KSPH 71 INS 19373/2014-A-12
č.j. KSPH 71 INS 19373/2014-A-12

USNES EN Í

Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Tereza anonymizovano , anonymizovano , bytem Přemyslova 431, 278 01 Kralupy nad Vltavou, o odvolání proti us nesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 71 INS 19373/2014-A-10 ze dne 5. září 2014 se r u š í a insolvenční návrh dlužníka: Terezy anonymizovano , anonymizovano , bytem Přemyslova 431, 278 01 Kralupy nad Vltavou, s e n e o d m í t á.

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 15.07.2014 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dlužník byl Usnesením č.j.-A-9 ze dne 29. 07 2014 vyzván k doplnění náležitostí svého insolvenčního návrhu dle §104 IZ. Usnesení s výzvou k doplnění bylo dlužníku doručeno dne 07.08 2014. Usnesením č.j.-A-10 soud návrh odmítl s tím, že dlužník na výzvu soudu nereagoval, návrh nedoplnil.

Podáním doručeným zdejšímu sodu dne 15.09.2014 se dlužník proti výše uvedenému usnesení řádně a včas odvolal. V odvolání dlužník namítl, že návrh doplnil dne 18.07.2014, ke zveřejnění těchto doložených listin došlo dne 21.07.2014, dne 29.07.2014 bylo vydáno usnesení s výzvou k doplnění návrhu a dne 05.09.2014 bylo vydáno usnesení o odmítnutí návrhu. Toto má soud za prokázané. Jelikož nedošlo z technických důvodů k včasnému připojení předmětných listin ke spisu, měl soud za to, že uloženou povinnost dlužník nesplnil a insolvenční návrh odmítl.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné.

Soud v daném případě shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 23. září 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská