KSPH 71 INS 22000/2015-A-7
KSPH 71 INS 22000/2015-A-7

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Vávrově I. 169, 251 63 Všestary, o návrhu na vydání předběžného opatření soudního exekutora JUDr. Milana MAKARIUSE, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatře ní, kterým by se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariusovi, Exekutorský úřad Praha-západ, umožňuje provést naříze nou dražbu nemovitostí, je ž jsou ve vlastnictví dlužnice, a to nemovitosti zapsané na LV č. 201, pro obec Všestary, k.ú. 787396 Všestary u Říčan, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, nařízené v rámci exekuce vedené pod sp.zn. 156 EX 73/2015 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního říze ní vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků částku 1.000,--Kč, a to v kolcích nebo na účet Krajského soudu v Praze č.ú. 3703-8729111/0710, variabilní symbol 9712200015.

I I I . Usnesení je vykonatelné dne m zveře jnění v insolvenčním rejstříku.

Od ůvo d ně n í:

Dlužník se svým podáním doručeným zdejšímu soudu dne 31.08.2015, domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení splátkovým kalendářem. Jedná se o jeho první insolvenční návrh.

Podle ust.§ 82 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak (1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také: b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust.§ 109 odst.1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust.§ 109 odst.1 písm. c) věty prvé IZ jsou se zahájením insolvenčního řízení spojeny takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, který náleží, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Z návrhu na vydání předběžného opatření soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse, ze dne 31. srpna 2015 a příloh k němu přiložených vyplývá, že soudní exekutor vydal dne 7. února 2015 vyrozumění o zahájení exekuce dle ust.§ 44 odst. 1 EŘ pod č.j. 156 EX 73/15-7 pro uspokojení pohledávky oprávněného: Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, se sídlem Radlická 150/333, 150 00 Praha 5, dle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 07.07.2014, č.j. 6 C 2/2013-61.

Dražební vyhláškou ze dne 25.června 2015, č.j. 156 Ex 73/15-45 byla nařízena elektronická dražba na den 01.09.2015 od 13 hod s tím, že se dražba uskuteční elektronicky prostřednictvím portálu www.e-drazby.cz. Dne 31.08.2015 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Soudní exekutor tvrdil, že je zjevné, že insolvenční návrh byl dlužníkem podán zcela účelově, motivován snahou vyvolat důsledky předpokládané ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) IZ a zabránit tak připravované dražbě. Jediným zajištěným věřitelem dlužníka je Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, se sídlem Radlická 150/333, 150 00 Praha 5, když tento věřitel zároveň vystupuje v pozici oprávněného ve výše uvedené exekuční věci. Předmětem zajištění jsou právě výše uvedené nemovité věci ve vlastnictví dlužníka, věřitel je jediným přihlášeným věřitelem do výše uvedené dražby nemovitých věcí dlužníka. O existenci jiného věřitele nemá soudní exekutor povědomí.

Soudní exekutor má za to, že z insolvenčního návrhu nevyplývá existence mnohosti věřitelů jakožto jedné z podmínek existence úpadku dlužníka dle ust. §3 odst. 1 písm. a) IZ. Dlužník ve svém návrhu uvádí, že jeho druhým věřitelem je JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-západ se svými náklady výše uvedené exekuce. Náklady exekuce nejsou samostatnou pohledávkou, ale jedná se o příslušenství v širším smyslu vymáhané pohledávky, kterou je v tomto případě právě pohledávka Hypoteční banky, a.s. IČ 135 84 324, vznikly v souvislosti s vymáháním výše uvedené pohledávky a doposud nebylo rozhodnuto o jejich výši.

Podle soudního exekutora znemožnění řádného pokračování již připravené dražby předmětných nemovitostí může mít za následek neúměrné prodloužení okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, když podání insolvenčního návrhu dlužníkem, je zcela zjevně motivováno pouze způsobem obstrukcí při zpeněžování nemovitého majetku dlužníka.

Soudní exekutor dále tvrdil, že jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle ust.§ 82 odst. 2 písm. b) IZ, když skutečným a jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníky jsou obstrukce v exekučním řízení a zamezení prodeje majetku dlužníka. Své tvrzení doložil listinným důkazem-Přihláškou pohledávky Hypoteční banky, a.s., IČ 135 84 324, ze dne 24.07.2015.

Smyslem ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust.§ 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ. Účelem tohoto zákonného ustanovení je zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenční zákon v ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost předběžnými opatřeními omezit z důvodů zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (srovnej rozhodnutí VS Praha č.j. 1 VSPH 2187/2013-A-15 ze dne 20.1.2014).

Z výše uvedeného vyplývá, že aby mohl soud vyhovět návrhu na vydání požadovaného předběžného opatření, musí mít alespoň osvědčeno, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka je blokovat realizaci již nařízené nedobrovolné dražby. Tak tomu bude zejména tehdy, pokud soud zjistí, že dlužník podává opakovaně insolvenční návrh tak, aby zabránil zpeněžení svého majetku v rámci neřízené nedobrovolné dražby, a následně bere tento návrh zpět či maří jinak řádný průběh insolvenčního řízení (takovou situaci reflektuje usnesení VS Olomouc č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.6.2013). Taková skutečnost však v daném řízení najevo nevyšla. Dlužník na sebe insolvenční návrh podal poprvé, nelze tedy dovodit žádné okolnosti, nasvědčující tomu, že dlužník zneužívá úpravu insolvenčního práva k jinému účelu-jednání dlužníka v tuto chvíli nelze označit za nestandartní a dovodit z něj závěr o účelovosti podání insolvenčního návrhu.

Soud není toho názoru, že navrhovaná možnost provedení nařízené nedobrovolné dražby (zpeněžení majetku dlužníka) neodporuje zájmu věřitelů dlužníka. Jakkoliv nelze v daný moment předjímat rozhodnutí o insolvenčním návrhu či způsobu jeho řešení, je zřetelné, že zpeněžování nemovitého majetku dlužníka mimo rámec insolvenčního řízení by mohlo vést ke zvýhodnění některých věřitelů. Otázkou je i to, zda, a jak objektivně byla stanovena skutečně obvyklá cena nemovitostí, z níž vychází dražební vyhláška, když soudní exekutor znalecký posudek v rámci svého návrhu na nařízení předběžného opatření nepředložil. Vydání požadovaného předběžného opatření by mohlo znamenat výrazný zásah do kompetencí insolvenčního správce i zajištěných věřitelů, neboť insolvenčnímu správci by byla odňata možnost zpeněžit zajištěný majetek na základě pokynů zajištěných věřitelů, kteří by neměli možnost ovlivnit způsob správy majetku a jeho zpeněžení postupy předpokládanými insolvenčním zákonem.

Soud s ohledem na výše uvedené neshledal existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které by měl prolomit účinky, které spojuje ust.§ 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení, a neshledal tímto důvody k nařízení předběžného opatření, proto návrh soudního exekutora na nařízení předběžného opatření zamítl.

Povinnost zaplatiti soudní poplatek za podání návrhu na nařízení předběžného opatření soud navrhovateli uložil podle ust.§ 4 odst. 1 písm. h) zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění.

Po uč e ní: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze ( § 204 odst.1 o.s.ř.). Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůtě k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 1. září 2015 JUDr. Jitka DROBNÁ,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eva Dušková