KSPH 71 INS 17329/2014-P23-4
KSPH 71 INS 17329/2014-P23-4

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Markétou Gondíkovou v insolvenční věci dlužníka: Božena anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrovská 3060, 272 01 Kladno, o přihlášce věřitele č. 19: Kortestona plus, s.r.o., IČ 289 82 622, se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5, zast.: Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 71 INS 17329/2014-P23-2 ze dne 2.září 2014 s e r u š í a přihláška věřitele č. 19 věřitele: Kortestona plus, s.r.o., IČ 289 82 622, se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Přihláškou pohledávky doručenou zdejšímu soudu dne 11.08.2014 uplatnil věřitel: Kortestona plus, s.r.o., IČ 289 82 622, se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5, pohledávku za dlužníkem: Božena anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrovská 3060, 272 01 Kladno a to v celkové výši 6.915,01 Kč.

Soud usnesením č.j. SPH 71 INS 17329/2014-P23-2 ze dne 2. září 2014 odmítl přihlášenou pohledávku shora uvedeného věřitele pro opožděnost s tím, že lhůta podání přihlášek do tohoto řízení vypršela již 06.08.2014.

Svým včasným podáním doručeným zdejšímu soudu dne 18.09.2014 podal věřitel do citovaného usnesení prostřednictvím svého právního zástupce odvolání, v němž správně poukázal na skutečnost, že ke zveřejnění usnesení o úpadku došlo dne 08.07.2014 a lhůta pro podání přihlášek tak uplynula dne 07.08.2014. Jelikož věřitel odevzdal přihlášku doručujícímu orgánu dne 07.08.2014, podal přihlášku pohledávky do řízení včas. Toto má soud za prokázané z přiložené obálky k podané přihlášce.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné, přičemž soud shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu, a proto rozhodl, jak uvedeno shora.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 8. října 2014

Mgr. Markéta Gondíková, v.r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská