KSPH 71 INS 32071/2014-B-27
KSPH 71 INS 32071/2014-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka Ing. arch. Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47526271, bytem Lidická 379, 273 45 Hřebeč, zastoupen Mgr. Liborem Zbořilem, advokátem se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, Nové Město,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto :

Návrh navrhovatele Mgr. Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostromečská 436/7, 130 00 Praha 3 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Ing. arch. Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47526271, bytem Lidická 379, 273 45 Hřebeč, ohledně nemovitého majetku označeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 11.5.2015, v kategorii nemovitý pol.č. 1, zveřejněno na č.l. B-1, a to: spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na pozemku, parc.č.st. 938, o výměře 409 m (zastavená plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Kladno č.p. 1966 (objekt bydlení), pozemku parc.č.st. 939, o výměře 46 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), pozemku parc.č. 941, o výměře 210 m(zahrada), vše zapsáno na LV č. 10593, pro obec Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, se z a m í t á .

Odůvodnění :

Podáním ze dne 31.8.2016, soudu doručeno dne 1.9.2016, požádal bratr dlužníka Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostromečská 436/7, 130 00 Praha 3, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve věci prodeje nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 11.5.2015, v kategorii nemovitý pod pol.č. 1, který je předmětem zajištění pohledávky věřitele č. 9 H&C Advisory, s.r.o. a věřitel č. 10 ČR-ČSSZ, osobě blízké. Navrhovatel uvedl, že je druhým spoluvlastníkem nemovitosti. Byl osloven dražební společností zda má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu za cenu 1,32.000,-Kč, která odpovídá ceně dle znaleckého posudku, s nabídkou vyjádřil souhlas. Dále uvedl, že objekt bydlení jehož je spoluvlastníkem užívá ke svému bydlení a bydlení členů rodiny. V případě prodeje spoluvlastnického podílu dlužníka třetí osobě by bylo ohroženo jeho bydlení a podstatným způsobem by byl narušen chod domácnosti, což by vedlo k tomu, že by se navrhovatel s rodinou byl nucen odstěhovat. Navrhovatel uvedl, že v současné době nemá dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohl zajistit náhradní adekvátní bydlení pro sebe a svoji rodinu. K nemovitostem má rovněž silný emoční vztah, neboť je považuje za svůj domov. isir.justi ce.cz

Zástupce věřitelů, který je současně zajištěným věřitelem ve svém podání ze dne 9.9.2016, soudu doručeno téhož dne uvedl, že s návrhem na povolení výjimky dle § 295 odst. 3 IZ zásadně nesouhlasí. Navrhovatel zakládá opodstatněnost výjimky na faktickém stavu, že nemovitost užívá, to však samo o sobě nemůže poskytnout dostatečný důvod pro udělení výjimky. Zástupce věřitelů poukazuje na skutečnost, že navrhovatel podal do insolvenčního řízení přihlášku pohledávky ve výši 4,700.000,-Kč, která se zakládala na neexistujících kauzách využívající prokazatelně zaniklého leč stále zapsaného zástavního práva. Přihláška pohledávky byla podána k přepravě za dosud Policí ČR nevyjasněných okolností. Z jednání navrhovatele nelze vyloučit nekalé úmysly, proto nelze tomuto navrhovateli dát podporu tím, že mu bude udělena výjimka dle ust.§ 295 IZ pouze na základě jím tvrzených skutečností. Navrhovatel nedoložil, že mu svědčí právo užívání nemovitosti jako celku, nedoložil žádný právní titul či vysvětlení oč své právo užívání opírá. Zástupci věřitelů není známo, že by insolvenční správce s užíváním nemovitosti jako celku souhlasil resp. obdržel od navrhovatele ění, které by za užívání nemovitosti ve výši id 1/2 protipln zahrnul do majetkové podstaty dlužníka.

Dle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Navrhovatel ve své žádosti uvedl pouze obecně to, že výše uvedené nemovitosti jejichž je podílovým spoluvlastníkem ve výši id 1/2 jsou užívány jím členy a jeho rodiny k bydlení a rodina má k nemovitostem citový vztah. Dále uvedl, že je ochoten uhradit kupní cenu ve výši stanovené soudním znalcem ve znaleckém posudku, a to 1,382.000,-Kč, současně však uvádí, že nemá dostatečné finanční prostředky k zajištění bydlení pro sebe a rodinu. Takto obecně vymezené důvody však nejsou dostatečné k tomu, aby soud výjimku povolil.

V daném případě osoba dlužníku blízká-bratr dlužníka, který je současně druhým spoluvlastníkem nemovitosti podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu dlužníka na výše uvedených nemovitostech, zástupce věřitelů, který je současně zajištěným věřitelem výslovně uvedl, že návrhem na povolení výjimky dle ust.§ 295 IZ nesouhlasí, insolvenční správce se k návrhu nevyjádřil, ač byl soudem k vyjádření vyzván.

Insolvenční soud vzal v úvahu stanovisko zajištěného věřitele, který je současně zástupcem věřitelů, když obecně vymezené důvody nejsou dostatečnými k tomu, aby soud povolil výjimku dle ust.§ 295 IZ, rovněž nelze nepřihlédnout k tvrzení navrhovatele, že v současné době nemá dostatek finančních prostředků i skutečnosti, že navrhovatel při podání své přihlášky do insolvenčního řízení dlužníka poskytoval soudu nepravdivé informace ohledně podání přihlášky k přepravě (věc je šetřena Policií ČR), přestože obálka obsahovala listiny datované pozdějším datem. Nelze tedy vyloučit ze strany navrhovatele nekalý úmysl i v daném případě. Na základě výše uvedených skutečností nelze dát podporu navrhovateli tím, že mu bude výjimka dle ust.§ 295 IZ udělena, proto soud návrh navrhovatele o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, zamítl.

P o u č e n í : Odvolání proti tomuto usnesení l z e podat do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst.1 o.s.ř.). Odvolání může podat pouze osoba, o jejímž návrhu bylo rozhodováno ( ust.§ 295 odst.3 IZ)

V Praze dne 8. listopadu 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková