KSPH 71 INS 5148/2017
č. j. KSPH 71 INS 5148/2017 1 VSPI I 2126 / 2017-A 36

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedy JUDr, Františka Kučery a soudců ]UDr. jiřího Goldsteina a jUDr. ]iřího Karety v insolvenčním řízení dlužnice: Yevgeniya anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrášťany 14, 252 19 Rudná, zastoupená advokátem Mgr. ]anem Vaňkem, sídlem Karlovo náměstí 28/ 559, 120 00 Praha 2, o insolvenčním návrhu věřitelkv: Raiffeisenbank, a. 5., IČO 49240901, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zastoupená advokátem Mgr. Markem Vojáčkem, sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j KSPH 71 INS 5148/2017 A 24 ze dne 7. listopadu 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 71 INS 5148/2017-A 24 ze dne 7. listopadu 2017 se v bodu I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze napadeným usnesením č. jJX 24 ze dne 7. 11. 2017 zjistil úpadek v záhlaví uvedené dlužnice (bod 1. výroku), na její majetek prohlásil konkurs (bod Il. výtoku), insolvenčním správcem ustanovil veřejnou obchodní společnost as ZIZLAVSKY, (bod 111. výroku) a ve věci svou mezinárodní příslušnost (bod IV. výroku). Zároveň soud vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), věřitele, kteří dosud nepřihlásili svě pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a dále aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. (body VI. a VIL výroku). Osoby, kterě mají povědomí o majetku dlužníka, vyzval, aby veškerě informace týkající se takoveho majetku sdělily insolvenčnímu správci (bod VIII. výroku). Předběžněmu insolvenčnímu správci uložil, aby předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, zprávu, která je na programu schůze věřitelů, a současně aby zaslal soudu pověření pro konkrětního ohlášeněho společníka (bod IX. výroku). Těž nařídil přezkumně jednání a současně svolal schůzi věřitelů na den 7. února 2018 v 09:00 hod (bod X. výroku). Dlužníci uložil sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci seznamy majetku a svých závazků s uvedením Výše a data jejich splatnosti a s uvedením svých dlužníků (bod XI. výroku) a insolvenčnímu správci, aby v případě, že jakkoliv zjistí, že jsou známí věřitele dlužníka, kteří mají svě obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, a že tito ještě nebyli vyrozumění soudem, je neprodleně vyrozuměl o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (bod šílí. výroku). Navrhovatelce Raiffeisenbank, a. s., uložil, aby zaplatila soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, a oznámil, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku http: / / isir.justice.cz. Soud nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích (body XIII. a XV. výroku).

V odůvodnění svěho rozhodnutí Krajský soud vPraze s odkazem především na ustanovení

5 1 odst. 1 písm. a), $ 3 odst. 1, Š 7, $ 97 odst. 3, Š 105, Š 136 a Š 143 zákona o úpadku a způsobech

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulšlírunková.

::PUKIHCOVQHI" ; non-1 fl imo 0148; zuu 1 VSPH 2126 / 2017 jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon- dále těž IZ) zejmena uvedl, že v řízení zahájeném k návrhu vzáhlaví uvedené insolvenční navrhovatelky Raiffeisenbank, a. s., zjistil, že dlužnice je v úpadku, a to ve formě insolvence, nebot? má dva věřitele, jejichž po delší dobu splatně závazky není schopna plnit. jedním věřitelem je AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČO 64946851, sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králově, který k dotazu soudu vyčíslil výši splatně a vykonatelné pohledávky za dlužníci na částku 21.196.623,15 Kč k 27.4.2017 na základě Notářskěho zápisu Dohody o uznání závazku a dohody o svolení k vykonatelnosti ze dne 25. 11. 2011, sepsaněho notářkou jUDr. Helenou Divišovou.

Věřitelkou je těž navrhovatelka, která do insolvenčního řízení přihlásila pohledávku v celkově výši 16.073.869,67 Kč z titulu úvěrově smlouvy č. 200/00621/13/1/01 ze dne 28. 2. 2013. Na základě těto smlouvy byla dlužnice a paní Iryna Olefirenko oprávněny čerpat hypoteční úvěr až do výše 17.300.000 Kč. Pohledávka byla přihlášena jako zajištěná nemovitými věcmi ve vlastnictví jině osoby než dlužnice, předmětem zajištění jsou pozemky vč. stavby na nich stojící, zapsaně na LV č. 701 pro k. ú. a obec Řitka, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 200 / 00621/ 13 / 2/ 01, uzavřené mezi navrhovatelkou, dlužnicí a paní hynou Olefrrenko.

Z úvěrově smlouvy č. 200/00621/13/1/01 ze dne 28.2.2013 soud zjistil, že dlužnice a paní Iryna Olefirenko jako spoludlužnice uzavřely tuto úvěrovou smlouvu, na základě která se navrhovatelka zavázala poskytnout spoludlužnicím po splnění podmínek stanovených touto smlouvu peněžní prostředky formou hypotečního úvěru do výše celkověho limitu 17.300.000, Kč. Uvěr mohl být čerpán do 9. 12. 2013 a byl zajištěn zástavním právem zřízeným na základě navazující zástavní smlouvy. Ze souhrnněho výpisu pohybů na účtě č. 6090035553 pro období 28. 2. 2013 5. 11. 2015 bylo zjištěno, že dlužnice čerpala celý úvěr ve dvou částech, a to první dne 13. 3. 2013 ve výši13.301.229,64l<č a druhe dne 15. 3. 2013 ve výši 3.998.770,36 Kč.

Ze smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 28. 2. 2013 soud zjistil, že dlužnice apaní Iryna Olefuenko jako zástavkyně a navrhovatelka jako zástavní věřitelka kzajištění úvěrové smlouvy č. 200/00621/13/1/01 ze dne 28. 2. 2013 sjednaly zástavní právo knemovitým věcem ve spoluvlastnictví zástavců a to k budově č. p. 334, v části obce Řitka na stavební parcele č. 603, k stavební parcele č. 603 a pozemkově parcele č. 219/7, všp v k. ú. Řitka. jde o shodně nemovitě věci, které jsou dnes evidovány na LV č. 701 pro k. ú. a obec Ritka. Dlužnice byla vlastníkem id. 1/2 těchto nemovitých věcí.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 701 pro k. ú. a obec Řitka soud zjistil, že dlužnice není vlastníkem zde uvedených nemovitých věcí, tyto nabyla společnost s ručením omezeným Saint dream, IČO 04263570, sídlem Žirovnická 3133/0, 106 00 Praha 10 _ Záběhlice na základě potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby (zák. č. 26/2000 Sb.) ze dne 31. 8. 2015 s právními účinky zápisu ke dni 4. 9. 2015. Vlastnickě právo zde uvedených nemovitých věcí je omezeno zástavním právem smluvním ve prospěch navrhovatelky pro budoucí pohledávky do výše 20.760.000 Kč s příslušenstvím, která budou vznikat ode dne účinnosti smlouvy do 10. 12. 2035 a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle 0. z. ze dne 28. 2. 2013 s právními účinky vkladu práva ke dni 28. 2. 2013.

Z prohlášení o okamžitě splatnosti a výzvy k uhrazení dluhu ze dne 8. 10. 2015 soud zjistil, že navrhovatelka oznámila dlužníci, že požaduje okamžitě splacení již vyčerpaná částky úvěru

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

]. "F orn Albu; LULI včetně úroků a všech ostatních finančních závazků, a to počínaje dnem 7. 10. 2015. Ke dni 8. 10. 2015 činila splatná částka celkem 16.073.869,67 Kč.

Dlužníce předložila seznamy majetku a pohledávek, závazků a zaměstnanců. Z těchto seznamů typlývá, že dlužnice nemá žádný majetek kromě věcí osobní potřeby ani žádné pohledávky,

Z výpisu z obchodního rejstříku oddíl C vložka 64280 MS Praha soud zjistil, že dlužnice je společníkem společnosti DIALOG, s. r. o. s podílem 50 / 200. Podíl dlužnice byl postižen exekučním příkazem č. j. 094 EX 02295 / 19-022 ze dne 4. 5. 2016 exekutorského úřadu Plzeň. Společníkem a zároveň jednatelem této společnosti je i paní lryna Olefírenko, která je společně s dlužníci zavázána navrhovatelce.

Z výpisu z obchodního rejstříku oddíl C vložka 162578 MS Praha soud zjistil, že dlužnice je společníkem společností SOBÍN INVEST, s. r. o. s podílem 50 %. Dne 4. 5. 2016 byl vydán ezekuční příkaz č. j 094 EX 02295/16m023 na provedení exekuce postižením podílu dlužnice ve společnosti. Společníkem a zároveň jednatelem této společnosti je i paní Iryna Olefírenko, která je společně s dlužníci zavázána navrhovatelce.

Krajský soud v Praze vzal za nepochybné, že navrhovatelka osvědčila, že má za dlužníci pohledávku vzniklou z úvěrové smlouvy č. 200/00621/13/1/01 ze dne 28. 2. 2013 v částce 16,073.869,67 Kč. Poskytnutí tohoto úvěru navrhovatelkou, dlužnice nerozporovala, přičemž soud se neztotožnil s výhradou dlužnice, že ve smyslu Š 1888 občanského zákoníku č. 89/2012 (dálet též o. z.) převodem výše popsaných nemovitostí se dlužníkem věřítelky stala třetí osoba.

Krajský soud v Praze vysvětlil, že Š 1888 o. z. zakládá vyvratítelnou právní domněnku přechodu dluhu v případě převodu věci zatížené zapsaným zástavním právem, případně jinou jístínou váznoucí na převedené věcí. V případě převodu takové věci zástavní právo trvá, jak plyne zejména z S 1377 odst. 2 o. z. Občanský zákoník dále zakládá vyvrátitelnou domněnku, že dluh zajištěný takovým zástavním právem nebo jinou jistotou váznoucí na věci přechází na nového nabyvatele zastavené věcí či věcí, na které vázne jiná jistota. _je umožněno zciziteli vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něj přijal jako dlužníka nabyvatele věcí a věřiteli je dáno právo na tuto výzvu reagovat odmítavě. ]e li tedy převáděna zástava, nastoupí s jejím převodem právní domněnka, že se zástavou přešel i dluh, který zástava zajišťuje. Původní dlužník a původní vlastník zástavy v jedné osobě má právo písemně vyzvat věřitele, aby namísto něj přijal jako nového dlužníka nabyvatele věcí. Pokud věřitel neodmítne (tedy budí vůbec nereaguje, nebo souhlasí), nastupuje nevyvratitelná domněnka přechodu dluhu na nabývatele zastavené věcí. Pokud však odmítne, již není možné mít za to, že dluh na nabyvatele zastavené věcí přešel.

V souzeně věci ovšem nedošlo k jednání v písemné formě dlužnice vůči navrhovatelce, aby namísto ní přijal jako dlužníci společnost s ručením omezeným Saint dream, tedy není možné dovodit,

že dlužnice nemá závazek vůči navrhovatelce.

Soud spojil s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek dlužnice podleš 148 odst. 1 IZ.

Opatřenim předsedy Krajského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2017 byla podle 5 25 IZ insolvenčním správcem pro toto řízení ustanovena veřejná obchodní společnost AS ZIZLAVSKY.

Toto rozhodnutí napadla dlužnice odvoláním, jímž požadovala usnesení Krajského soudu v Praze v bodu I, výroku zrušit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

18.

19.

20.

21,

22.

23, apumvvuvmu * noru 1 71 ímo 3148/2111!

1 VSPH 2126/2017

Vytýkala soudu, že jednání o věřitelském insolvenčním návrhu nařízené na 18. 9. 2017 neodročil, ač podáním ze dne 15. 9. 2017 dlužnice omluvila svou neúčast a požádala o odročení tohoto jednání ze zdravotních důvodů s tím, že nesouhlasí s projednáním věcí v její nepřítomnosti, nebot jednání soudu se má zájem osobně zúčastnit a ve věci se vyjádřit. Současně požádala, aby byla vyrozuměna o novém termínu jednání. Dlužnice se léčí s onemocněním páteře a dne 12. 9. 2017 u ní došlo k podstatnému zhoršení zdravotního stavu. Po prohlídce a Ríl'íG-krční páteře na Poliklinice Petrovice, Rehabilitační ambulance, začala absolvovat kurz léčby. Byl jí stanoven klid na lůžku po dobu 1 měsíce, omezení fyzického a psychického zatížení. Kontrolní prohlídka byla nařízena na den 20. 9. 2017. K žádosti o odročení dlužnice připojila originál lékařské zprávy. Předmětná žádost byla doručena do podatelny soudu dne 15. 9. 2017 prostřednictvím rodinného příslušníka dlužnice. Pracovnice podatelny byla požádána o neprodleně předání podání příslušně soudní kanceláři vzhledem k termínu jednání.

Soud I. stupně takovým porušením procesních pravidel porušil právo dlužnice na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Soud 1. stupně svévolně odňal dlužníci právo účastnit se jednání v dané věci, vyjádřit se osobně před soudem, mít možnost vyjádřit se k prováděným důkazům a reagovat na tvrzení insolvenční navrhovatelky.

Mezí insolvenční navrhovatelkou jako věřitelkou a dlužnicí spolu s lrynou Olefítenko, jako spoludlužnicemi byla uzavřena dne 28. 2. 2013 úvěrová smlouva č. 200/00621/13/1/01 na částku úvěru 17.300.000 Kč. K zajištění pohledávek z úvěrové smlouvy dlužnice spolu s Irynou Olefírenko zřídily zástavní právo ve prospěch insolvenční navrhovatelce k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ, na LV č. 701, pro obec Řitka, katastrální území Řitka, tj. pozemku parc. č. st, 603, na kterém stojí a jehož součástí je stavba č. p. 334, způsob využití rodinný dům, a pozemku parc.č. 219/7. Zástavní právo je v katastru nemovitostí evidováno pod sp. zn. l7 1362 / 2013 210.

Výše uvedené nemovitosti v k. ú. Řitka nabyla dražbou společnost s ručením omezeným Saint dream. Dražba byla prováděna jako dobrovolná. Dražbu zajišťoval v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dražebník Aukční centrum Bussrnark, s. r. o. Uzavření smlouvy o provedení dražby bylo s insolvenční navrhovatelkou projednáno. Dražební vyhlášku vydanou dne 28.7.2015 dražebník dle ust. Š 20 ZoVD řádně uveřejnil a zaslal insolvenční navrhovatelce. Při dobrovolné dražbě konané dne 31. 8. 2015 učinila nejvyšší podání právě Saint dream, s. r. o. Na základě potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby ze dne 31. 8. 2015 byl následně proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch vydražitele. Také v dražební vyhlášce a protokolu o nabytí vlastnického práva je uvedeno, že všechna omezení vlastnických práv (zástavní právo) zapsaná v katastru nemovitostí přecházejí na vydražitele, který se stává zástavním dlužníkem.

Podle Š 1888 občanského zákoníku přejde li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané v katastru nemovitostí i zapsané zástavní právo, má se za to, že přešel í dluh zajištěný timto zástavním právem. Insolvenční navrhovatelka tedy dle dlužnice nemá pohledávku vůči ní, ale vůči novému vlastníkovi nemovitostí vydražiteli Saint dream, s. r. o. Úkony ve věci dobrovolně dražby a převzetí dluhu byly činěny s vědomím a souhlasem insolvenční navrhovatelky.

Zástavní právo insolvenční navrhovatelky zřízené k zajištění její pohledávky z úvěrové smlouvy č. 200/ 00621 / 13/ 1 / 01 nezaniklo. Insolvenční navrhovatelka je oprávněna podat návrh na zpeněžení zástavy soudním prodejem podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Předmětný dluh přešel na vydražitele nemovitostí, na kterých vázne zástavní právo.

Insolvenční navrhovatelka má reálnou možnost domoci se us oko'ení své ohledáka formou ?

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1 VDI'H óláD/LULI soudního prodeje zástavy. Insolvenční návrh podaný proti dlužníci je nedůvodný a šikanozní. Hodnota nemovitého majetku zajišťujícího pohledávku insolvenční navrhovatelky je vyšší než hodnota její pohledávky,

Pokud se týká pohledávky spořítelního a úvěrního družstva AKCENTA, tak dlužnice ve svém písemném vyjádření uvedla, že předmětnou pohledávku neuznává a považuje ji za neoprávněnou. Toto družstvo ke dni konání jednání soudu dne 18. 9. 2017 a rozhodnutí o úpadku dne 7. 11. 2017 nemělo proti dlužníci žádnou pohledávku. Při jednání konaném dne 11. 1. 2017 dlužnice poukázala dále na to, že družstvo svou pohledávku do insolvenčního řízení dosud nepřihlásilo.

S ohledem na shora uvedené dlužnice navrhla, aby Vrchní soud v Praze v bodu 1. výroku zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení s pokynem, aby ve věci nařídil nové jednání.

Navrhovatelka požadovala napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a po doplnění dokazování dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. Š 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je lí právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvenci) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je budí ínsolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytně.

Ustanovení Š 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo ezekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v Š 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. Š 3 odst. 1 IZ.

O předlužení jde pak podle ust. Š 3 odst. 3 12 tehdy, má li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě majetku, případně k dalšímu provozování podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Podle Š 141 IZ není proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník-, odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

35.

36.

37.

::FUMHLUVĚl-ll 'U hůl,-jíl. ! l 1113 Jiti-Dj E..-Ul.!

1 VSPH 2126/2017 nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží (odst, 1). je li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, v ' v z v v z-v : + ;-'..-ze ínsolvencm navrhovatel nedolozil, ze ma proti dluzníkoví splatnou pohledavku, ani skutecnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení

(odst. 2).

Stejně jako soud prvního stupně dospěl i odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužnice je v úpadku ve formě insolvence, neboti vůči více věřitelům má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopna plnit. 'lřěmito věřiteli jsou soudem 1. stupně uvedení navrhovatelka i spořitelní a úvěrní družstvo AKCENTA. V tomto směru odvolací soud odkazuje na pečlivě a přesvědčivé odůvodnění napadeného usnesení, přičemž k jednotlivým odvolacím námitkám uvádí následující. již s ohledem na skutečnost, že jednání před soudem l. stupně proběhlo 18. 9. 2017 a o úpadku dlužnice bylo rozhodnuto až 7. 11. 2016, pokládal odvolací soud za potřebné umožnit dlužníci úplnou realizaci jejích procesních práv, proto nařídil ve věci odvolací jednání bez toho, že by se postupem dle 94 odst. 2 IZ tázal účastníků, zda souhlasí s rozhodnutím o odvolání bez ústního jednání. Dlužnice tak nebyla ve výsledku zkrácena v možnosti proti insolvenčnímu návrhu věřitele brojit a využít všechny zákonem předvídané prostředky k obhájení svého stanoviska. Takto na věc nahHženo procesní postup soudu I. stupně sám o sobě nemůže být důvodem pro změnu, či kasaci napadeného usnesení.

Shodně se soudem I. stupně má též odvolací soud za to, že dlužníci ze závazkového vztahu založeného úvěrovou _ smlouvou ze dne 28. 2. 2013 zůstává Yevgeniya anonymizovano , tedy, že se z důvodů pečlivě insolvenčním soudem vysvětlených touto dlužníci nestala společnost s ručením omezeným Saint dream.

Je pravdou, že pravidlo obsažené ve druhém odstavci Š 1888 o. z. do jisté míry zvyšuje při převodu jistoty riziko pro věřitele, když (ve shodě s právní úpravou účinnou do roku 1950) stanoví, že po převodu vlastnického práva může zcizítel věci vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Je jen na věřiteli, zda na ni reaguje a s převzetím souhlasí či nikoliv. Pokud věřitel neodepře souhlas dát, platí, že tak učinil, byl li na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn. Slovy, že něco platí, vyjadřuje zákon nevyvratitelnou domněnku. Zůstane li tedy věřitel na výzvu nečinný, založí jeho souhlas se záměnou dlužníka i jen jeho mlčení na ni a tento závěr později již nepůjde zvrátit. Oproti běžné nabídce přejímatele musí být tato výzva písemná a obsahovat výslovné poučení o tom, jaké důsledky bude mít, pokud věřitel nabídnutého přejírnatele výslovně neodmítne (k dané problematice viz Čech, P.: Změna závazku v novém občanském zákoníku, Metodické aktuality (Svaz účetních), 5/ 2014, str. 4 až 41).

Z výše uvedeného je zjevné, že písemná výzva spolu s poučením o důsledcích je podmínkou, kterouje třeba splnit, aby se dlužník ve vztahu k věřiteli převodem jistoty svého závazku zbavil. V souzené věci ovšem postavil soud 1. stupně ve vztahu k dlužníci nepříznivé hodnoceni situace na závěru, že taková výzva zde absentuje, přičemž správnost tohoto skutkového zjištění v průběhu odvolacího řízení kvalifikovaně zpochybněna nebyla, resp, zpochybněna nebyla vůbec, Lze proto uzavřít, že nevyzvala li dlužnice navrhovatelku v režimu druhého odstavce Š 1888 řádně ke sdělení stanoviska s převzetím dluhu, pak k tomuto převzetí nedošlo. Zbývá doplnit, že pouhá vědomost věřítelky o průběhu dražby, či dokonce souhlas s ní, nepostačují k naplnění podmínek uvedených v Š 1888 odst. 2 o. z.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

38.

39.

40.

41.

1 VESFH 2120/2017

Pohledávka druhého z věřitelů, AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pak stojí na notářském zápisu (NZ 2553/2011, N 2632/2011) sepsaném JUDr. l lelenou Divišovou. K vymožení takto uznané pohledávky byla nařízena exekuce a ke dni 27. 4. 2017 činil splatný závazek dlužnice vůči uvedenému věřiteli 21.332.778,54 Kč. To vyplynulo z důkazů provedených odvolacím soudem, a to právě notářským zápisem ze dne 25. 11. 2011 a sdělením soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla ze dne 27. 4, 2017, Proto pouhé konstatování dlužnice, že tento svůj závazek neuznává, je k vyvrácení skutkových zjištění soudu 1. stupně (že věřitelem dlužnice je též AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo) nepostačující. Vzhledem k tomu, že pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující stav ke dni 7.11.2017 a nikoliv skutečnosti, které nastaly či vznikly později, je nerozhodné, zda zmíněný věřitel měl ke dni rozhodování odvolacího soudu svou pohledávku řádně přihlášenou, či nikoliv.

Soud I. stupně při úvaze o tom, zda je dlužnice vúpadku, též správně vzal v potaz, že ta nemá takového majetku, z něhož by bylo možno bez problémů oba věřitele zcela uspokojit. Odkaz na majetek ve vlastnictví třetích osoby (byť třeba tímto majetkem zajišťují pohledávky věřitelů dlužnice), je irelevantní. V tomto směru lze odkázat na usnesení ze dne 31. 7. 2017 sen. zn. 29 NSČR 124/2015, v němž nejvyšší soud dovodil, že to, zda splatná pohledávka dlužníkova věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby (osoby odlišné od dlužníka), např. z titulu ručení (ve všech jeho formách) nebo z titulu zástavního práva (váznoucího na majetku třetí osoby) nemá žádnou vypovídací hodnotu ohledně schopnosti dlužníka samotného tyto své závazky splatit. Dlužník není osobou, jež by bez dalšího (jen proto, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby) mohla s majetkem ve vlastnictví třetí osoby disponovat tak, že z něj uhradí (bude schopen uhradit) svůj dluh vůči věřiteli. Obdobně to platí i pro osoby, jež jsou (vůči věřiteli dlužníka) v postavení dlužníkových spoludlužníků.

Co se týče způsobu řešení úpadku, nelze než zopakovat, že o povolení oddlužení dlužnice nepožádala.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice proti bodu 1. výroku napadeného usnesení důvodným, postupoval proto podle Š 219 občanského soudního řádu a usnesení soudu prvního stupně v této části jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 11. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. MÍM