KSPH 72 INS 10703/2014-P-11
KSPH 72 INS 10703/2014-P-11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, Praha 5 rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 259 01 Votice, Lidická 666, o přihlášce věřitele č. 11: AB 5 B.V., reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam Nizozemsko, právně zast. : Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem 602 00 Brno, Moravské nám. 249/8 o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2014, č.j. KSPH 72 INS 10703/2014- P-11-2 se mění tak, že přihláškou pohledávky věřitele č. 11, AB 5 B.V. reg. č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam Nizozemsko se neodmítá a jeho účast v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 3. 7. 2014 rozhodl usnesením č.j. -A-9 o úpadku dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 259 01 Votice, Lidická 666,, a současně zvolil jako způsob řešení dlužníkova úpadku oddlužení. Citované usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 7. 2014.

Insolvenční soud zároveň v tomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona 1 věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 2. 8. 2014

Dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášky pohledávek se podávají v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 insolvenčního zákona). K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. O tom byli věřitelé ve shora citovaném usnesení poučeni.

Přihláška věřitele č. 11 došla insolvenčnímu soudu dne 6. 8. 2014, což je po lhůtě, stanovené usnesením o úpadku, a soud ji proto jako opožděnou usnesením KSPH 72 INS 10703/2014-P-11-2 ze dne 17. 9. 2014 odmítl a v souladu s ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl, že k přihlášce věřitele č. 11 nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě zástupce věřitele č. 11 odvolání, které odůvodnil tím, že je osobou se sídlem v členském státu Evropské unie (sídlo Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království) a mělo tedy být aplikováno ustanovení § 430 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením čl. 39 a 40 Nařízení Rady(ES) č. 1346/200 ze dne 29. 5. 2000 o insolvenčním řízení, kdy měl být zahraniční věřitel informován o zahájení insolvenčního řízení a teprve v návaznosti na doručení oznámení o zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka se počítá lhůta k podání insolvenční přihlášky.

Podle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Protože insolvenční soud zahraničního věřitele ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona nevyrozuměl o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku a nedoručil jim zvlášť tato rozhodnutí a výzvu k podávání přihlášek pohledávek, lhůta k podání insolvenční přihlášky věřiteli č. 11 doposud nezačala běžet a přihláška nebyla tedy podána opožděně.

Insolvenční soud vyhověl odvolání věřitele č. 11 v celém rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení o d v o l á n í m ů ž e p o d a t do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel, o jehož pohledávce je rozhodováno, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 2). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 3. listopadu 2014 JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Zdeňka Kameníková