KSPH 71 INS 19585/2014-B-34
KSPH 71 INS 19585/2014-B-34

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Poříčany 302, 289 14 Poříčany, zastoupen Mgr. Radkem Suchým, advokátem se sídlem Všehrdova 560/2, 110 00 Praha 1,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto :

Navrhovateli Haně anonymizovano , r.č. 466105/022, bytem Českobrodská 302, 289 14 Poříčany, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Vladimíra anonymizovano anonymizovano , bytem Poříčany 302, 289 14 Poříčany, ohledně nemovitého majetku označeného pod položkou č. 20 a č. 21 aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka s aktualizací ke dni 23.12.2016 (zveřejněno na č.l. B-30/5), a to: spoluvlastnický podíl ve výši id 1/6 na pozemku parc.č. st. 104, o výměře 320 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba Poříčany č.p. 302 a pozemku parc.č. 105, o výměře 398 m (zahrada),vše zapsáno na LVč. 343, pro obec a k.ú Poříčany u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 5.1.2017, soudu doručeno dne 13.1.2017, požádala matka dlužníka paní Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Českobrodská 302, 289 14 Poříčany o povolení výjimky ve věci prodeje nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka, který není předmětem zajištění, osobě blízké, neboť má zájem o objekt bydlení, kdy je podílovým spoluvlastníkem nemovitosti (id 2/3). Předmětné nemovitosti dlužník nabyl na základě rozhodnutí o dědictví po zemřelém otci Vladimíru anonymizovano , zemřelém dne 13.12.2015. Navrhovatelka uvedla, že má k nemovitostem po zemřelém manželovi osobní a citové vazby a ráda by se nabyla spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id1/6 a nemovitosti tak zůstaly v rodině. věc projednala předem jak s insolvenčním správcem tak se zástupcem věřitelů s tím, že má o nemovitosti zájem.

Zástupce věřitelů vyslovil svůj souhlas podle ust.§ 295 odst.3 IZ s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka uvedeného v soupisu majetkové podstaty podáním ze dne 16.1.2017 (zveřejněno na č.l. B-32/3), osobě blízké dlužníku.

Podle ust.§ 295 odst.1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že by ke zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s isir.justi ce.cz tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osoby uvedené v odst.1 nebo v odst.2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případě povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě osoba dlužníku blízká (matka dlužníka) podala soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id 1/6 na výše citovaných nemovitostech. Zástupce věřitelů vyslovil s tímto návrhem souhlas.

Insolvenční soud vzal v úvahu stanovisko zástupce věřitelů a povolil zpeněžení takového majetku osobě, která by jej jinak nesměla mít.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 91 IZ).

V Praze dne 18. ledna 2017

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Zahrádková