KSPH 71 INS 19001/2017
č. j. KSPH 71 INS 19001/2017 2 VSPI I 133 /2018-A 29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvoalcí rozhodl předsedou senátu Mgr. Tomášem Braunem v insolvenční věci dlužníka: Josef Rychtář, narozený 29. dubna 1958 bytem Rýdlova 925/25, 251 01 Ríčany o odvolání: Dariny Nové, narozené 1. března 1958 bytem Rýdlova 925 /25, 251 01 Říčany zastoupené Martinem anonymizovano , anonymizovano bytem Polepská 550 280 02 Kolín proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. prosince 2017, č. ) KSPl l 71 INS 19001 /2017- A -20 takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-20 ze dne 22. 12. 2017 Krajský soud vPraze

(dále jen insolvenční soud ) mimo jiné zjistil úpadek josefa Rychtáře (bod 1. výroku) a povolil jeho řešení oddlužením (bod II. výroku).

Proti bodu ll. výroku tohoto usnesení podala Darina Nová včasné odvolání, které podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12. 1. 2018 (č. d. A 25) vzala zpět.

Odvolací soud proto podle ust. Š 207 odst. 2 zákona č. 99 / 1963 Sb., občanského soudního řádu, odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a odvolatelee se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 26. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v. r. předseda senátu? ; ; ; Shodu s prvopisem potvrzuje jana \dasáková. jf/

/

_/í