KSPH 71 INS 14581/2015-A-38
Č.j. KSPH 71 INS 14581/2015-A-38

Usnese ní Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , IČ 697 69 435, bytem Na Boru 189, 267 21 Tmaň, o insolvenčním návrhu věřitele: LEXIS CORP, s.r.o., IČ 274 72 132, se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice-Polabiny, zast.: JUDr. Danou Večerníkovou, advokátkou, se sídlem Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, o zrušení usnesení o zastavení řízení,

t a k t o

Usnesení ze dne 14. ledna 2016 č.j. KSPH 71 INS 14581/2015-A-35, kterým bylo rozhodnuto o zastavení řízení, s e z r u š u j e.

O d ů vo d n ě n í

Návrhem, kterým bylo dne 03.06.2015 zahájeno u Městského soudu v Praze nadepsané insolvenční řízení, se insolvenční navrhovatel: LEXIS CORP, s.r.o., IČ 274 72 132, se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice-Polabiny (dále jen věřitel ) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka: Gabriely anonymizovano , anonymizovano , IČ 697 69 435, bytem Na Boru 189, 267 21 Tmaň (dále jen dlužník ). Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly téhož dne zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Řízení ve věci bylo z důvodu místní nepříslušnosti postoupeno soudu zdejšímu dne 02.09.2015.

Soud usnesením č.j.-A-34 ze dne 8. prosince 2015 uložil věřiteli a dlužníku povinnost zaplatit do 5ti dnů ode dne právní moci usnesení společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Zároveň byli dlužník a věřitel poučeni, že v případě nezaplacení zálohy může být insolvenční řízení zastaveno.

Věřitel se proti usnesení o zastavení řízení řádně a včas odvolal. Mimo jiné namítal, že usnesení o zastavení řízení mu bylo doručeno až dne 20.01.2016, tedy poté co předmětnou výši stanovené zálohy uhradil.

Ze Záznamu o složení ze dne 22.01.2016, pod účetním dokladem č. 708/10/2016 ( ve spise na listě A-37) a kopie Oznámení o provedení příkazu k úhradě ze dne 19.01.2016 z účtu věřitele má soud za prokázané, že věřitel uloženou povinnost dodatečně splnil, když dne 20..01.2016 uhradil stanovenou zálohu v plné výši na účet zdejšího soudu.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Proti shora citovanému rozhodnutí je dle insolvenčního zákona odvolání přípustné. důvody, pro které bylo usnesení o zastavení řízení vydáno, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 29. ledna 2016 JUDr. Jitka D r o b n á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová