KSPH 71 INS 25554/2014-P3-6
č.j. KSPH 71 INS 25554/2014-P3-6

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentkou soudce Mgr. Eliškou Voigtovou v insolvenční věci dlužníků: a) Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbraslavice 10, 285 21 Zbraslavice, b) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Zbraslavice 10, 285 21 Zbraslavice, o zrušení usnesení,

takto: Usnesení č.j. KSPH 71 INS 25554/2014-P3-53 ze dne 24. října 2017, kterým soud připustil, aby místo věřitele č. 3: MONETA Money Bank, a.s., IČO 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, vstoupil do řízení o přihlášce P3 dílčí pohledávky P3-2 ve výši 7.587,63 Kč, podle ust. § 18 odst. 1 insolvenčního zákona 1 nabyvatel: DDM INVEST X AG, jiné reg.č. CH-170.3.036.423-9, se sídlem Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švýcarsko, zast. Mgr. Petrem Slepičkou, advokátem, se sídlem Palackého 15/715, Praha 1, neboť nabyvatel pohledávky souhlasil s řádným návrhem na jeho vstup podaným dne 14. 10. 2017 ke zdejšímu soudu , se ruší.

Odůvodnění: Věřitel č. 3: MONETA Money Bank, a.s., IČO 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha (dále jen věřitel) podal dne 14. 10. 2014 návrh na vstup nabyvatele pohledávky č. P3 do insolvenčního řízení v záhlaví uvedeného dlužníka. Podání týkající se postoupení části přihlášené pohledávky P3 bylo vyhověno, ačkoli označená pohledávka P3-2 ve výši 7 587,63 Kč v přihlášce P3 evidována není. V dílčí pohledávce P3-2 ve výši 79 818,71 Kč byla změna v osobě věřitele připuštěna usnesením zdejšího soudu-P3-3 ze dne 03. 03. 2017. Pohledávka ve výši 7 587,63 je u věřitele č. 3 evidována jako dílčí pohledávka P5-2. Podle ustanovení § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) isir.justi ce.cz u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). V Praze dne 12. prosince 2017

Mgr. Eliška Voigtová, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková