk (bod II. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví oznaeným usnesením potvrdil usnesení insolvenního soudu. Dovolání (nezastoupeného) dlužníka proti usnesení odvolacího soudu odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b a § 243c zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis (dále jen o. s. . ), ve spojení s § 218 o. s. ., jako bezp edmČtné (srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. íjna 2013, sen. zn. 29 NSýR 8/2011, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). V mezidobí totiž insolvenní soud usnesením ze dne 29. prosince 2015, . j.-A-79 (které již nabylo právní moci), zastavil insolvenní ízení pro zpČtvzetí insolvenního návrhu. Za této situace nemá smysl zkoumat, zda u dlužníka byly splnČny p edpoklady pro ustanovení zástupce a pro osvobození od soudních poplatk v pravomocnČ skoneném ízení. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 28. ledna 2016 JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.