KSPH 71 INS 30689/2014-B-23
KSPH 71 INS 30689/2014-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41955463, bytem Kladenská 11, 273 51 Pletený Újezd,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto :

Navrhovatelce Marii anonymizovano , anonymizovano , bytem Kladenská 11, 273 51 Pletený Újezd, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Radka FÍLY, anonymizovano , IČ: 41955463, bytem Kladenská 11, 273 51 Pletený Újezd, ohledně nemovitého majetku označeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 30.3.2015, v kategorii nemovitý, položka č. 1 (zveřejněno na č.l. B-5/2), a to: spoluvlastnický podíl ve výši id 1/8 na nemovitostech-pozemku, parc.č.st. 25/1, o výměře 1059 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Pletený Újezd č.p. 11 (rodinný dům), pozemku parc.č. 11/8, o výměře 551 m (zahrada), pozemku parc.č. 204/33, o výměře 55 m (ostatní plocha) a pozemku parc.č. 215/10, po výměře 56 m (ostatní plocha), vše zapsáno na LV č. 159, pro k.ú. a obec Pletený Újezd u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

O d ů v od n ě n í :

Podáním ze dne 12.9.2016, doplněno na výzvu soudu podáním ze dne 5.10.2016, soudu doručeno téhož dne, požádala matka dlužníka paní Marie Fílová, anonymizovano , bytem Kladenská 11, Pletený Újezd o povolení výjimky ve věci prodeje nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka, která je předmětem zajištění pohledávky věřitele Česká pojišťovna, a.s. a věřitele FINCOM TRADE Ltd., osobě blízké, neboť má zájem o objekt bydlení, jehož je rovněž podílovým spoluvlastníkem, a to ve výši id 5/8. Uvedla, že v objektu bydlí společně se synem. Dispozice domu neumožňuje jeho rozdělení na spoluvlastnické podíly, tak aby tyto byly samostatně uživatelnými. Rovněž poukazuje na svůj věk, je ochotna uhradit kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Insolvenční soud, který vykonává v daném řízení funkci věřitelského orgánu (§ 66 IZ) vyslovuje svůj souhlas podle ust.§ 295 odst.3 IZ s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka uvedeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 30.3.2015, v kategorii nemovitá pod položkou č. 1 (zveřejněno na č.l. B-5/2)), osobě blízké dlužníku.

Insolvenční správce uvedl, že souhlasí s udělením výjimky matce dlužníka paní Marii Fílové, dle ust.§ 295 odst. 3 IZ. isir.justi ce.cz

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě osoba dlužníku blízká (matka dlužníka) podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id 1/8 na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka, s tím, že je rovněž spoluvlastníkem nemovitostí, a to ve výši id 5/8, v nemovitosti bydlí, užívá ji společně se synem. Za spoluvlastnický podíl na nemovitosti je nabídnout kupní cenou dle znaleckého posudku.

Insolvenční soud vzal v úvahu stanovisko insolvenčního správce, povolil zpeněžení takového majetku osobě, která by jej jinak nesměla mít, neboť se jedná o spoluvlastnický podíl dlužníka na nemovitostech, a to ve výši id 1/8,který by byl velmi obtížně samostatně zpeněžitelný. Soud vzal rovněž v úvahu skutečnost, že navrhovatelka je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id 5/8, nemovitost trvale obývá a jedná se o sta rší osobu (75 let).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 7. října 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková