KSPH 71 INS 4312/2014
Sp.zn.: 71 lCm 632/2015- KSPH 71 INS 4312/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní veci žalobce: Ing. Jitk a anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodňanská 1567, 198 00 Praha 9, zastoupen: Mgr. Ing. Zdeňkem Stanovským, advokátem se sídlem Malátova 633, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Úvozu 255, 273 01 Žilina, IČ: 652 52 144, zastoupen: Mgr. Lud'kem Voigtem, advokátem se sídlem Bělohorská 185/163, 169 00 Praha 6, o určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávk y, pro uznání

tak to:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Ing. Janem Kozáke anonymizovano , bytem Na Úvozu 255, Žilina, IČ: 652 52 144 nevykonatelnou pohle dávk u z nákladů exekučního řízení vede ného exekutorsk ým úřade m Praha-západ, se sídle m Plzeňsk á 298/276, Praha 5, pod sp.zn. 156 EX 1322/14 ve výši 24.865,50 Kč .

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.800,00 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k ruk ám právního zástupce žalobce.

O d ů vo d n ě ní :

Žalobce se svým návrhem ze dne 9.2.2015 domáhá určení, že jeho nevykonatelná pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Jana Kozák anonymizovano , bytem Na Úvozu 255, Žilina, IČ: 652 52 144 z nákladů exekučního řízení vedeného exekutorským úřadem Praha-západ, se sídlem P lzeňská 298/276, Praha 5, pod sp.zn. 156 EX 1322/14 ve výši 24.865,50 Kč, je po právu.

Žalobce jako věřitel Č . 6 přihláškou P6 doručenou insolvenčnímu soudu dne 3.9.2014 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 2,066.986,39 Kč, jako pohledávku nezajištěnou, z toho dílčí pohledávka č. 3 byla přihlášena jako pohledávka nezajištěná z titulu nákladů exekučního řízení v částce 24.865,50 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 10.10.2014 popřel dlužník nevykonatelnou pohledávku žalobce. Insolvenčním správcem byla pohledávka nepopřena.

Usnesením ze dne 26.3.2015 soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě, která mu byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má za to, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 14.4.2015.

Žalovaný podáním doručeným soudu dne 14.5.2015 (ve 30ti denní lhůtě) oznámil převzetí právního zastoupení a požádalo prodloužení lhůty k vyjádření se k žalobě. Uvedl, že nárok žalobce neuznává, a to bez dalšího. V případě žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření soudu sdělil závažný důvod, který mu neumožnil podat písemné vyjádření včas.

Dle § l53a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu uplatňován, rozhodne soud rozsudkem pro uznání. Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

V dané konkrétní věci žalovaný ve vyjádření k podané žalobě, neuvedl závažný důvod, který mu bránil podat písemné vyjádření včas. Ve vyjádření žalovaný uvedl, že nárok žalobce neuznává, písemné vyjádření neobsahovalo vylíčení rozhodujících skutečností, na nichž žalovaný staví svoji obranu proti nároku uplatněného žalobou, neoznačil důkazy, jejichž provedení navrhuje k prokázání svých tvrzení. Proti tvrzením žalobce musí žalovaný postavit alespoň taková tvrzení o rozhodujících skutečnostech, z nichž vyplývá základ jeho obrany proti žalobě (srovnej rozsudek NS ČR zp.zn. 21 Cdo 1951/2004, 29 Odo 1232/2005, 32 Odo 4363/2007, 21 Cdo 2433/2004).

Vzhledem k tomu, že žalovaný nesplnil povinnost mu uloženou výše citovaným usnesením soudu, když ve lhůtě 30ti dnů nepodal řádné vyjádření ani soudu nesdělil vážný důvod, který mu neumožnil podat písemné vyjádření, proto soudu nezbylo než rozhodnout podle ust.§ 153a odst. 1 o.s.ř., rozsudkem pro uznání a žalobě v plném rozsahu vyhovět.

o nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. podle úspěchu účastníků ve sporu, kdy úspěšnému žalobci přiznal náhradu soudního poplatku v částce 5.000,00 Kč, náhradu nákladů právního zastoupení podle ust.§ 9 odst.4 písm.c) vyhl.č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby po 3.100,00 Kč a dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky 2x náhradu hotových výdajů po 300,00 Kč. Celkem částka 11.800,00 Kč. Žalobce neodložil soudu osvědčení plátce daně z přidané hodnoty, proto mu nebyla tato daň soudem přiznána.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písmo a) o.s.ř.).

Proti výroku II. lze podat odvolání do l5ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 14. srpna 2015

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Babická