KSPH 71 INS 975/2016-A-20
Č.j. KSPH 71 INS 975/2016-A-20

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Hřebečská 2638, 272 01 Kladno, k doručení: Klukovická 1532/4, 155 00 Praha 5,

o povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení

t a k t o

Usnesení ze dne 27. července 2016 č.j. KSPH 71 INS 975/2016-A-12, kterým se dlužníku ukládá povinnost zaplatit do 5ti dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, s e z r u š u j e.

Od ů vo d n ě n í

Soud usnesením č.j.-A-12 uložil dlužníku povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, neboť dlužník na výzvu k předložení listin dokládajících jeho příjem, č.j.-A-11 ze dne 20.06.2016, nereagoval a potřebné dokumenty ve lhůtě nepředložil. Jelikož soud neměl k dispozici důkazy o dostatečném pravidelném příjmu dlužníka pro účely povolení oddlužení ( a v seznamu majetku jsou uvedeny pouze věci osobní potřeby a hygieny), stanovil zálohu pro případ řešení úpadku konkursem ve výši 45.000,-Kč.

Podáním ze dne 08.08.2016 dlužník mimo jiné sdělil, že poptávané doklady ve lhůtě dodal pod jednacím číslem na Krajský soud v Ústí nad Labem, kde mu bylo následně sděleno, že veškeré podklady byly přeposlány na zdejší soud dne 21.07.2016. Současně dlužník požádal o zrušení vyměřené zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Jelikož dlužník dodatečně požadované listiny předložil, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn isir.justi ce.cz

úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016 Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková

2